POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Business English

Przygotowujecie się do rozmowy o pracę? Chcielibyście podnieść swoje kwalifikacje lub też zaskoczyć szefa i partnerów biznesowych znajomością języka angielskiego? Staracie się o awans albo podwyżkę i pragniecie dowieść swoich kompetencji? Jeżeli choć na jedno z tych pytań odpowiedzieliście twierdząco, to jestem wręcz przekonany, że niniejszy słowniczek biznesowych zwrotów i pojęć z całą pewnością przypadnie Wam do gustu! Zaczynajmy!

 

Termin angielski Polski odpowiednik Objaśnienie terminu
Poziom: Podstawowy
Advertising /ˈæd vərˌtaɪ zɪŋ/ Reklama Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do
skorzystania z usług lub zakupu określonych produktów.
Applicant /ˈæp lɪ kənt/ Kandydat Osoba ubiegająca się o określone stanowisko.
Bonus /ˈboʊ nəs/ Dodatek, premia Dodatek do zarobków przyznawany za ponadprzeciętne wyniki pracy.
Brand /brænd/ Marka Znak firmowy, którym opatrzone są wyroby danego przedsiębiorstwa.
Candidate /ˈkæn dɪˌdeɪt/ Kandydat Osoba ubiegająca się o określone stanowisko.
Capacity /kəˈpæs ɪ ti/ Wydajność Wartość produkcji wytworzonej
w danym okresie przez
jednego pracującego.
Chairman /ˈtʃɛər mən/ Prezes Osoba zarządzająca firmą lub organizacją.
Colleague  /ˈkɒl ig/ Kolega z pracy Inaczej: współpracownik.
Commission /kəˈmɪʃ ən/ Prowizja Wynagrodzenie pobierane za pośrednictwo w transakcji handlowej i określane w procentach od wartości transakcji.
Competitive /kəmˈpɛt ɪ tɪv/ Konkurencyjny Korzystniejszy od innych z uwagi na oferowane walory.
Defect /ˈdi fɛkt/ Wada Defekt lub problem wymagający usunięcia.
Delivery /dɪˈlɪv ə ri/ Dostawa Dostarczanie towarów odbiorcy.
Deposit /dɪˈpɒz ɪt/ Wpłata, wkład Suma pieniędzy wpłacana jako udział w przedsiębiorstwie lub organizacji.
Design /dɪˈzaɪn/ Projekt Wstępna wersja produktu.
Discount /dɪsˈkaʊnt/ Zniżka Obniżka cen produktów lub usług.
Efficient /ɪˈfɪʃ ənt/ Wydajny Wykonujący swoją pracę w sposób efektywny i dający zadowalające rezultaty.
Equipment /ɪˈkwɪp mənt/ Wyposażenie Urządzenia umożliwiające prawidłowe działanie przedsiębiorstwa.
Expansion /ɪkˈspæn ʃən/ Rozwój Zwiększenie zasięgu lub możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Factory /ˈfæk tə ri/ Fabryka Inaczej: zakład przemysłowy.
Fee /fi/ Opłata Pieniądze jakie należy zapłacić za zakup towarów lub korzystanie z usług.
Goal /goʊl/ Cel Określony wynik, do którego dąży przedsiębiorstwo.
Hierarchy /ˈhaɪ əˌrɑr ki/ Hierarchia Zasady regulujące istotność danych stanowisk w miejscu pracy.
Image /ˈɪm ɪdʒ/ Wizerunek Sposób, w jaki przedsiębiorstwo jest postrzegane.
Interview /ˈɪn tərˌvyu/ Rozmowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna Procedura pozwalająca na określenie kwalifikacji kandydata na objęcie określonego stanowiska.
Loss /lɔs/ Strata Wartość, o jaką zmniejszyły się zyski firmy.
Meeting /ˈmi tɪŋ/ Spotkanie Zgromadzenie wielu osób, którego celem jest omówienie kwestii kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Objective /əbˈdʒɛk tɪv/ Cel Określony wynik, do którego dąży przedsiębiorstwo.
Order /ˈɔr dər/ Zamówienie Polecenie dostarczenia produktu lub wykonania usługi.
Packaging /ˈpæk ə dʒɪŋ/ Opakowanie Materiał chroniący produkt przed uszkodzeniem.
Personnel /ˌpɜr səˈnɛl/ Pracownicy, załoga, obsada Zespół pracowników danej firmy.
Price /praɪs/ Cena Koszt określonej usługi lub towaru.
Producer /prəˈdu sər/ Producent Podmiot trudniący się wytwarzaniem produktów.
Profit /ˈprɒf ɪt/ Zysk Nadwyżka wpływów nad wydatkami.
Promotion /prəˈmoʊ ʃən/ Promocja Oferta ograniczona czasowo, która ma sprawić, że produkt lub usługa będą bardziej pożądane przez klientów.
References /ˈrɛf ər ənsys/ Referencje Pisemna opinia dotycząca
kandydata ubiegającego się
o określone stanowisko.
Reliable /rɪˈlaɪ ə bəl/ Solidny, godny zaufania Taki, na którym można polegać.
Report /rɪˈpɔrt/ Raport Sprawozdanie dotyczące prowadzonych prac lub realizowanych celów.
Responsibility /rɪˌspɒn səˈbɪl ɪ ti/ Odpowiedzialność Obowiązek odpowiadania za własne czyny.
Resume / rɪˈzumeɪ/ Życiorys Zestawienie osiągnięć
zawodowych danej osoby.
Salary /ˈsæl ə ri/ Pensja Wypłata otrzymywana za wykonywaną pracę.
Sale /seɪl/ Wyprzedaż Sprzedaż towarów po niższych niż standardowo cenach.
Savings /ˈseɪ vɪŋgz/ Oszczędności Zaoszczędzone przez firmę lub pracownika pieniądze.
Service /ˈsɜr vɪs/ Usługa Działanie pozwalające na zaspokojenie potrzeb konsumentów.
Shift /ʃɪft/ Zmiana Ograniczony czas pracy.
Staff /stæf/ Personel Zespół pracowników danej firmy.
Strike /straɪk/ Strajk Zaprzestanie wykonywania swoich zadań przez osoby zatrudnione w firmie celem wymuszenia lepszych warunków pracy.
Task /tæsk/ Zadanie Cel, który należy wypełnić.
Tax /tæks/ Podatek Obowiązkowe świadczenie finansowe pobierane przez państwo.
Trainee /treɪˈni/ Praktykant, stażysta Osoba odbywająca staż w przedsiębiorstwie.
Unemployment /ˌʌn ɛmˈplɔɪ mənt/ Bezrobocie Okres nieaktywności zawodowej.
Poziom: Średniozaawansowany
Accountant  /əˈkaʊn tnt/ Księgowy Pracownik, którego zadaniem jest prowadzenie ksiąg finansowych.
Accounting /əˈkaʊn tɪŋ/ Księgowość Dział firmy, którego zadaniem jest prowadzenie ksiąg finansowych.
Assets /ˈæs ɛtz/ Aktywa Majątek, który firma może w danym momencie dysponować.
Balance /ˈbæl əns/ Saldo Stan konta uwzględniający przychody oraz rozchody.
Board of directors /bɔrd ɒv dɪˈrɛk tərs/ Zarząd Grupa osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem.
Branch /bræntʃ/ Filia Oddział przedsiębiorstwa zlokalizowany w innym miejscu niż jego główna siedziba.
Brief /brif/ Wytyczne Wskazania odnoszące się do sposobu działania.
Briefing /ˈbri fɪŋ/ Odprawa Zebranie zespołu, podczas
którego pracownikom prezentowane
są wytyczne odnośnie dalszej pracy.
Competition /ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ Konkurencja Przedsiębiorstwa walczące z firmą
o rynki zbytu towarów lub usług.
Corrupt /kəˈrʌpt/ Skorumpowany, zepsuty Zdemoralizowany łapówkami.
Cover letter /ˈkʌv ər ˈlɛt ər/ List motywacyjny Pismo wskazujące, dlaczego dany kandydat będzie w stanie w sposób zadowalający piastować określone stanowisko.
Curriculum Vitae  /kəˈrɪk yə ləm ˈvaɪ tə/ Życiorys Zestawienie osiągnięć
zawodowych danej osoby.
Decisive /dɪˈsaɪ sɪv/ Decydujący Odpowiedzialny za
podejmowanie decyzji w zespole.
Development /dɪˈvɛl əp mənt/ Rozwój Zwiększenie zasięgu lub możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Division /dɪˈvɪʒ ən/ Oddział Wyodrębniona część przedsiębiorstwa.
Earnings /ˈɜr nɪŋz/ Zyski Przychody generowane z prowadzonej działalności.
Employee /ɛmˈplɔɪ i/ Pracownik Osoba zatrudniona w firmie,
której zadaniem jest
wykonywanie określonych działań.
Employer /ɛmˈplɔɪ ər/ Pracodawca Osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca pracowników.
Employment /ɛmˈplɔɪ mənt/ Zatrudnienie Proces obsadzania stanowisk
w firmie osobami o
odpowiednich kompetencjach.
Executive /ɪgˈzɛk yə tɪv/ Kierownik Osoba zarządzająca działem firmy lub zespołem ludzi.
Expertise /ˌɛk spərˈtiz/ Doświadczenie, wiedza, fach Biegłość w wykonywaniu określonych zdań.
Gross /groʊs/ Brutto Nieuwzględniający
dodatkowych kosztów.
Interest /ˈɪn tər ɪst/ Oprocentowanie Procent, o jaki powiększona jest całkowita suma zaciągniętego kredytu.
Inventory /ˈɪn vənˌtɔr i/ Stan magazynowy Dostępność oferowanych towarów w magazynie.
Managerial board /ˌmæn ɪˈdʒɪər i əl  bɔrd/ Zarząd Grupa osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem.
Manpower /ˈmænˌpaʊ ər/ Siła robocza Ogół zatrudnionych w firmie pracowników.
Manual worker /ˈmæn yu əl ˈwɜr kər/ Pracownik fizyczny Osoba, której zadaniem
jest wykonywanie prac
fizycznych.
Merger /ˈmɜr dʒər/ Fuzja Połączenie co najmniej dwóch firm w jedną.
Net /nɛt/ Netto Uwzględniający dodatkowe koszty.
Niche /nɪtʃ/ Nisza Wolne miejsce na rynku, które
może zająć przedsiębiorstwo.
Pension /ˈpɛn ʃən/ Renta, emerytura Typ świadczenia socjalnego.
Plant /plænt/ Zakład Przedsiębiorstwo lub jego część.
Purchaser /ˈpɜr tʃəsə/ Nabywca, kupujący Osoba nabywająca towary lub
płacąca za świadczone usługi.
Quality /ˈkwɒl ɪ ti/ Jakość Ogólna wartość produktu lub usługi.
Quantity /ˈkwɒn tɪ ti/ Ilość Liczba produktów dostępnych lub oferowanych klientom.
Sample /ˈsæm pəl/ Próbka Niewielka ilość towaru udostępniana klientom (najczęściej za darmo) celem jego przetestowania.
Seat /sit/ Siedziba Miejsce, w którym znajduje
się dana firma lub organizacja.
Shipment /ˈʃɪp mənt/ Transport Przewóz towarów przy wykorzystaniu różnorakich środków lokomocji.
Spending /spɛndɪŋ/ Wydatki Koszty ponoszone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Superior /səˈpɪər i ər/ Przełożony Osoba mająca władzę nad grupą pracowników.
Supervisor /ˈsu pərˌvaɪ zər/ Nadzorca, kierownik Osoba zarządzająca działem firmy lub zespołem ludzi.
Supplier /səˈplaɪə/ Dostawca Osoba, której zadaniem
jest dostarczanie towarów
do oddziałów firmy
lub do klientów.
Surplus /ˈsɜr plʌs/ Nadwyżka Nadmiar towarów lub zgromadzonych zasobów.
Taxation /tækˈseɪ ʃən/ Opodatkowanie Nałożenie podatku na działalność danego przedsiębiorstwa.
Tool /tul/ Narzędzie Osprzęt umożliwiający wykonywanie specjalistycznych prac.
Wage /weɪdʒ/ Wynagrodzenie Płaca otrzymywana za wykonywaną pracę.
Workshop /ˈwɜrkˌʃɒp/ Pracownia Rzemieślniczy zakład usługowy lub produkcyjny.
Transfer /ˈtræns fər/ Przelew Przeniesienie określonej kwoty
z jednego konta bankowego
na drugie.
Poziom: Zaawansowany
Audit /ˈɔ dɪt/ Audyt, rewizja Kontrola przedsiębiorstwa pod kątem finansowym, księgowym oraz organizacyjnym.
Authoritative /əˈθɔr ɪˌteɪ tɪv/ Autorytatywny Oparty na autorytecie zapewniającym wiarygodność.
Bearer /ˈbɛər ər/ Okaziciel Osoba przedstawiająca dany dokument.
Bonds /bɒnds/ Obligacje Papiery wartościowe umożliwiające posiadaczowi otrzymywanie stałego dochodu.
Competitive /kəmˈpɛt ɪ tɪv/ Konkurencyjny Wyróżniający się na rynku z uwagi na korzystną ofertę.
Contractor /ˈkɒn træk tər/ Wykonawca, kontrahent Osoba podejmująca się realizacji
danego zlecenia.
Depreciation /dɪˌpri ʃiˈeɪ ʃən/ Amortyzacja Koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych.
Evaluation /ɪˌvæl yuˈeɪ ʃən/ Wycena Określenie materialnej
wartości produktu lub usługi.
Intermediary /ˌɪn tərˈmi diˌɛr i/ Pośrednik Osoba, której zadaniem jest kojarzenie ze sobą stron transakcji zakupu, sprzedaży, zamiany lub wynajmu nieruchomości.
Labour union /ˈleɪ bər ˈyun yən/ Związek zawodowy Organizacja zrzeszająca pracowników danego sektora gospodarki oraz mająca na celu ochronę ich praw.
Market share /ˈmɑr kɪt ʃɛər/ Udział w rynku Stosunek ilości sprzedanych produktów danego przedsiębiorstwa do liczby wszystkich sprzedanych jednostek danego produktu.
Merchandise /ˈmɜr tʃənˌdaɪz/ Towar Produkt materialny oferowany klientom.
Perk /pɜrk/ Korzyść dodatkowa (wynikająca z zajmowanej pozycji) Dodatkowe korzyści materiale wynikające z wykonywanej pracy, takie jak służbowy samochód czy telefon.
Productivity /ˌproʊ dʌkˈtɪv ɪ ti/ Wydajność, produktywność Skuteczność realizacji założonych celów.
Recruitment /rɪˈkrut mənt/ Nabór Przyjmowanie pracowników na wolne stanowiska pracy.
Remuneration /rɪˌmyu nəˈreɪ ʃən/ Wynagrodzenie Zapłata otrzymywana za
wykonaną pracę.
Seniority /sinˈyɔr ɪ ti/ Staż pracy Okres czasu, przez jaki dana osoba pracuje w określonym zawodzie.
Sick leave /sɪk liv/ Zwolnienie chorobowe Stwierdzona niemożność wykonywania pracy z uwagi na chorobę.
Social security /ˈsoʊ ʃəl sɪˈkyʊər ɪ ti/ Ubezpieczenie społeczne System świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, czy też macierzyństwa.
Subcontractor /sʌbˈkɒn træk tər/ Podwykonawca Firma realizująca zlecenie przyjęte przez wykonawcę głównego.
Subordinate /səˈbɔr dn ɪt/ Podwładny Osoba podlegająca kierownikowi, menadżerowi lub szefowi.
Subsidiary /səbˈsɪd iˌɛr i/ Filia Oddział przedsiębiorstwa zlokalizowany w innym miejscu niż jego główna siedziba.
Takeover /ˈteɪkˌoʊ vər/ Przejęcie Zagospodarowanie środków należących wcześniej do innego przedsiębiorstwa.
Trade union /treɪd yun yən/ Związek zawodowy Organizacja zrzeszająca pracowników danego sektora gospodarki oraz mająca na celu ochronę ich praw.
Trial period /ˈtraɪ əl ˈpɪər i əd/ Okres próbny Okres, podczas którego pracodawca sprawdza kwalifikacje kandydata do wykonywania określonych zdań.
Turnover /ˈtɜrnˌoʊ vər/ Obrót Realizowanie transakcji kupna i sprzedaży oraz czerpanie z nich zysków.
Unionize /ˈyun yəˌnaɪz/ Organizować związki zawodowe Zrzeszać grupę ludzi celem utworzenia związku zawodowego.
Vacancy /ˈveɪ kən si/ Wakat, wolne miejsce Aktualnie nieobsadzona posada w firmie lub organizacji.

 

Tak oto przedstawiają się słówka i wyrażenia, z którymi spotkamy się w niemalże każdej firmie, organizacji, czy stowarzyszeniu, którego przedstawiciele posługują się językiem angielskim. Dzięki nim z całą pewnością będziecie mogli wziąć aktywniejszy udział w rozmowie ze współpracownikami lub też w pełniejszym stopniu zrozumieć treść dokumentów i raportów firmowych. Jeżeli chcielibyście dodać jakieś przydatne słówka, które to można zaliczyć do kategorii Business English, publikujcie je w komentarzach wraz z wyjaśnieniem!