POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Future Simple

Future Simple spełnia rolę podobną do czasu teraźniejszego prostego zastosowanego w przyszłości. Możemy go więc użyć do mówienia o sytuacjach pewnych, które będą dopiero miały miejsce, jak i do wyrażania osobistych opinii.

 

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

Subject + will + verb in simple form

Podmiot + operator will + czasownik w formie podstawowej

We will celebrate our anniversary this weekend.

will do it for you!

 

UWAGA:

Pamiętajmy o zasadzie używania po operatorze will czasownika w formie podstawowej! (Przykładowo: w czasie Future Simple nie istnieje konstrukcja He will does that for you).

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

Subject + will + not + verb in simple form

Podmiot + operator will + słówko not + czasownik w formie podstawowej

will not give him my baseball bat!

He will not go with you to apologize to Mary!

 

INFORMACJA:

Istnieje również możliwość stosowania form skróconych operatorów w czasie Future Simple. Dla will not formą skróconą jest won’t.

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE:

Will + subject + verb in simple form

Operator will + podmiot + czasownik w formie podstawowej

Will you help me with the broken car?

Will you be here tomorrow morning?

 

 

Użycie czasu

 

Przyjrzyjmy się teraz wspólnie przypadkom, w których zalecane jest zastosowanie struktury Future Simple:

 

Czas przyszły prosty stosowany jest do formułowania osobistych przewidywań, które nie muszą mieć poparcia w stanie faktycznym. Jeżeli bowiem jesteśmy czegoś niemal pewni, zalecane jest wykorzystanie konstrukcji going to zamiast czasu Future Simple. W poniższym przykładzie wyrażamy wyłącznie swoje przypuszczenie.

 

It looks as if Jake will lose his job.

Wygląda na to, że Jake straci swoją posadę.

 

Omawiana struktura doskonale sprawdza się on również jako zamiennik konstrukcji Present Simple w przyszłości. Dzięki niej poinformujemy o zdarzeniach zaplanowanych odgórnie, które to dopiero będą miały miejsce i nie są zależne od woli mówiącego. Przedstawione zdanie informuje, że fabryka zostanie otwarta na pewno. Wykorzystany czas gramatyczny dodatkowo podkreśla, że będzie to czynność zaplanowana odgórnie, a osoba mówiąca w żaden sposób jej  nie zaaranżowała.

 

The factory will open in July.

Fabryka otwarta zostanie w lipcu.

 

Identycznej konstrukcji użyjemy podczas mówienia o typowych wydarzeniach, które na pewno będą miały miejsce w przyszłości. Wyrażona opinia poparta jest wiedzą lub doświadczeniem i charakteryzuje się wysokim stopniem prawdopodobieństwa.

 

Spring will come again next year.

W następnym roku znów będziemy mieli wiosnę.

 

Przy pomocy opisywanej konstrukcji wyrazimy także decyzje podjęte w chwili mówienia. Kiedy więc nasz rozmówca wpadł na pomysł poproszenia o podwyżkę w dniu następnym, a dodatkowo nie planował tego wcześniej, w pełni usprawiedliwione jest wykorzystanie czasu Future Simple.

 

I know! I will ask for a pay rise tomorrow!

Mam pomysł! Jutro poproszę o podwyżkę!

 

Z kwestią powyższą nierozerwalnie wiąże się również opisywanie czynności wykonywanych w sposób spontaniczny. Wskazujemy w takim przypadku, że z własnej woli podejmiemy się zadania, po czym zwyczajowo przystępujemy do jego realizacji.

You look so tired! I know – I will help you with the advertising campaign!

Wyglądasz na strasznie zmęczonego. Już wiem – pomogę Ci z tą kampanią reklamową!

 

Czasu Future Simple użyjemy również, gdy obiecujemy rozmówcy wykonanie danej czynności. Zastosowanie konstrukcji going to implikowałoby, że poczyniliśmy już jakiekolwiek przygotowania. Czas przyszły prosty wyraża natomiast wyłącznie samą obietnicę składaną drugiej osobie.

 

I promise you, you will not lose your job.

Obiecuję ci, że nie stracisz swojego stanowiska.

 

Wszelkiego rodzaju prośby również formułować możemy w czasie Future Simple. Charakteryzują się one jednak niskim stopniem formalności. Jeżeli mamy zamiar sformułować prośbę nieco bardziej oficjalną, zalecaną formą grzecznościową jest would (przykładowo: I would like to ask you if …).

 

Will you pass me the salt?

Podałbyś mi sól?

 

W czasie przyszłym prostym możemy także odmówić proszącemu. W przypadku zdania poniższego osoba mówiąca została zapytana czy wygłosi prezentację na określony temat, po czym udzieliła odpowiedzi przeczącej.

 

No, I will not deliver this presentation.

Nie, nie wygłoszę tej prezentacji.

 

Czasu Future Simple używamy zawsze w pierwszym trybie warunkowym (first conditional) mówiąc o warunkach, które mogą zostać spełnione w przyszłości oraz o prawdach ogólnych.  Doskonale uwidacznia to poniższe zdanie.

 

If I drop the glass on the floor, it will break.

Jeżeli upuścisz szklankę na podłogę, z pewnością się ona potłucze.

 

Przedostatnim z zastosowań czasu Future Simple jest wykorzystywanie rzeczonej konstrukcji w formalnych ogłoszeniach medialnych lub publicznych odnoszących się do planów na przyszłość.

 

The president will open the new heliport tomorrow.

Prezydent w dniu jutrzejszym dokona otwarcia nowego lądowiska dla helikopterów.

 

Co ciekawe, czas przyszły prosty jest również regularnie stosowany w prognozach pogody, kiedy to prezenterzy przewidują pogodę (a więc wygłaszają wyłącznie swoją opinię). Kiedy jednak my odnosimy się do takiej wypowiedzi cytując pogodynkę, wykorzystanie czasu przyszłego prostego jest błędem gramatycznym. Aby kwestia ta stała się nieco jaśniejsza, posłużmy się przykładem:

 

Prezenter powie: „It will rain tomorrow.” (Jutro będzie padało).

 

Kiedy jednak relacjonujemy ten sam fakt znajomemu, zastosujemy konstrukcję going to, gdyż odnosimy się do zewnętrznego źródła informacji.

 

Powiemy wtedy: „According to the weather forecast, it is going to rain tomorrow.” (Wedle prognozy pogody jutro będzie padało).

 

 

Określenia czasowe

 

Poniżej znajdziecie określniki czasu typowo łączące się z konstrukcją Future Simple:

 

Tomorrow,
Next week,
Next year,
Next Sunday,
The following week,
In two days,
The day after tomorrow.

 

UWAGA:

Jeżeli o danej sytuacji lub wydarzeniu wspominamy po raz pierwszy, wykorzystamy czas Future Simple. Kiedy jednak do rzeczonego zdarzenia odnosimy się po raz kolejny, zalecane jest stosowanie konstrukcji be going to.

 

INFORMACJA:

 W przypadku formułowania wyrażonych pytaniem ofert pomocy oraz sugestii, za poprawną formę uznaje się nie operator „will”, a słówko „shall”.

 

I tak, kiedy pragniemy komuś zaoferować pomoc nie powiemy:

 

Will I help you?”

a

Shall I help you

 

Identyczna sytuacja ma miejsce podczas tworzenia sugestii, które to mają formę pytania. Nie powiemy więc:

 

Will we discuss this issue later?”

a

Shall we discuss this issue later?”

 

Warto zapamiętać to słówko oraz zasady regulujące jego wykorzystanie w praktyce. Znajomość powyższego odstępstwa od reguły testowana jest bowiem niejednokrotnie podczas sprawdzianów językowych.

 

Mam nadzieję, że powyższy artykuł nieco rozjaśni Wam kwestię budowy i stosowania czasu Future Simple.