POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Zerowy okres warunkowy

Po zapoznaniu się z czasami angielskimi oraz zasadami stosowania strony biernej na tapetę weźmiemy tak zwane conditionals, czyli okresy warunkowe. Mam nadzieję, że poniższe kompendium wiedzy pozwoli Wam dokładnie zrozumieć kiedy i w jaki sposób zastosować należy je w formułowanych wypowiedziach.

 

 

Zerowy okres warunkowy

 

Konstrukcja okresu warunkowego

 

“If” clause + verb in present tense (preferably: Present Simple) for specifying condition + result expressed in Present Simple

Złożenie rozpoczynające się od „If” + czasownik w czasie teraźniejszym określający warunek (najczęściej: Present Simple) + reszta zdania określająca rezultat spełnienia warunku zawierająca czasownik w formie Present Simple

 

Przykład:

 

If people do not eat, they become hungry.

Jeżeli ludzie nie jedzą posiłków, odczuwają oni głód.

 

 

Zastosowanie

 

Konstrukcja zero conditional jest relatywnie prosta, jako że jej najważniejszymi elementami są najczęściej dwa czasowniki w formie Present Simple. Wykorzystana może ona zostać w wielu różnorodnych kontekstach. Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze z nich:

 

Zerowy okres warunkowy stosowany jest do przedstawiania prawd ogólnych, a więc informowania o sytuacjach, które będą miały miejsce zawsze, gdy spełniony zostanie określony warunek. W przypadku poniższej wypowiedzi każde kolejne przegapienie autobusu skutkować będzie spóźnieniem się do pracy.

 

If I miss the 8 o’clock bus, I am late for work.

Jeżeli nie zdążę na autobus o 8 rano, spóźniam się do pracy.

 

UWAGA!

W przeciwieństwie do pozostałych okresów warunkowych, w przypadku zero conditional nie jest istotny moment spełnienia warunku. Formułowane przy pomocy rzeczonej konstrukcji zdania są zawsze aktualne i prawdziwe.

Podobnym do powyższego zastosowaniem omawianej konstrukcji jest dzielenie się wiedzą, która jest w stu procentach słuszna i nie może być poddana pod wątpliwość.

 

If you study, you get wiser.

Ucząc się stajesz się inteligentniejszy.

 

Zero conditional stosowany jest także podczas opisywania teorii oraz eksperymentów naukowych pozwalających na osiągnięcie jednakowych wyników po każdorazowym spełnieniu określonego warunku. W poniższym przykładzie spalanie paliwa przynosi podczas każdej próby identyczny efekt – ulatnianie się gazu.

 

If you burn fossil fuels, carbon dioxide is produced.

Podczas spalania paliw kopalnych wytwarza się dwutlenek węgla.

 

UWAGA!

Zauważyliście zapewne, że mówiąc o konstrukcji zerowego okresu warunkowego wspomniałem, iż najczęściej używanym w złożeniach ze słówkiem „if” czasem jest Present Simple. Możliwe jest jednak zastosowanie także innych konstrukcji gramatycznych. Spójrzmy:

 

ZERO CONDITIONAL Z WYKORZYSTANIEM CZASU PRESENT CONTINUOUS:

 

If unemployment is rising, people tend to stay in their present jobs.

Gdy wzrasta bezrobocie, ludzie starają się utrzymać obecne stanowiska.

 

ZERO CONDITIONAL Z WYKORZYSTANIEM CZASU PRESENT PERFECT SIMPLE:

 

If you have done the task, go and have a coffee.

Po wykonaniu zadania napij się kawy.

 

INFORMACJA DODATKOWA

W zdaniach tworzonych z wykorzystaniem WSZYSTKICH okresów warunkowych, człony określające warunek oraz rezultat ustawiać możemy w dowolnej kolejności BEZ zmiany znaczenia. Doskonale ilustrują to poniższe przykłady:

 

If you study, you get wiser.

Ucząc się stajesz się inteligentniejszy.

 

LUB

 

You get wiser if you study.

Stajesz się inteligentniejszy jeżeli się uczysz.

 

Tak oto pokrótce przedstawia się konstrukcja oraz zastosowanie tak zwanego zero conditional, a więc – zerowego okresu warunkowego w języku angielskim.