POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Future Perfect Continuous

Ostatnim z czasów gramatycznych występujących w języku angielskim jest czas Future Perfect Continuous. Służy on przede wszystkim do przedstawiania idei trwania danej czynności do danego momentu w przyszłości.

 

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIA TWIERDZĄCE

Subject + will + have been + verb in –ing form

Podmiot + operator will + złożenie have been + czasownik z końcówką –ing

By the end of next month, Mike and Janette will have been going out for almost a year!

will have been working in this company for ten years next week.

 

UWAGA:

Złożenie “have been” jest nieodłączną częścią czasu Future Perfect Continuous. Jego pominięcie uznawane jest za poważny błąd gramatyczny. Co więcej – niezależnie od kontekstu, NIE MOŻE ono zostać w jakikolwiek sposób odmienione. Musimy pozostawić złożenie „have been” w niezmienionej formie.

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE

Subject + will + not + have been + verb in –ing form

Podmiot + operator will + słówko not + złożenie have been + czasownik z końcówką –ing

Steve will not have been writing the essay by then.

Jake will not have been living here by June.

 

INFORMACJA:

Pamiętać należy również o możliwości stosowania formy skróconej operatora w czasie Future Perfect Continuous. Formą skróconą złożenia will not have been jest won’t have been.

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE

Will + subject + have been + verb in –ing form

Operator will + podmiot + złożenie have been + czasownik z końcówką –ing

Will Amanda have been staying in London for 8 months by the end of the year?

Will Sam have been learning Italian for seven years by the end of this month?

 

 

Użycie czasu

 

Podobnie jak teraźniejsze i przeszłe czasy typu Perfect, konstrukcja ta pozwala na połączenie ze sobą dwóch punktów w czasie oraz położenie nacisku na ciągłość czynności. Czy umożliwia ona przekazanie jeszcze innych informacji? Tego dowiedzieć się możecie dzięki lekturze dalszej części artykułu!

 

Dzięki czasowi Future Perfect Continuous przekazać możemy, że dana czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwać będzie do określonego momentu w przyszłości. Nacisk kładziemy tu na ciągłość zdarzenia. Na podstawie poniższego zdania wywnioskować możemy, iż w następnym roku podmiot zatrudniony będzie w firmie nieprzerwanie przez 25 lat.

 

This time next year I will have been working for the ISS company for 25 years.

Za dwanaście miesięcy o tej porze roku będę pracował w firmie ISS już przez 25 lat.

 

W tym miejscu pojawić się może następujące pytanie: Jak określić kiedy należałoby użyć czasu Future Perfect Simple, a kiedy Future Perfect Continuous? Odpowiedzią jest wspominana powyżej ciągłość czynności. Jeżeli chcemy położyć nacisk na fakt trwania danej akcji, możemy tego dokonać w następujący sposób.

 

By the end of the month, I will have been training dogs for ten years.

Pod koniec tego miesiąca minie już dziesięć lat od kiedy zacząłem zajmować się szkoleniem psów.

 

Możliwe jest również położenie nacisku nie na czas trwania a na częstotliwość wykonywania danej czynności lub też ilość jej powtórzeń. W poniższym zdaniu czas trwania kariery trenera nie jest istotny. Podkreślić chcemy, że istotna jest liczba psów, które przejdą szkolenie do określonego momentu w przyszłości.

 

By the end of the month, I will have trained 600 dogs.

Do końca tego miesiąca uda mi się wyszkolić 600 psów.

 

Nie jest to jednakże jedyne zastosowanie czasu Future Perfect Continuous. Możemy go również wykorzystać do przedstawienia skutków przyszłych czynności, które to rezultaty widoczne będą również dopiero w przyszłości. Aby lepiej zrozumieć rzeczone zastosowanie, przyjrzyjmy się przykładowemu zdaniu.

 

Mason will be tired when he gets home, because he will have been jogging for over an hour.

Mason po przyjściu do domu będzie zmęczony, jako że zakończy wtedy trwający ponad godzinę jogging.

 

Istnieją również w języku angielskim specyficzne konstrukcje, które niejako wymuszają wykorzystanie czasu Future Perfect Continuous. Są to przede wszystkim złożenia by then oraz by that time (w miejsce „then” oraz „that time” wstawić możemy również określone punkty w czasie). Podkreślają one, że czynność trwać będzie nieprzerwanie do danego momentu w przyszłości.

 

By the end of this year, he will have been acting for thirty years.

Pod koniec tego roku minie trzydzieści lat od kiedy zaczęłam brać udział w przedstawieniach.

 

 

Określenia czasowe

 

Wyróżnikiem czasu Future Perfect Continuous są charakterystyczne określenia czasowe. Poniżej przedstawiam określniki, które niejednokrotnie znajdować się będą w zdaniach gdzie użyto omawianego dziś czasu:

 

By the end of …
By then,
By that time,
By tomorrow/next week/next year,
For X days/months/years,
For,
Since,
This week/month/year.

 

UWAGA:

Pamiętajmy, że identycznie jak w przypadku pozostałych czasów przyszłych – konstrukcja Future Perfect Continuous NIE MOŻE zostać użyta w zdaniach typu time clause, czyli w tak zwanych zdaniach podrzędnych okolicznikowych czasu. Nie użyjemy jej więc w połączeniu z takimi wyrażeniami jak by, by the time, until, by the end of…, itp.

 

Regułę tę omówmy na przykładzie zdania poniższego. Formułując poprawne zdanie dotyczące przyszłości powiemy:

 

When I leave the beach, I will have been sunbathing for three hours.

 

NIE użyjemy natomiast konstrukcji, która wydawałaby się bardziej logiczna, a więc:

 

When I will leave the beach, I will have been sunbathing for three hours.

 

Tym oto sposobem udało nam się poznać ostatni z używanych w języku angielskim czas gramatyczny.