POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Past Perfect Continuous

Ostatnią ze struktur przeszłych używanych w języku angielskim jest czas zaprzeszły ciągły, czyli Past Perfect Continuous. Niejednokrotnie stanowi on odpowiednik konstrukcji Present Perfect Continuous w przeszłości. Przyjrzyjmy się zasadom tworzenia zadań z jego wykorzystaniem oraz głównym zastosowaniom tego czasu.

 

 

Konstrukcja czasu:

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

Subject + had + been + verb in -ing form

Podmiot + operator had + słówko been + czasownik z końcówką –ing

Thomas and Toby were tired yesterday in the evening because they had been working in the garden all day.

Mike and Molly had been chatting for over two hours before Amanda arrived.

 

UWAGA:

W czasie Past Perfect Continuous, tak jak w pozostałych konstrukcjach ciągłych, może być konieczna zmiana formy czasownika, do którego dodajemy końcówkę –ing. Szczegółowe informacje o rzeczonej zmianie znajdziecie w tabeli stanowiącej część artykułu o czasie PRESENT CONTINUOUS.

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

Subject + had + not + been + verb in -ing form

Podmiot + operator had + zaprzeczenie not + słówko been + czasownik z końcówką –ing

had not been playing piano very long.

Adam had not been waiting in the club for longer than an hour when his friend finally arrived.

 

UWAGA:

Istnieje możliwość stosowania w przeczeniach czasu Past Perfect Continouos formy skróconej czasownika oraz słówka not. W czasie zaprzeszłym ciągłym forma ta wygląda następująco: had + not = hadn’t. 

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE:

Had + subject + been + verb in –ing form

Operator had + podmiot + słówko been + czasownik z końcówką -ing

How long had Mike been watching TV before his girlfriend came back home?

There was a terrible mess in the room! What had the children been doing there?

 

 

Użycie czasu:

 

Zapoznajmy się teraz z sytuacjami, w których zalecane jest użycie omawianej dzisiaj konstrukcji:

 

Czasu zaprzeszłego ciągłego użyjemy, aby poinformować słuchacza o czynnościach, które kontynuowane były do określonego momentu w przeszłości lub też zakończyły się na chwilę przed nim. Jak ilustruje to poniższy przykład, proces tworzenia gier komputerowych trwał aż dziesięć lat. Dopiero po tym czasie udało się podmiotowi odnieść sukces wydawniczy.

 

Maria had been writing computer games for over ten years, before she finally had a hit.

Maria tworzyła gry przez ponad dziesięć lat zanim w końcu udało się jej odnieść sukces.

 

Konstrukcję Past Perfect Continuous zastosujemy także celem przedstawienia efektów danej czynności wykonywanej w zaprzeszłości widocznych w bliższej przeszłości. Jak widać w zdaniu poniższym, nadmierne łakomstwo było procesem mającym miejsce wcześniej. Następnie dopiero dało się zauważyć przyrost wagi podmiotu.

 

Jim gained weight, because he had been overeating.

Jim przybrał na wadze, ponieważ wcześniej jadł o wiele za dużo.

 

Omawiana dziś konstrukcja pozwala określić czas trwania czynności w przeciwieństwie do czasu Past Perfect Simple, gdzie kładziemy nacisk na częstotliwość występowania danego zdarzenia.

 

         Mike had been waiting for his mom for over two hours before she came home.

            Mike czekał na swoją mamę przez ponad dwie godziny, zanim w końcu wróciła do domu.

 

Czas zaprzeszły ciągły jest również elementem zdań warunkowych trzeciego typu (third conditional). Odnosi się on wtedy do warunków, które nie zostały spełnione w przeszłości. Osobie mówiącej nie udało się pójść na pływalnię, gdyż obowiązki związane z wykonywanym zawodem zajęły jej większą część dnia.

 

If I had not been working all day, I would have gone swimming.

Gdybym nie pracował przez cały dzień, poszedłbym popływać.

 

Pamiętajmy również o istnieniu konstrukcji gramatycznych wymagających użycia czasu zaprzeszłego (zarówno prostego jak i ciągłego). Są to przede wszystkim: wish, would rather oraz would prefer. W ich przypadku mówimy o naszych oczekiwaniach lub działaniach mających miejsce w przeszłości.

 

I wish I had not been riding my bike so fast because now I am exhausted!

Mogłam nie jechać na rowerze tak szybko; jestem teraz po prostu wykończona!

 

Czas Past Perfect Continuous stosowany jest również w mowie zależnej (reported speech), kiedy podczas pośredniego relacjonowania zdarzenia odnosimy się do przeszłości. Jesteśmy wtedy zmuszeni do zmiany czasu Past Continuous, który mógłby zostać wykorzystany w przypadku bezpośredniego opisywania wydarzeń, na konstrukcję zaprzeszłą ciągłą.

 

Joey said that his brother had been waiting for his new girlfriend in his car for over two hours.

Joey powiedział, że jego brat musiał czekać w samochodzie na swoją nową dziewczynę przez ponad dwie godziny.

 

 Określenia czasowe:

 

Najpowszechniejsze określniki czasowe łączące się z czasem Past Perfect Continuous to:

 

For,
Since,
For + określony czas w przeszłości,
For + określona data w przeszłości.

 

Czas zaprzeszły ciągły, mimo swojej dosyć skomplikowanej konstrukcji, po rozłożeniu na czynniki pierwsze nie powinien Wam już sprawiać tak dużych problemów!