POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Strona bierna

Gdy znamy już budowę oraz sposób użycia czasów gramatycznych języka angielskiego, przejdźmy do przekształcania zdań przy pomocy passive voice. W języku polskim posiadamy odpowiednik rzeczonej struktury, więc nie powinny wystąpić jakiekolwiek problemy z jej zrozumieniem. Zapraszam do zapoznania się z budową i zastosowaniem strony biernej!

 

 

Budowa strony biernej

 

Już na samym początku nauki passive voice pamiętać musimy, iż nie mają tu zastosowania reguły, które obowiązywały w przypadku czasów gramatycznych. Strona bierna rządzi się własnymi zasadami – każde z przekształcanych zdań musi zostać poddane ściśle określonej transformacji. W poniższej tabeli zebrałem przykłady użycia strony biernej w czasach teraźniejszych, przeszłych i przyszłych. Elementy, których formę zmieniamy zostały dodatkowo pogrubione abyście mogli łatwiej zaobserwować różnicę.

 

 

Czas gramatyczny

Strona czynna

Strona bierna

Present Simple

Once every month, Mary cleans her room.

Once every month, the room is cleaned by Mary.

Present Continuous

At the moment, the children are tossing the ball.

At the moment, the ball is being tossed by the children.*

Present Perfect Simple

Numerous individuals have seen this painting.

This painting has been seen by numerous individuals.

 

Present Perfect Continuous

Recently, Adelaide has been performing the house chores.

Recently, the house chores have been being performed by Adelaide.*

Past Simple

Toby visited Michael last night.

Last night, Michael was visited by Toby.

Past Continuous

Trudy was helping her mother with cooking.

Mother was being helped in cooking by Trudy.*

Past Perfect Simple

Michael had played the game before he entered the competition.

The game had been played by Michael before he entered the competition.

 

Past Perfect Continuous

Alan had been cheating on Tina for seven years before they finally broke out.

Tina had been being cheated on for seven years by Alan before they finally broke out.*

Future Simple

Mike will finish the essay by seven o’clock.

Mike’s essay will be finished by seven o’clock.

Future Continuous

Tomorrow at five, Peter will be repairing the broken bicycle.

Tomorrow at five, the broken bicycle will be being repaired by Peter.*

Future Perfect Simple

Zena and Suzy will have finished the model before the deadline.

The model will have been finished by Zena and Suzy before the deadline.

 

Future Perfect Continuous

Samuel will have been writing the book for over two months by the time it is finished.

The book will have been being written by Samuel for over two months by the time it is finished.*

Należy pamiętać, iż w przypadku każdego z czasów Continuous KONIECZNE jest użycie członu „being”. Jego pominięcie uznawane jest za poważny błąd gramatyczny!

 

UWAGA: 

Niejednokrotnie użytkownicy języka angielskiego traktują stronę bierną na równi z mową zależną (reported speech) i mają zwyczaj cofania używanego czasu o jeden w tył (przykładowo: czas Present Simple cofany jest do Past Simple). Pamiętajmy, że w przypadku passive voice NIE DOKONUJEMY ZMIANY CZASU a jedynie modyfikujemy jego konstrukcję bazową. W przeciwnym przypadku zmienimy całkowicie sens zdania.

 

 

Zastosowanie

 

W niektórych przypadkach jesteśmy niejako zmuszeni do zamiany strony czynnej w zdaniu na jej bierny odpowiednik. W poniższej sekcji artykułu przedstawiam najpopularniejsze zastosowania passive voice w języku angielskim:

 

Po pierwsze, passive użyty zostać może, gdy nie wiemy lub nie jesteśmy do pewni kim jest wykonawca opisywanej czynności. W poniższym przykładzie niezidentyfikowany pozostaje złodziej, który dopuścił się zuchwałego czynu.

 

My new bike was stolen approximately at half past eight.

Mój nowy rower skradziono około godziny ósmej trzydzieści.

 

Identycznej konstrukcji użyjemy, gdy osoba wykonująca określone działanie jest znana rozmówcy i nie musi być ponownie nadmieniana w zdaniu. Na podstawie informacji zawartych w poniższej wypowiedzi wywnioskujemy, że konstytucję uchwalili przedstawiciele najwyższych organów państwowych. Nie muszą oni więc stanowić podmiotu zdania.

 

Having been introduced in 1997, the Constitution of Poland regulates the way, in which the country is governed.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, którą uchwalono w roku 1997, reguluje sposób rządzenia państwem.

 

Strona bierna może również zostać wykorzystana, gdy nie jest istotne, kto wykonał daną czynność. W przykładowym zdaniu pomijamy wzmiankę o projektantach. Nie ma ona większego znaczenia w kontekście całej wypowiedzi. Skupiamy się na odbiorcach, dla których auto zostało zaprojektowane.

 

The newest Mercedes was designed with single males in mind.

Najnowszy model Mercedesa zaprojektowano z myślą o samotnych mężczyznach.

 

Omawiana konstrukcja gramatyczna znajduje także zastosowanie, gdy pragniemy położyć nacisk na informacje znajdujące się na końcu wypowiedzi. Formułując poniższe zdanie, mówiący pragnie podkreślić, kto stał za projektem maszyny wojennej.

 

This type of tank was developed during the First World War by the Germans.

Ten typ czołgu opracowany został podczas pierwszej wojny światowej przez Niemców.

 

UWAGA:

Jeżeli podmiot będący jednocześnie wykonawcą czynności odgrywa w zdaniu istotną rolę, musi on zostać wspomniany. Dodatkowo użyjemy wtedy słówka “by”.

 

Strona bierna wykorzystywana jest także, aby uczynić wypowiedź bardziej formalną i zdystansowaną wobec odbiorcy.

 

All the passengers are required to fasten the seatbelts.

Od wszystkich pasażerów wymaga się zapięcia pasów.

 

Rzeczonej konstrukcji gramatycznej użyć możemy również, gdy dokonujemy generalizacji lub wypowiadamy się o określonej sytuacji w sposób obiektywny. W poniższym zdaniu nie wskazujemy osoby odpowiedzialnej za naświetlony stan rzeczy, a jedynie stwierdzamy fakt obniżenia pensji pracowników:

 

Salaries of the employees are being significantly reduced.

Pensje pracowników zostają znacznie obniżone.

 

INFORMACJA:

W przypadku formułowania wypowiedzi kolokwialnych charakteryzujących się niskim stopniem formalności możliwe jest zastąpienie operatora „be” czasownikiem „get”.

 

Mike will get sacked if he takes more time off.

Mike zostanie wyrzucony z pracy jeżeli w dalszym ciągu nie będzie się pojawiał w firmie.

 

 

Strona bierna – konstrukcje bezosobowe

 

Poza typowymi konstrukcjami z wykorzystaniem strony biernej, w języku angielskim spotkać się możemy także z tak zwanymi wyrażeniami bezosobowymi (impersonal passive). W ich przypadku szyk zdania jest nieco inny. Konstrukcje takie stosujemy, gdy mamy do czynienia z podmiotami niezidentyfikowanymi lub nieznanymi mówiącemu (przykładowo: „pepole”, „someone”, „anyone”, itp.) oraz gdy podmiot występuje w liczbie mnogiej(„they” lub „people”). Wyróżniamy trzy podstawowe konstrukcje typu impersonal passive:

 

  1. Konstrukcja pierwsza:

 

Noun + passive verb form + infinitive/perfect infinitive

Rzeczownik + strona bierna czasownika + bezokolicznik w formie teraźniejszej lub przeszłej

 

Tourism is said to become a major part of the country’s economy.

Uważa się, że turystyka stanie się głównym elementem narodowej gospodarki.*

 

*nie wspominamy, kto tak uważa; podmiot jest nieznany lub nieistotny. Ważny jest wyłącznie sam fakt, a więc istotna rola turystyki i jej wpływ na gospodarkę.

 

  1.   Konstrukcja druga:

 

There + verb in passive form + infinitive/perfect infinitive

Słówko „there” + strona bierna czasownika + bezokolicznik w formie teraźniejszej lub przeszłej

 

There are reported to have been a record number of car accidents this month.

W tym miesiącu rejestrowana jest rekordowa liczba wypadków samochodowych.*

 

*nie wspominamy, kto zajmuje się rejestrowaniem wypadków; podmiot może być nieznany lub nieistotny.

 

 

W języku angielskim występują czasowniki, które w połączeniu z niezidentyfikowanym lub nieistotnym podmiotem zdania niejako zobowiązują do zastosowania konstrukcji bezosobowych. Poniżej przedstawiam krótki spis czasowników stosowanych podczas formułowania zdań z użyciem impersonal passive:

 

Agree,
Assume,
Believe,
Claim,
Consider,
Expect,
Feel,
Find,
Guarantee,
Know,
Mean,
Regard,
Report,
Say,
Suppose,
Think.

 

  1. Konstrukcja trzecia:

 

It + verb in passive form + that clause

Słówko “it” + strona bierna czasownika + zdanie podrzędne poprzedzone słówkiem „that”

 

It is believed that the new railway station will provide employment opportunities for the local people.

Wierzy się, że niedawno wybudowana stacja kolejowa stanie się źródłem zatrudnienia dla lokalnej ludności.*

 

*nie wspominamy czyja jest to opinia; podmiot może być nieznany lub nieistotny.

 

Również w przypadku niniejszej struktury mamy do czynienia z czasownikami typowo łączącymi się z nią w zdaniach. Wiele z nich pokrywa się z elementami grupy właściwej dla dwóch omawianych wcześniej złożeń. Z uwagi jednak na występujące różnice, chciałbym przybliżyć Wam zarówno nowe jak i powtarzające się czasowniki charakterystyczne dla tejże konstrukcji:

 

Accept,
Agree,
Argue,
Assume,
Believe,
Claim,
Consider,
Estimate,
Expect,
Feel,
Know,
Report,
Say,
Suggest,
Suppose,
Think.

 

INFORMACJA DODATKOWA:

W przypadku, gdy w zdaniu występuje zarówno dopełnienie bliższe jak i dalsze (direct oraz indirect object), zdania w stronie biernej tworzyć można ustawiając rzeczone komponenty w dowolnej kolejności bez zmiany znaczenia. Spójrzmy na poniższy przykład:

 

Mary was given a cat

 

Używając strony biernej nie musimy się kurczowo trzymać tej konstrukcji. Elementy zdania zamienić możemy miejscami. Doprowadzi do stworzenia wypowiedzi o identycznym wydźwięku.

 

A cat was given to Mary

 

 

Mam nadzieję, że poniższy artykuł rozwiał wszelkie związane ze stroną bierną wątpliwości, a passive będzie przez Was stosowany świadomie oraz poprawnie.