POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Future Perfect Simple

Po zapoznaniu się z czasami przyszłymi Future Simple oraz Future Continuous, warto również przyjrzeć się nieco dokładniej konstrukcjom typu Perfect. Zacznijmy od czasu przyszłego dokonanego prostego.

 

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIA TWIERDZĄCE

Subject + will + have + third verb form

Podmiot + operator will + słówko have + trzecia forma czasownika

Mike will have graduated from the local technical university by the end of June.

Your plane will have left by now, Sue!

 

UWAGA: 

Słówko “have” jest nieodłączną częścią czasu Future Perfect Simple. Jego pominięcie uznawane jest za poważny błąd gramatyczny. Co więcej – niezależnie od kontekstu, NIE MOŻE ono zostać w jakikolwiek sposób odmienione. Musimy pozostawić słówko „have” w niezmienionej formie.

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE

Subject + will + not + have + third verb form

Podmiot + operator will + słówko not + słówko have + trzecia forma czasownika

I am pretty sure that I will not have finished this test by 2 o’clock.

Ann and Jake will be tired when they arrive from Scotland. I bet they will not have slept for a long time.

 

INFORMACJA:

Pamiętać należy również o możliwości stosowania formy skróconej operatora wykorzystywanego w czasie Future Perfect Simple. Formą skróconą złożenia will not have jest won’t have.

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE

Will + subject + have + third verb form

Operator will + podmiot  + słówko have + trzecia forma czasownika

Will Amy have learned enough German to communicate with her roommates before she moves to Berlin?

Will Mike have finished his duties by the time Sally gets here?

 

 

Użycie czasu

 

Omawianą w ramach niniejszego artykułu konstrukcję stosujemy w następujących sytuacjach:

 

Najistotniejszym zastosowaniem czasu Future Perfect Simple jest opisywanie czynności, które zakończą się przed określonym momentem w przyszłości. W poniższym zdaniu punktem odniesienia jest koniec tygodnia. Wedle osoby mówiącej Jake straci pracę wcześniej.

 

It looks as if Jake will have lost his job by the end of the week.

Wszystko wskazuje na to, ze do końca tygodnia Jake straci swoją posadę.

 

Strukturę można także zastosować celem wskazania, że dana czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwać będzie do określonego momentu w przyszłości.

 

This time next month, I will have worked at the company for exactly 25 years.

W następnym miesiącu minie dokładnie 25 lat od momentu, kiedy rozpocząłem pracę w tej firmie.

 

Dzięki Future Perfect Simple poinformujemy słuchacza, że czynność trwać będzie aż do momentu rozpoczęcia kolejnej. W przypadku poniższym punktem odniesienia jest moment wylotu, który to kończy pobyt mówiącego w Londynie.

 

I will have been in London for six months by the time I leave.

W momencie mojego wylotu z Londynu minie sześć miesięcy pobytu w tym mieście.

 

Struktury tej użyjemy także do formułowania logicznych wniosków odnośnie wydarzeń, które naszym zdaniem NIE będą miały miejsca w przyszłości. Na podstawie poniższego zdania określić możemy, że gdyby lot przebiegł zgodnie z planem, pasażerka już czekałaby na mówiących na lotnisku.

 

Ann will have arrived by now.

Do tej pory Ann na pewno by już przyleciała.

 

 

Określenia czasowe

 

Do najpowszechniej wykorzystywanych określników czasu Future Perfect Simple należą:

 

Before,
By now,
By the end of …,
By the time,
By then,
By,
Until/till.

 

UWAGA:

Pamiętajmy, że identycznie jak w przypadku pozostałych czasów przyszłych – konstrukcja Future Perfect Simple NIE MOŻE zostać użyta w zdaniach typu time clause, czyli w tak zwanych zdaniach podrzędnych okolicznikowych czasu. Nie użyjemy jej więc w połączeniu z takimi wyrażeniami jak by, by the time, until, by the end of…, itp.

 

Regułę tę omówmy na przykładzie zdania poniższego. Formułując poprawne zdanie dotyczące przyszłości powiemy:

 

By the time I finish the second year of my education, I will have taken at least fifteen tests.

 

NIE użyjemy natomiast konstrukcji, która wydawałaby się bardziej logiczna, a więc:

 

By the time I will finish the second year of my education, I will have taken at least fifteen tests.

 

Mam nadzieję, że powyższy wpis nieco rozwiał Wasze wątpliwości dotyczące czasu przyszłego dokonanego prostego.