POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Past Perfect Simple

W niniejszym artykule przyjrzyjmy się zasadom tworzenia, zastosowaniom oraz najpopularniejszym określnikom czasowym stosowanym przy formułowaniu wyrażeń w czasie zaprzeszłym prostym.

 

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

Subject + had + third verb form

Podmiot + operator had + trzecia forma czasownika

Mike had just gone out.

had worked in Japan before moving to Los Angeles.

 

UWAGA:

W czasie zaprzeszłym prostym możliwe jest stosowanie konstrukcji „split verb”, gdzie czasownik główny w zdaniu oddzielony jest od operatora. Pomiędzy nimi znaleźć się mogą takie przysłówki jak just, ever, always, itp. Zastosowanie rzeczonej konstrukcji widzimy w pierwszym z przykładowych zdań powyżej.

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

Subject + had + not + third verb form

Podmiot + operator had + słówko not + trzecia forma czasownika

The party had not finished yet when Joey and Michael reached the place.

had not been to Jamaica before my trip in May 2013.

 

UWAGA:

W przeczeniach czasu Past Perfect Simple możliwe jest stworzenie formy skróconej operatora poprzez połączenie ze sobą słówek had i not. Właściwie utworzona forma skrócona wyglądać powinna następująco: had + not =hadn’t.

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE:

Had + subject + third verb form

Operator had + podmiot + trzecia forma czasownika

Had you ever studied before you moved to Australia?

Had you finished your homework before eight o’clock?

 

 

Użycie czasu:

 

Dzięki poniższej sekcji wpisu zapoznacie się z najpowszechniejszymi przykładami zastosowania w praktyce czasu Past Perfect Simple:

 

Struktury zaprzeszłej prostej używamy, aby opisać sytuacje mające miejsce przed danym momentem w przeszłości. W wypowiedzeniu poniższym pytamy jak długo posiadany był przez rozmówcę sprzęt komputerowy zanim uległ awarii. Obydwie sytuacje miały miejsce w przeszłości, jednak konstrukcja Past Perfect Simple pozwala określić, iż zakup komputera i jego użytkowanie miały miejsce wcześniej.

 

Had you had your computer long before it broke down?

Przez jak długi czas miałeś komputer zanim uległ on awarii?

 

Omawianą konstrukcję wykorzystać możemy także gdy mówimy o zdarzeniu mającym miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości, gdy ich ramy czasowe nie zostały określone lub też nie są znane. 

 

When talking films appeared, video camera had already become a popular form of entertainment.

Kiedy pojawiły się filmy dźwiękowe, kamera wideo już od dawna uważana była za doskonałą formę rozrywki.

 

Serie zdarzeń kontynuowanych do danego momentu w przeszłości również przedstawić możemy przy pomocy czasu Past Perfect Simple. Doskonale ilustruje to poniższy przykład.

 

By the time of his death, Thomas Edison had invented a number of things that changed our everyday life.

Do momentu swojej śmierci, Thomas Edison przyczynił się do powstania wielu wynalazków, które to odmieniły nasze codzienne życie.

 

Zapewne pamiętacie, że czas Present Perfect Simple może być stosowany do podkreślania efektów wykonania danej czynności. Nie inaczej ma się rzecz z omawianą w niniejszym artykule konstrukcją – z tą różnicą, że czynność zaprzeszła musi mieć wpływ na przeszłość.

 

I beat Jason at GTA Online, because I had played it a lot with my brother.

Byłem lepszy od Jasona w grze GTA Online główne dlatego, że dużo grałem w nią wcześniej z moim bratem.

 

Wywnioskować więc możemy, iż czas zaprzeszły prosty jest odpowiednikiem konstrukcji Present Perfect Simple w przeszłości. Na przykładzie poniższym widzimy, że gdy podmiot przybył pod dom Ann, dowiedział się, że opuściła ona mieszkanie już wcześniej.

 

When I arrived, Ann had just left.

Kiedy przybyłem pod dom Ann, okazało się że właśnie wyszła.

 

W dziełach literackich czas Past Perfect Simple służy do wprowadzania przez autora retrospekcji i do opowiadania o zdarzeniach mających miejsce w przeszłości opowiadanej historii, a więc z punktu widzenia czytelnika – w zaprzeszłości.

 

Mike and Jenny felt bad about selling the car because they had owned it for more than ten years.

Mike i Jenny czuli się nieswojo po sprzedaży auta, jako że byli jego posiadaczami przez ponad dziesięć lat.

 

Interesującym zastosowaniem czasu Past Perfect Simple jest informowanie za jego pomocą o postanowieniach, których nie udało się zrealizować.Jak możemy więc wywnioskować ze zdania poniższego, pomiędzy dwojgiem zakochanych do pocałunku nie doszło.

 

Andy had hoped to kiss Mary again.

Andy miał nadzieję ponownie pocałować Mary.

 

Czas zaprzeszły prosty wykorzystywać możemy także w zdaniach warunkowych oraz konstrukcjach odnoszących się do przeszłości. W pierwszym z przypadków struktura Past Perfect Simple ma zastosowanie w trzecim okresie warunkowym. Za jej pomocą mówimy o warunku, który nie został spełniony w przeszłości. Omawiana konstrukcja gramatyczna łączy się także z wyrażeniami wish, would rather, czy would prefer.

 

Angie would have passed the final exam if she had studied.

Angie zdałaby egzamin końcowy gdyby tylko się do niego uprzednio przygotowała.

 

 

Określenia czasowe

 

A oto najczęściej stosowane słówka i wyrażenia charakterystyczne dla czasu zaprzeszłego prostego:

 

By,
By six o’clock (lub inny określony czas/data),
Since,
Always,
Before,
After.

 

UWAGA:

Szczególną ostrożność zachować należy wykorzystując w czasie zaprzeszłym prostym określnik for. Jest on bowiem typowo stosowany z konstrukcją Past Perfect Continuous, jako że wskazuje na ciągłość trwania danej czynności w przeszłości (przykładowo: for ten months).

 

Czas Past Perfect Simple używany jest rzadziej niż pozostałe struktury gramatyczne odnoszące się do przeszłości, jego konstrukcję i zastosowania warto jednak zapamiętać. Nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się on przydatny!