POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Present Continuous

Zapraszam Was do zapoznania się z budową oraz najpowszechniejszymi zastosowaniami czasu teraźniejszego ciągłego – Present Continuous

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIE TWIERDZĄCE:

Subject + proper „to be” form + verb – ing

Podmiot + odpowiednia forma “to be” + czasownik z końcówką -ing

 

I am working 

He is waiting for his sister.  

 

UWAGA:

W czasach ciągłych takich jak Present Continuous nie występuje odmienna forma czasownika dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it). Nie ma więc zastosowania końcówka –es!

 

 

ZDANIE PRZECZĄCE:

Subject + proper „to be” form + not + verb – ing

Podmiot + odpowiednia forma “to be” + słówko not + czasownik z końcówką -ing

I am not working 

He is not singing at the moment.

 

UWAGA:

Dla wszystkich form (poza pierwszą osobą liczby pojedynczej) możliwe jest stosowanie form skróconych zaprzeczeń. Wyglądają one następująco – you are not -> you aren’tshe is not -> she isn’tthey are not -> they aren’t.

 

 

ZDANIE PYTAJĄCE:

Proper „to be” form + Subject + verb – ing

Odpowiednia forma “to be” + Podmiot + czasownik z końcówką -ing

 

Am I working? 

Is he singing at the moment?

 INFORMACJA DODATKOWA:

 

W pytaniach tworzonych w czasie Present Continuous konieczne jest zastosowanie INWERSJI, czyli przestawienie miejscami czasownika „to be” oraz podmiotu.

Oto jak powinna wyglądać właściwie przeprowadzona inwersja:

 

am = Am I ?
You are = Are you?
She/he/it is = Is she/he/it ?
We/you/they are = Are we/you/they?

 

 

Użycie czasu

 

Czas Present Continuous używany jest do informowania o:

 

Zdarzeniach mających miejsce w chwili obecnej. W większości przypadków w zdaniu takim użyjemy także specyficznego określnika czasowego – now, right now, czy też at the moment.

 

Boys are doing their homework right now.

W tym momencie chłopcy odrabiają lekcje.

 

Zdarzeniach, które mają miejsce obecnie, jednak niekoniecznie w chwili mówienia. W rzeczonej sytuacji użyjemy zwrotów wyraźnie definiujących czas wykonania czynności, na przykład: at the moment, currently, presently lub now.

 

What book are you reading in English at the moment?

Jaką książkę anglojęzyczną obecnie czytasz?

 

Sytuacjach tymczasowych i seriach zdarzeń. Niejednokrotnie pragniemy przekazać, iż dany stan nie jest permanentny (wtedy użylibyśmy bowiem czasu teraźniejszego prostego), a opisywana sytuacja ma charakter przejściowy i w najbliższej przyszłości zostanie zakończona.

 

We are not having any exams while the lecturers are on strike.

Gdy wykładowcy strajkują, nie mamy jakichkolwiek egzaminów.

 

Sytuacjach ulegających zmianie i będących w toku. Jeżeli zdanie opisuje sytuację ulegającą zauważalnej zmianie, a dodatkowo zawiera ono jedno ze słówek wskazujących na zmianę stanu (get, change, become, increase, fall, grow, improve, begin, start), zalecane jest użycie czasu teraźniejszego ciągłego.

 

More and more people are recognizing the advantage of…

Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z korzyści, jakie niesie za sobą….

 

Denerwujących lub zabawnych przyzwyczajeniach i zachowaniach. Gdy określona czynność ma charakter zwyczajowy i mówimy o niej bez większych emocji – czas Present Simple doskonale sprawdzi się do jej opisania. Jeżeli jednak podmiot zdania zachowuje się w sposób irytujący lub zabawny, możemy podkreślić nasze odczucia przy pomocy struktury teraźniejszej ciągłej. Podkreślaniu nastawienia względem takich czynności służy słówko always.

 

Dan is always coming up with the craziest ideas.

Dan zawsze wpada na najbardziej szalone pomysły.

 

Pobocznych informacji w żartach i historiach narracyjnych.Podczas opowiadania żartów oraz historii, zdarzenia istotne dla fabuły przekazywane są za pomocą czasu teraźniejszego prostego. Aby opowieść nieco ubarwić, uciekamy się jednak do opisów oraz informacji dodatkowych będących tłem wątku głównego. Pamiętajmy, aby przedstawić je za pomocą struktury Present Continuous:

 

A man goes to see his psychiatrist. He is carrying a bag full of…

Pewien mężczyzna odwiedza swojego psychiatrę. Niesie on torbę po brzegi wypełnioną …

 

Czynnościach, które rozpoczną się w danym momencie w czasie i będą następnie kontynuowane. Jak widać na przykładzie poniższym, kąpanie dziecka rozpocznie się PRZED godziną szóstą, a skończy PO niej. Dokładnie o godzinie szóstej osoba mówiąca będzie w trakcie wykonywania tej czynności.

 

At six, I am bathing the baby.

O godzinie szóstej będę kąpała dziecko.

 

Wydarzeniach zaplanowanych samodzielnie, które będą miały miejsce w przyszłości. Pozwolę sobie w tym miejscu wskazać różnicę pomiędzy konstrukcjami Present Simple oraz Present Continuous. W pierwszym z czasów mówimy o czynnościach mających miejsce w przyszłości, jednak niezależnych od nas i narzuconych niejako z góry. Druga ze struktur wskazuje, iż to osoba mówiąca podjęła działania mające na celu wykonanie danej akcji. Podmiot w zdaniu poniższym sam umówił się na wizytę u dentysty. Osoby formułujące wypowiedzenie drugie podjęły wspólną decyzję o nienadwyrężaniu budżetu wyjazdem zagranicznym.

 

I am seeing my dentist on Wedensday.

Zapisałam się do mojego dentysty na środę.

 

We are not going on holiday this year.

W tym roku nie pojedziemy na wakacje.

 

Time clauses odnoszących się do przyszłości.

 

I will probably be a bit scared when I am waiting outside for the exam to start.

Prawdopodobnie będę nieco zdenerwowany podczas oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu.

 

Czasu Present Continuous NIE stosujemy z:

 

Czasownikami określającymi ludzkie zmysły:

 

feel,
hear,
see,
smell,
notice,
observe,
feel,
look,
taste.

 

Czasownikami bezpośrednio odnoszącymi się do odczuć i emocji:

 

admire,
adore,
appreciate,
care for,
desire,
detest,
dislike,
fear,
hate,
loathe,
respect,
want,
wish.

 

Z czasownikami określającymi stany mentalne:

 

agree,
appreciate,
assume,
believe,
expect,
feel,
forget,
know,
recollect.

 

Z czasownikami wskazującymi posiadanie:

 

belong,
owe,
own,
possess.

 

UWAGA:

Niektóre czasowniki zmieniają swoją formę po dodaniu do nich końcówki typowej dla czasu ciągłego (-ing):

        Czasowniki, które w formie nieciągłej kończą się na –ie. Pisownię czasownika zmieniamy poprzez zastąpienie końcówki –ie końcówką –y (PRZYKŁADdie -> dying)

        Czasowniki, które w formie nieciągłej kończą się na –e. Końcówkę tę należy usunąć przed utworzeniem formy ciągłej czasownika (PRZYKŁAD: make -> making)

         Czasowniki składające się z jednej sylaby, na końcu których zidentyfikować możemy układ SPÓŁGŁOSKA-SAMOGŁOSKA-SPÓŁGŁOSKA. Konieczne jest w takim przypadku podwojenie ostatniej samogłoski danego wyrazu (PRZYKŁAD: swim -> swimming)

         Czasowniki składające się z dwóch sylab, na końcu których zidentyfikować możemy układ SPÓŁGŁOSKA-SAMOGŁOSKA-SPÓŁGŁOSKA. Sprawdzić należy w tym przypadku na którą z sylab pada akcent. Jeżeli na pierwszą sylabę – mimo zidentyfikowanego układu nie podwajamy ostatniej samogłoski (PRZYKŁAD: happen -> happening). Gdy mamy do czynienia z akcentem padającym na drugą sylabę, konieczne jest podwojenie ostatniej z samogłosek wyrazu (PRZYKŁAD: refer -> referring)

 

 

Określenia czasowe

 

Najpopularniejszymi słówkami czasu teraźniejszego ciągłego są:

 

Now,
At the moment,
Today,
Right now,
For the time being,
This week,
For now,
At present,
That is the last time.

 

Jak widać, mimo że czas Present Continuous może początkowo wydawać się nieco skomplikowany, to zaznajomienie się z jego teoretycznymi podstawami na pewno ułatwi nam jego zrozumienie!