POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Past Continuous

O konstrukcji czasu Past Continuous, jego najpowszechniejszych zastosowaniach i charakterystycznych dla struktury określeniach czasowych przeczytacie w poniższym materiale.

 

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

Subject + was/were + verb in –ing form

Podmiot + forma przeszła czasownika to be (was/were) + czasownik z końcówką –ing

was dancing yesterday at nine.

The balloons were rising very quickly.

 

UWAGA:

W czasie przeszłym ciągłym forma czasownika to be odpowiadać musi podmiotowi zdania. Jeżeli mówimy o podmiocie w pierwszej lub trzeciej osobie liczby pojedynczej, konieczne jest wykorzystanie formy was. W pozostałych przypadkach użyjemy formy were.

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

Subject + was/were + not + verb in –ing form

Podmiot + forma przeszła czasownika to be (was/were) + słówko not + czasownik z końcówką –ing

was not playing computer games at 6 P.M

Caroline was not reading the book when I woke up.

 

UWAGA:

W przeczeniach w czasie Past Continuous możliwe jest używanie form skróconych złożonych z czasownika oraz słówka not. Prezentują się one następująco: was + not = wasn’t , natomiast were + not = weren’t.

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE:

Was/were + subject + verb in –ing form

Forma przeszła czasownika to be (was/were) + podmiot + czasownik z końcówką –ing

Were you eating when he came in?

Was the Sun shining when you finished painting?

 

 

Użycie czasu

 

A oto najpowszechniejsze zastosowania konstrukcji przeszłej ciągłej:

 

Czas Past Continuous stosowany jest celem informowania, że określona czynność trwała w danym momencie w przeszłości. Formułując poniższe zdanie pragniemy powiedzieć, że rozmowa trwała prawdopodobnie całą noc. O północy podmiot wypowiedzi był w trakcie konwersacji.

 

Were you chatting to Mat at midnight last time?

Czy ostatnim razem o północy rozmawiałaś z Matem?

 

Strukturę przeszłą ciągłą wykorzystamy także, aby opisać zdarzenia tymczasowe oraz serie czynności, które wykonywane były w danym momencie w przeszłości. Pierwszy z członów zdania poniższego wskazuje, że zatrudnienie podmiotu miało charakter tymczasowy.

 

At that time, I was working in a large company.

W tamtym czasie byłem zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie.

 

Gdy mówimy o stanach ulegających zmianie, wręcz nieodzowne okazać się może użycie czasu Past Continuous. Poniższy przykład wskazuje, że zdenerwowanie trwało przez dłuższy okres czasu i przerodziło się we frustrację. Jej momentem kulminacyjnym była zmiana dostawcy usług internetowych. Zauważmy również, iż jednorazowa, zakończona w przeszłości czynność (zmiana usługodawcy) wyrażona została przy pomocy konstrukcji Past Simple.

 

I was getting frustrated with my Internet provider, so I decided to change it.

Sposób świadczenia usług przez mojego dostawcę Internetu frustrował mnie coraz bardziej, a więc postanowiłem go zmienić.

 

Kolejne zastosowanie czasu przeszłego ciągłego pozwala na poinformowanie, że dana czynność powtarzała się nagminnie wywołując silne rozbawienie lub złość. Celem podkreślenia emocjonalnego stosunku do zdarzenia użyć możemy przysłówka.

 

Tina was always talking!

Tina gadała po prostu bez przerwy!

 

Czas przeszły ciągły wykorzystywany jest do przedstawiania słuchaczom informacji pobocznych danej historii. Zdania tak skonstruowane stanowić będą tło opowieści, natomiast najistotniejsze fakty przedstawimy przy pomocy konstrukcji Past Simple.

 

It was raining outside and people were making their way home.

Na zewnątrz padało, a wielu ludzi wracało do swoich domostw.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby czasu Past Continuous użyć gdy pragniemy podkreślić, że czynność wykonywana była przez cały, sprecyzowany okres czasu. Niejednokrotnie tak sformułowane wyrażenia będą miały charakter wyłącznie metaforyczny.

 

Were you writing e-mails all yesterday?

Czybyś pisała maile przez cały wczorajszy dzień?

 

Typowym zastosowaniem czasu przeszłego ciągłego jest przedstawianie dwóch czynności, które trwały w tym samym okresie czasu równocześnie i niezależnie od siebie.W poniższym przykładzie użyjemy konstrukcji Past Continuous celem wskazania, że czynności nie zostały przerwane przez jakiekolwiek inne wydarzenie.

 

While I was playing computer games, my brother was doing his homework.

Podczas gdy grałem w gry komputerowe, mój brat odrabiał zadanie domowe.

 

Czynności trwające przez dłuższy okres czasu, a następnie nagle przerwane wyrażane są w języku angielskim w czasie Past Continuous. Krótka czynność, która zakończyła ciągłość pierwszego z działań opisana zostanie za pomocą czasu Past Simple. Spójrzmy:

 

We were talking, when Andrea mentioned her website.

Byliśmy pogrążeni w rozmowie, kiedy to Andrea wspomniała o swojej stronie internetowej.

 

Warto także pamiętać, iż istnieją pewne konstrukcje gramatyczne niejako wymuszające zastosowanie czasu przeszłego ciągłego. Użyty powinien on zostać w wyrażeniach warunkowych odnoszących się do teraźniejszości lub przyszłości.

 

Would you be happier if you were studying?

Czy byłbyś szczęśliwszy, gdybyś teraz studiował?

 

Mówiąc o teraźniejszości lub przyszłości po takich konstrukcjach gramatycznych jak wish, it’s time, would rather użyjemy czasu Past Simple lub Continuous.

 

I wish we were going to the fair next week.

Chciałbym abyśmy udali się w następnym tygodniu na targi.

 

Struktura Past Continuous zastosowana może zostać do informowania o planach na przyszłość, które to zaplanowano dobrowolnie, a dodatkowo – poczynione zostały ku ich wykonaniu odpowiednie kroki.

 

He was busy packing, for he was leaving the next night.

Był on zajęty pakowaniem swoich rzeczy, gdyż wyjeżdżał już następnego wieczora.

 

 

Określenia czasowe

 

Czas Past Continuous posiada również charakterystyczne dla siebie słówka i rozbudowane wyrażenia czasowe. Poniżej przedstawiam najpowszechniejsze z nich:

 

Last night at… ,
This morning/week,
At midnight,
At 6 P.M.,
Yesterday,
This time last week,
At that time,
When.

 

UWAGA:

Dla konstrukcji Past Continuous powszechnie używanym określnikiem czasowym jest słówko while. Wyraża ono ideę trwania danej czynności. Słówko when używane jest w tym czasie nieco rzadziej. Jest ono bowiem wykorzystywane do informowania o krótszych, zakończonych czynnościach (przede wszystkim przy pomocy czasu przeszłego prostego).

 

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z regułami dotyczącymi tworzenia oraz stosowania czasu przeszłego ciągłego nie będzie Wam on już sprawiał najmniejszych kłopotów!