POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Trzeci okres warunkowy

Mimo, że na konstrukcję trzeciego okresu warunkowego w języku angielskim składają się dość skomplikowanie wyglądające elementy, to po zaznajomieniu się z podstawowymi zasadami jego tworzenia, używanie third conditional w sytuacjach codziennych przyjdzie Wam bez trudu!

 

 

Trzeci okres warunkowy

 

Konstrukcja okresu warunkowego:

 

“If” clause + verb in Past Perfect for specifying condition + result expressed by means of would + past participle verb form

Złożenie rozpoczynające się od słówka „If” + czasownik w czasie Past Perfect określający warunek + reszta zdania określająca rezultat spełnienia warunku zawierająca „would” oraz trzecią formę czasownika.

 

Przykład:

 

If I had won the lottery, I would have bought that yacht.

Gdybym (w przeszłości) wygrał na loterii, kupiłbym sobie jacht.

 

 

Zastosowanie

 

Jak widać na przykładzie zdania powyższego, trzeci okres warunkowy odnosi się do wydarzeń przeszłych. Jak właściwie go używać? Tego dowiecie się z kolejnych podpunktów traktujących o zastosowaniu third conditional.

Trzeciego okresu warunkowego używamy w przypadku, gdy opisywane zdarzenia NIE miały miejsca w przeszłości. Jest to konstrukcja, przy pomocy której snujemy przypuszczenia. Jak ilustruje to poniższy przykład, podmiot zdania nie wiedział o przylocie Sue, przez co nie miał możliwości się z nią spotkać.

 

If I had known that Sue was coming, I would have met her at the airport.

Gdybym wiedział (w przeszłości) że Sue przylatuje, spotkałbym się z nią na lotnisku.

 

Nie wahajmy się zastosować tego okresu podczas formułowania wypowiedzeń dotyczących hipotetycznych wydarzeń w przeszłości oraz ich równie hipotetycznych skutków. Ze zdania przykładowego wywnioskujemy, że w przeszłości Sammy nie próbował opuścić kraju, a więc nigdy nie został zatrzymany przez służby celne.

 

If Sammy had tried to leave the country, he would have been stopped at the frontier.

Gdyby Sammy próbował wyjechać z kraju (w przeszłości), zostałby zatrzymany na granicy.

 

UWAGA!

Podczas tworzenia zdań w trzecim okresie warunkowym, czasownik „would” zastąpiony może zostać jednym z podanych poniżej czasowników modalnych:

 

Could have,
Might have,
Should have.

 

Przykład zdania:

 

If Daniel had purchased the lottery ticket, he might have won.

Daniel mógł wygrać na loterii, gdyby tylko kupił los.

 

 

Tak oto prezentują się konstrukcja oraz zastosowanie tak zwanego third conditional. Jestem wręcz przekonany, że od teraz stosowanie w zdaniach trzeciego okresu warunkowego nie będzie stanowiło dla Was jakiejkolwiek trudności!