POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Future Continuous

Niniejszy materiał traktuje o konstrukcji Future Continuous. Jak wskazuje nazwa, czas ten wykorzystywany jest do podkreślenia idei trwania danej czynności w przyszłości.

 

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

Subject + will + be + verb in –ing form

Podmiot + operator will + słówko be + czasownik z końcówką –ing

This time tomorrow, Mike and Wendy will be sitting in the cinema together.

When Joey arrives, his wife will be still preparing dinner.

 

UWAGA:

Słówko “be” jest nieodłączną częścią czasu Future Continuous. Jego pominięcie uznawane jest za poważny błąd gramatyczny. Co więcej – niezależnie od kontekstu, NIE MOŻE ono zostać w jakikolwiek sposób odmienione. Musimy pozostawić słówko „be” w formie bezokolicznika.

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

Subject + will + not + be + verb in –ing form

Podmiot + operator will + słówko not + słówko be + czasownik z końcówką –ing

Adam will not be taking his final exam next month.

Suzy and Zoey will not be coming to the party.

 

INFORMACJA:

Pamiętać należy również o możliwości stosowania formy skróconej operatora w czasie Future Continuous.  Formą skróconą złożenia will not be jest won’t be.

 

ZDANIA PYTAJĄCE:

Will + subject + be + verb in –ing form

Operator will + podmiot + słówko be + czasownik z końcówką –ing

Will you be working in the garden next Friday?

Will your mother be staying with us tomorrow evening?

 

 

Użycie czasu

 

W poniższej sekcji znajdziecie najpopularniejsze zastosowania konstrukcji Future Continuous.

 

Konstrukcji Future Continuous używamy do opisywania zdarzeń o charakterze ciągłym, które to będą wykonywane w przyszłości. Rozpoczną się one przez wskazanym momentem w przyszłości i będą po nim kontynuowane. Zastosowanie to unaocznia poniższy przykład.

 

This time next week I will be travelling around Russia.

W następnym tygodniu o tej porze będę podróżował po Rosji.

 

Opisywana konstrukcja ma również inne zastosowania. Jednym z nich jest opisywanie typowego przebiegu danego zdarzenia. W tym przypadku mówimy o działaniach przyszłych niezwiązanych z narzuconymi odgórnie regulacjami ani z intencjami mówiącego. Przy pomocy tej struktury wskażemy także, iż w danym momencie w przyszłości wydarzenie powinno prawdopodobnie mieć miejsce.

 

Our executive director will be visiting your company at the same time next Tuesday.

Nasz dyrektor wykonawczy złoży wizytę w państwa firmie w następny wtorek o tej samej porze.

 

Abyście mogli jeszcze lepiej zrozumieć ideę zdarzeń typowych, porównamy czas Present Continuous z czasem przyszłym ciągłym.

 

I am seeing Tom tomorrow.

 

Tak sformułowane zdanie jasno wskazuje, iż spotkanie zostało zaaranżowane przez podmiot. Nie ma więc charakteru rutynowego i może być zdarzeniem o charakterze jednorazowym.

 

I will be seeing Tom tomorrow.

 

W tym przypadku osoba mówiąca oraz Tom spotkają się podczas wykonywania typowych dla siebie codziennych obowiązków. Wykorzystanie w zdaniu Future Continuous nie implikuje więc narzuconego z zewnątrz obowiązku lub osobistych przygotowań do spotkania.

 

Omawiając czas Present Continuous mówiliśmy o zasadności jego zastosowania w zdaniu mówiącym o sytuacjach ulegających zmianie lub będących w toku (z którymi łączą się takie czasowniki jak get, increase, become). Podobnie sprawa ma się w przypadku domysłów dotyczących wydarzeń, które naszym zdaniem będą zmieniać się w przyszłości lub powtarzać z dużą częstotliwością.

 

I think that in the future more and more people will be commuting to work by plane.

Uważam, że w przyszłości coraz więcej ludzi będzie używało samolotów by dotrzeć do pracy.

 

Czas Future Continuous pozwala na opisanie czynności trwających przez dłuższy okres czasu, które to przerwane zostaną przez zdarzenia krótsze. Jak widzimy na poniższym przykładzie, osoba mówiąca będzie następnego dnia wieczorem oglądać telewizję. Czynność ta zostanie w pewnym momencie przerwana przyjazdem Amandy.

 

I will be watching TV when Amanda arrives home tonight.

Kiedy jutro wieczorem Amanda wróci do domu, ja będę oglądała telewizję.

 

Strukturę Future Continuous zastosować możemy także, by poinformować słuchacza o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości jednocześnie, niezależnie od siebie.

 

Members of my family will be eating dinner, discussing plans, and having a good time.

Członkowie mojej rodziny będą jedli obiad i omawiali plany na przyszłość, doskonale się przy tym bawiąc.

 

Ostatnim z zastosowań czasu przyszłego ciągłego jest opisywanie atmosfery, która zdaniem osoby mówiącej będzie panowała w danym miejscu w przyszłości. W poniższym zdaniu podmiot przypuszcza jak może wyglądać przyjęcie, na które się on  wybiera.

 

When I arrive at the party, some will be dancing. Others are going to be talking.

Kiedy pojawię się na przyjęciu, niektórzy goście będą zapewne tańczyć. Inni zajmą się rozmową.

 

 

 Określenia czasowe

 

Konstrukcja Future Continuous łączy się również z określeniami czasowymi, podkreślającymi istotę trwania danego zdarzenia w przyszłości. Najczęściej wykorzystywanymi w połączeniu z czasem przyszłym ciągłym okolicznikami są:

 

While,
When,
This time tomorrow,
This time next (week, month, year),
In the afternoon,
Next (week, month, year).

 

UWAGA:

Pamiętajmy, że identycznie jak w przypadku pozostałych czasów przyszłych – konstrukcja Future Continuous NIE MOŻE zostać użyta w zdaniach typu time clause, czyli w tak zwanych zdaniach podrzędnych okolicznikowych czasu. Czasu przyszłego ciągłego nie użyjemy więc w połączeniu z takimi wyrażeniami jak before, after, as soon as, if, unless, itp.

 

Regułę tę omówmy na przykładzie zdania poniższego. Formułując poprawne zdanie dotyczące przyszłości powiemy:

 

I will be watching TV when Ann arrives tonight”

 

NIE użyjemy natomiast konstrukcji, która wydawałaby się bardziej logiczna, a więc:

 

I will be watching TV when Ann will arrive tonight.”

 

Tą uwagą kończymy artykuł dotyczący budowy oraz charakterystyki konstrukcji Future Continuous.