POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: słowniczek pojęć ogrodniczych

Zapewne wielu czytelników zgodzi się ze mną, że nie ma nic przyjemniejszego, niż słoneczna sobota lub niedziela spędzona na pielęgnacji ogrodu lub też na wypoczynku w cieniu drzew i krzewów. Czy może być coś równie przyjemnego? Ze swojej strony chciałbym zaproponować naukę  angielskich słów i zwrotów ściśle związanych z ogrodnictwem!

 

Termin angielski Polski odpowiednik Objaśnienie terminu
Poziom: Podstawowy
Aquatic plants /əˈkwæt ɪk plænts/ Rośliny wodne Rośliny, których pączki odnawiające zimują w wodzie.
Bark /bɑrk/ Kora Twarda warstwa porastająca pień i gałęzie drzew.
Bonsai /bɒnˈsaɪ/ Drzewko bonsai Miniaturowe drzewko ozdobne.
Branch /bræntʃ/ Gałąź Pęd wyrastający z pnia drzewa.
Bud /bʌd/ Pąk Zawiązek liścia lub kwiatu.
Bulb /bʌlb/ Bulwa, cebulka Organ rozmnażania wegetatywnego u roślin cebulkowych.
Compost /ˈkɒm poʊst/ Kompost Nawóz pochodzenia naturalnego.
Conifer /ˈkoʊ nə fər/ Drzewo iglaste Drzewo wykształcające kłujące igły.
Crop /krɒp/ Plon, zbiory Ogół użytecznych organów roślin zebranych z pola.
Cultivate /ˈkʌl təˌveɪt/ Uprawiać Przygotować glebę pod uprawę lub sadzenie roślin
Erosion /ɪˈroʊ ʒən/ Erozja Powolne niszczenie gleby na skutek działania takich warunków atmosferycznych jak deszcz lub wiatr.
Fertilizer /ˈfɜr tlˌaɪ zər/ Nawóz Substancja o składzie przyspieszającym wzrost i owocowanie roślin.
Fruit /frut/ Owoc Słodka jadalna część niektórych roślin.
Garden /ˈgɑr dn/ Ogród Teren, na którym hodowane są rośliny ozdobne oraz użytkowe.
Grow /groʊ/ Uprawiać Przygotować glebę pod uprawę lub sadzenie roślin.
Harvest /ˈhɑr vɪst/ Plon, zbiory Ogół użytecznych organów roślin zebranych z pola.
Herb /hɜrb/ Zioło Roślina, której właściwości mogą zostać wykorzystane do celów medycznych.
Hoe /hoʊ/ Motyka Narzędzie ogrodnicze znacznie ułatwiające spulchnianie ziemi.
Humidity /hyuˈmɪdɪti/ Wilgotność Poziom nasycenia parą wodną.
Humus /ˈhyu məs/ Próchnica Część gleby powstająca w wyniku rozkładu roślin.
Land /lænd/ Pole Obszar przeznaczony pod uprawę roślin użytkowych.
Leaf /lif/ Liść Zielona część rośliny stanowiąca zakończenie gałęzi lub łodygi.
Microclimate /ˈmaɪ krəˌklaɪ mɪt/ Mikroklimat Klimat charakterystyczny dla pewnej niewielkiej przestrzeni lub obszaru.
Mold /moʊld/ Pleśń Nalot pojawiający się na przedmiotach wystawionych na działanie dużej wilgotności oraz powietrza.
Moss /mɔs/ Mech Drobna roślina porastająca tereny wilgotne.
Node /noʊd/ Kolanko łodygi rośliny Miejsce łodygi, z którego
wyrastają liście, kwiaty
lub kolejne łodygi.
Organic /ɔrˈgæn ɪk/ Organiczny Pochodzenia naturalnego.
Pest /pɛst/ Szkodnik Zwierzę niszczące uprawy użytkowe.
pH /ˌpiː ˈeɪtʃ/ Poziom pH Poziom kwasowości lub zasadowości związków chemicznych.
Photosynthesis /ˌfoʊ təˈsɪn θə sɪs/ Fotosynteza Proces wytwarzania przez rośliny związków organicznych z dwutlenku węgla oraz wody dzięki działaniu promieni słonecznych.
Plant /plænt/ Roślina Organizm mogący się rozwijać dzięki wykorzystaniu wody oraz promieni słonecznych.
Pot /pɒt/ Doniczka Naczynie, w którym sadzone są rośliny.
Rake /reɪk/ Grabie Narzędzie służące do grabienia liści.
Root /rut/ Korzeń Część rośliny znajdująca się pod ziemią.
Shovel /ˈʃʌv əl/ Łopata, szufla Narzędzie ręczne umożliwiające
kopanie w ziemi.
Soil /sɔɪl/ Gleba Warstwa ziemi, w której rozwijają się rośliny.
Surface /ˈsɜr fɪs/ Powierzchnia Określony obszar.
Tuber /ˈtu bər,/ Bulwa Organ rozmnażania wegetatywnego u roślin cebulkowych.
Vegetable /ˈvɛdʒ tə bəl/ Warzywo Roślina jadalna.
Poziom: Średniozaawansowany
Acid soil /ˈæs ɪd sɔɪl/ Gleba kwaśna Gleba o dużym stopniu kwasowości.
Acre /ˈeɪ kər/ Akr Jednostka powierzchni równa
około 4000 metrów kwadratowych.
Alkaline soil /ˈæl kəˌlaɪn sɔɪl/ Gleba zasadowa Gleba o niskim stopniu kwasowości.
Annuals /ˈæn yu əlz/ Rośliny jednoroczne Rośliny wzrastające przez jeden rok, a następnie gnijąca.
Biennial /baɪˈɛn i əl/ Roślina dwuletnia Roślina wzrastająca przez dwa lata, a następnie gnijąca.
Chlorophyll /ˈklɔr ə fɪl/ Chlorofil Substancja umożliwiająca przekształcanie energii
słonecznej w energię chemiczną.
Corm /kɔrm/ Korzeń bulwiasty, cebulka Korzeń rośliny cebulkowatej.
Cutting /ˈkʌt ɪŋz/ Sadzonka Część rośliny przygotowana do posadzenia.
Dethatch /diˈθætʃ/ Wertykulować Naciąć i usunąć darń z trawnika.
Dibble /ˈdɪb əl stɪk/ Dołkować Robić otwory w ziemi pod sadzenie roślin.
Dormancy /ˈdɔr mən si/ Stan uśpienia Okres, w którym roślina przestaje rosnąć.
Epiphyte /ˈɛp əˌfaɪt/ Epifit Organizm niepasożytniczy żyjący na drzewach, krzewach oraz bylinach.
Espalier /ɪˈspæl yər/ Treliaż Rodzaj drewnianej kratownicy, którą porastają pnącza rośliny.
Evaporation /ɪˌvæp əˈreɪ ʃən/ Parowanie Przechodzenie cieczy w stan gazowy.
Evergreen /ˈɛv ərˌgrin/ Roślina wiecznie zielona Roślina wytwarzająca liście, igły lub kwiaty przez cały rok.
Forcing /fɔrsɪŋ/ Wymuszać wzrost Przyspieszać wzrost roślin poprzez stosowanie nawozów i innych środków chemicznych.
Germinate /ˈdʒɜr məˌneɪt/ Kiełkować, wschodzić Rozpoczynać wzrost, wypuszczać pierwsze kiełki.
Hardiness /ˈhɑr di nɪs/ Odporność Wytrzymałość rośliny na działanie niekorzystnych warunków pogodowych.
Hardpan /ˈhɑrdˌpæn/ Rudawiec Twarde podłoże gleby.
Honeydew /ˈhʌn iˌdu/ Spadź Gęsty i słodki sok rośliny lub drzewa.
Lath /læθ/ Deszczułka Element drewniany osłaniający rośliny przed nadmiernym skwarem.
Leaching /litʃɪŋ/ Wyługowanie Usunięcie z gleby nadmiaru soli lub składników odżywczych.
Loam /loʊm/ Piasek gliniasty, ił Rodzaj surowca.
Manure /məˈnʊər/ Obornik Rodzaj nawozu naturalnego.
Mulch /mʌltʃ/ Mulcz Ściółka, którą okrywa się
na zimę drzewa i krzaki.
Naturalize /ˈnætʃ ər əˌlaɪz/ Naturalizować Sadzić rośliny w sposób dowolny, bez określonego planu.
Panicle /ˈpæn ɪ kəl/ Wiecha Pęk słomy lub gałęzi.
Parasite /ˈpær əˌsaɪt/ Pasożyt Roślina lub zwierzę żyjące kosztem innego organizmu żywego.
Peat moss /pit mɔs/ Torfowiec Mech o zdolnościach magazynowania znacznych ilości wody.
Plough /plaʊ/ Pług Narzędzie do orania ziemi uprawnej.
Pollination /ˌpɒl əˈneɪ ʃən/ Zapylanie Przenoszenie pyłku z pręcików na słupek kwiatowy celem zapłodnienia.
Pruning /prunɪŋ/ Przycinanie Strzyżenie odstających gałęzi lub łodyg rośliny celem nadania jej bardziej estetycznego kształtu.
Raceme /reɪˈsim/ Grono, kiść Gałązka porośnięta kwiatami lub owocami rośliny.
Rosette /roʊˈzɛt/ Rozeta Grupa liści ułożonych na jednym poziomie, najczęściej nieco nad powierzchnią ziemi.
Scion /ˈsaɪ ən/ Latorośl Pęd rośliny.
Spore /spɔr/ Zarodnik Komórka służąca do rozmnażania się roślin i grzybów.
Staking /steɪkɪŋ/ Palowanie Mocowanie roślin do pali drewnianych celem umożliwienia im prawidłowego wzrostu.
Tendril /ˈtɛn drɪl/ Pnącze Roślina posiadająca długie, cienkie pędy.
Thatch /θætʃ/ Strzecha Pokrycie dachu wykonane ze słomy lub też trzciny.
Transplanting /trænsˈplæntɪŋ/ Transplantowanie Przesadzanie roślin w inne miejsce.
Umbel /ˈʌm bəl/ Baldach Jedna z odmian
kwiatostanu groniastego.
Poziom: Zaawansowany
Air layering /ɛər ˈleɪ ərɪŋ/ Rozmnażanie roślin przez odkłady Ukorzenianie pędów bez oddzielania ich od rośliny matecznej.
Arboretum /ˌɑr bəˈri təm/ Arboretum Obszar, na którym uprawiane są różne rodzaje drzew i krzewów.
Bolting /boʊltɪŋ/ Przerastanie Zbyt szybki wzrost
rośliny, spowodowany
najczęściej zbyt wysoką
temperaturą i/lub wilgotnością.
Bract /brækt/ Przylistek Organ wykształcający się po dwóch stronach nasady ogonka liściowego.
Cambium /ˈkæm bi əm/ Miazga Warstwa komórek roślin drzewiastych pomiędzy drewnem a łykiem powodująca przyrost rośliny
na grubość.
Catkin /ˈkæt kɪn/ Bazia Kwiatostan przypominający wyglądem kłos.
Cladode /ˈklæd oʊd/ Gałęziak Zielony, spłaszczony pęd roślinny.
Deadheading /ˈdɛdˌhɛdɪŋ/ Obrywanie Usuwanie zbędnych kwiatów, liści lub łodyg.
Dioecious plant /daɪˈi ʃəs plænt/ Roślina dwupienna Roślina w przypadku której stwierdzono występowanie żeńskich i męskich organów rozrodczych na różnych osobnikach.
Frond /frɒnd/ Liść Zielona część rośliny stanowiąca zakończenie gałęzi lub łodygi.
Girdling /ˈgɜr dlɪŋ/ Opasywanie Przywiązywanie gałęzi paskiem, sznurkiem lub drutem do podstawy pionowej lub poziomej.
Grafting /græftɪŋ/ Szczepienie Uszlachetnianie drzew oraz krzewów poprzez łączenie pędu odmiany szlachetnej z podkładką.
Herbaceous /hɜrˈbeɪ ʃəs/ Zielna Określenie rośliny o niezdrewniałej łodydze z pąkami nagimi.
Hydroponics /ˌhaɪ drəˈpɒn ɪks/ Hydroponika Niewymagająca gleby uprawa roślin na pożywkach wodnych.
Inflorescence /ˌɪn flɔˈrɛs əns/ Kwiatostan Zbiór kwiatów zlokalizowanych
na pędzie rośliny.
Monoecious plant /məˈni ʃəs plænt/ Roślina jednopienna Roślina, w przypadku której stwierdzono występowanie rozdzielnych męskich i żeńskich narządów rozrodczych na jednym osobniku.
Palmate /ˈpæl meɪt/ Dłoniasty Przypominający kształtem ludzką dłoń.
Perennial /pəˈrɛn i əl/ Wieloletni Rosnący lub dojrzewający przez wiele lat.
Perlite /ˈpɜr laɪt/ Perlit Jeden z rodzajów skały.
Pinnate /baɪˈpɪn eɪt/ Pierzasty Jedno z ułożeń liści przypominające wyglądem ptasie pióro.
Pistil /ˈpɪs tl/ Słupek Nazwa żeńskiego organu rozrodczego roślin.
Rhizome /ˈraɪ zoʊm/ Kłącze Podziemny pęd utrzymujący roślinę w podłożu.
Sphagnum /ˈsfæg nəm/ Torfowiec Mech charakteryzujący się zdolnością do magazynowania znacznych ilości wody.
Stolon /ˈstoʊ lən/ Rozłóg Wydłużony pęd rośliny.
Stratification /ˌstræt ə fɪˈkeɪ ʃən/ Stratyfikacja Przekładanie nasion warstwami wilgotnego piasku lub torfu przed zasianiem, co ma na celu
przyśpieszenie kiełkowania.
Topiary /ˈtoʊ piˌɛr i/ Formowanie Sztuka ozdobnego strzyżenia krzewów i drzew
Topsoil /ˈtɒpˌsɔɪl/ Poziom próchniczy Inna nazwa warstwy uprawnej ziemi.
Transpiration /ˌtræn spəˈreɪ ʃən/ Transpiracja Wydzielanie wody przez rośliny
w postaci pary.
Variegated /ˈvɛər i ɪˌgeɪ tɪd/ Barwny Wielokolorowy i miły dla oka.
Vermiculite /vərˈmɪk yəˌlaɪt/ Wermikulit Rodzaj minerału ilastego.

 

Choć nauka wszystkich tych słówek może okazać się zadaniem równie ciężkim co praca na roli, jestem przekonany, że przy odrobinie samozaparcia wyda ona stukrotny plon w postaci znacznie poszerzonych horyzontów językowych! Jeżeli Waszym zdaniem jakichś istotnych słówek związanych z ogrodnictwem zabrakło – zachęcam do podawania ich w komentarzach!