POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czas Present Perfect Continuous

Dzięki dzisiejszemu artykułowi będziecie mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy oraz zastosowania w praktyce konstrukcji Present Perfect Continuous.

 

 

Konstrukcja czasu

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

 

Subject + have/has + been + verb in –ing form

Podmiot + operator have lub has + słówko been + czasownik w formie ciągłej (z końcówką –ing)

have been dancing professionally for ten years.

He has been sleeping for eight hours.

 

UWAGA:

Operatora has używamy WYŁĄCZNIE w trzeciej osobie liczby pojedynczej (3rd person singular), czyli he, she, it. W każdym innym przypadku obowiązującym operatorem jest have.

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

 

Subject + have/has + not + been + verb in –ing form

Podmiot + operator have lub has + przeczenie not + słówko been + czasownik w formie ciągłej (z końcówką –ing)

have not been working.

 She has not been speaking to me for 2 years

 

UWAGA:

Konstruując przeczenia w czasie Present Perfect Continuous możliwe jest tworzenie form skróconych operatora poprzez połączenie ze sobą słówek have/has + not. Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it) będzie to więc has + not = hasn’t, natomiast dla wszystkich pozostałych osób (w liczbie pojedynczej i mnogiej) -> have + not = haven’t.

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE:

 

Have/has + subject + been + verb in –ing form

Operator have lub has + podmiot + słówko been + czasownik w formie ciągłej (z końcówką –ing)

Have you been exercising lately?

Have you only been waiting here for one hour?

 

 

Użycie czasu

 

Jednym z najbardziej podstawowych zastosowań czasu Present Perfect Continuous jest wskazanie, że dana sytuacja rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. Najczęściej w zdaniach takich kładziemy silny nacisk na czas trwania zdarzenia, przykładowo:

 

We have been waiting here for three hours, Mike!

Czekamy tu już trzy godziny, Mike!

 

Czas dokonany ciągły wykorzystamy także celem informowania o zdarzeniach, które wydarzyły się w przeszłości, jednak ich efekt widoczny jest w chwili obecnej.W poniższym zdaniu od osoby pytanej zapewne czuć dym, a więc wywnioskować możemy, że przed chwilą paliła.

 

Have you been smoking?

Czyżbyś niedawno palił papierosa?

 

UWAGA:

W przypadku takiego zastosowania konstrukcji nie jest konieczne używanie określenia czasowego takiego jak „for three hours”. Samo stwierdzenie rozumiemy bowiem jako mające miejsce „przed chwilą” lub „niedawno”. Jeżeli chcemy podkreślić, że dana czynność miejsce miała dosłownie przed momentem, w zdaniu użyć możemy przysłówka „recently” lub „lately”.

 

Kolejnym z zastosowań omawianej struktury jest opisywanie czynności rozpoczętych w przeszłości, trwających obecnie i rozciągających się na nieokreśloną bliżej przyszłość. W poniższym zdaniu osoby mówiące zaczęły zastanawiać się nad prezentem jakiś czas temu, wciąż myślą nad właściwym podarkiem, a proces planowania trwać będzie zapewne dalej.

 

We have all been wondering what to get Tony for his birthday and we cannot decide.

Zastanawiamy się wspólnie co kupić Tony’emu na urodziny. W dalszym ciągu jednak nie zdecydowaliśmy.

 

Czasu dokonanego ciągłego użyć możemy także, gdy pragniemy wykazać nacisk NIE na efekt, a na czas trwania określonej czynności.

 

I have been working here for three years.

Pracuję tu (już) przez trzy lata.

 

Nie zapominajmy także o wykorzystaniu omawianego dzisiaj elementu gramatyki angielskiej podczas tworzenia time clauses. Gdy mówimy o przyszłości, w time clause nie jest możliwe zastosowanie jakiegokolwiek czasu typu Future. Aby więc wskazać ciągłość zdarzenia lub serii wydarzeń mających miejsce w przyszłości i przedstawianych po słówku czasowym (when, until, after,), zastosujemy strukturę Present Perfect Continuous.

 

I will not take my driving test until I have been having lessons for at least two months.

Nie przystąpię do testu na prawo jazdy do momentu, aż nie będę pobierała lekcji jazdy przez co najmniej dwa miesiące.

 

Uwagę zwrócić należy również na istotną różnicę w znaczeniu zdań, w których zamiast konstrukcji Present Perfect Simple użyliśmy formy ciągłej rzeczonego czasu. Spójrzmy na poniższe zdania.

 

Someone has used up my shampoo!

Ktoś zużył mój szampon!

 

W tym przypadku odnosimy się do czynności, która zaczęła się w przeszłości i zakończyła dokładnie w chwili mówienia (gdy formułujemy zdanie, po szamponie zostało tylko opakowanie). Jak zmieni się wypowiedzenie, gdy wykorzystamy czas Present Perfect Continuous?

 

Someone has been using my shampoo!

Ktoś używał mojego szamponu!

 

W wypowiedzeniu powyższym wskazujemy na czynność, która zaczęła się w przeszłościtrwa w chwili obecnej i prawdopodobnie kontynuowana będzie nadal (szampon nie jest do końca zużyty, widzimy jedynie jego ubytek).

 

 

Określenia czasowe

 

Czas Present Perfect Continuous charakteryzuje zestaw specyficznych określeń czasowych. Oto kilka najczęściej stosowanych wyrażeń tego typu:

 

Since,
Just,
All week,
For,
All day,
Lately.

 

Konstrukcja Present Perfect Continuous jest strukturą nietypową ale i wysoce użyteczną. Mam nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Wam choćby pobieżnie jej charakterystykę.