POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Pierwszy okres warunkowy

Zerowy okres warunkowy nie ma już przed nami tajemnic, a więc czas pójść o krok dalej i zaznajomić się z tajnikami pierwszego okresu warunkowego, czyli tak zwanego angielskiego first conditional. 

 

 

Pierwszy okres warunkowy

 

Konstrukcja okresu warunkowego

 

“If” clause + verb in Present Simple for specifying condition + result expressed in Future Simple or by means of an imperative

Złożenie rozpoczynające się od słówka „If” + czasownik w czasie Present Simple określający warunek + reszta zdania określająca rezultat spełnienia warunku zawierająca czasownik w formie Future Simple lub trybu rozkazującego

 

Przykład:

 

Amanda will kiss you if you give her a handful of beautiful flowers.

Amanda pocałuje cię jeżeli wręczysz jej naręcze pięknych kwiatów.

 

 

Zastosowanie

 

Istnieją trzy główne zastosowania pierwszego okresu warunkowego. W przeciwieństwie do omawianego powyżej zero conditional – zarówno w pierwszym jak i w pozostałych dwóch okresach warunkowych pojęcie czasu ma niezwykle istotne znaczenie. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym zdaniom przykładowym, aby dowiedzieć się kiedy uzasadnione jest stosowanie pierwszego okresu warunkowego.

 

Najpowszechniejszym zastosowaniem first conditional jest jego użycie celem przedstawienia warunku, który powinien zostać spełniony w teraźniejszości lub przyszłości. Dodatkowo pamiętać należy, że poza przypadkami przedstawionymi poniżej W ZŁOŻENIU ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ OD „IF” NIE STOSUJEMY OPERATORA WILL (nawet jeżeli mówimy o zdarzeniu, które ma mieć miejsce w przyszłości).

 

If people continue to pollute our planet, future generations will suffer severely.

Jeżeli ludzie nie przestaną zatruwać naszej planety, przyszłe pokolenia będą cierpieć katusze.

 

Używając pierwszego okresu warunkowego możemy również podkreślić, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż dana sytuacja będzie miała miejsce. Z poniższego zdania wywnioskować więc możemy, iż bardzo możliwe jest, że następnego dnia rano Trudy pojawi się w szkole.

 

I will give Trudy the handbook if she is at school tomorrow morning.

Jeżeli Trudy przyjdzie rano do szkoły, dam jej ten podręcznik.

 

Nieco mniej typowym zastosowaniem omawianej konstrukcji gramatycznej jest jej wykorzystanie do formułowania instrukcji i zaleceń bazujących na ściśle określonym warunku. Pamiętajmy, że w takim przypadku zamiast czasu przyszłego prostego konieczne jest wykorzystanie w zdaniu czasownika w trybie rozkazującym.

 

If the reporter from “The Sun” calls, tell him that I will call him later.

Jeżeli zadzwoni reporter z “The Sun”, powiedz mu że oddzwonię w późniejszym terminie.

 

UWAGA!

Podczas tworzenia zdań w pierwszym okresie warunkowym, konstrukcja Future Simple zastąpiona może zostać jednym z podanych poniżej czasowników modalnych oraz półmodalnych (ang. semi-modals):

 

Be going to,
Can,
Could,
Have to,
May,
Might,
Ought to,
Shall,
Should.

 

Przykład zdania:

 

If you behave properly today, you can watch TV tonight.

Jeżeli będziesz się zachowywał odpowiednio, wieczorem pozwolę ci pooglądać telewizję.

 

INFORMACJA DODATKOWA:

Jak wspomniałem powyżej, istnieją sytuacje, kiedy to możliwe jest użycie czasownika „will” w złożeniu rozpoczynającym się od wyrazu „if”. Uznaje się, że poprawne gramatycznie jest użycie rzeczonego czasownika:

 

Podczas formułowania próśb o wysokim stopniu formalności.

 

If you will wait a moment I will see if Mr Smith is not busy.

Jeżeli poczeka pan chwilę, sprawdzę czy pan Smith nie jest zajęty.

 

W zdaniach, w których podkreślamy, że osoba o której mówimy powinna wykazać inicjatywę, aby spełniony mógł zostać warunek.

 

If Mike will listen to me I will help him with pleasure.

Jeżeli Mike zechce mnie wysłuchać, pomogę mu z przyjemnością.

 

Aby podkreślić upór podmiotu formułowanego wypowiedzenia.

 

If you will play the guitar all night, no wonder your parents complain.

Jeżeli uparcie grasz na gitarze całą noc, nie powinny cię dziwić narzekania rodziców.

 

W pozostałych przypadkach zastosowanie czasownika “will” w obydwu członach zdania uznawane jest za błąd gramatyczny.

 

Mimo, że pierwszy okres warunkowy jest nieskomplikowaną konstrukcją gramatyczną, to warto ją znać, bowiem w sytuacji, gdy regularnie posługujemy się językiem angielskim, przydaje się ona nadspodziewanie często.