POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Ciekawostki: angielskie słówka pochodzenia łacińskiego

W ramach dzisiejszego artykułu z serii ciekawostek pragnę Wam pokazać, w jak dużym stopniu na język angielski miała wpływ łacina. Sprawdźmy, które ze słów używanych na co dzień sięgają swymi korzeniami o wiele dalej, niż można by przypuszczać!

 

Łaciński pierwowzór Znaczenie wyrazu łacińskiego Powstałe na bazie pierwowzoru słowa angielskie Tłumaczenie polskie
Accipere Akceptować Accept / Acceptable Akceptować / Akceptowalny
Amare Kochać Amiably / Amiable Uprzejmie / Uprzejmy
Amica Przyjacielski Amicable / Amity Przyjacielski / Zgoda
Annus Rok Annual / Annuity Coroczny / Roczna renta
Antiqua Stary Antiquity / Ancient Starożytność / Starożytny
Apparere Pojawiać się Appear / Disappear Pojawiać się / Znikać
Aqua Woda Aquarium / Aqueduct Akwarium / Akwedukt
Arma Broń Arms / Armed / Armament Uzbrojenie / Uzbrojony / Broń
Avis Ptak Aviary / Aviation Ptaszarnia / Lotnictwo
Beata Szczęśliwy Beatific / Beatify Błogi / Gloryfikować
Bene Dobry Benefit / Beneficial Korzyść / Korzystny
Circum Około Circumstance / Circumnavigate Okoliczność / Opłynąć dookoła
Civis Obywatel Civilian / Civic Cywil / Cywilny
Committere Powierzać Commit / Commission Popełniać / Komisja
Corpus Ciało Corpse / Corporeal Ciał / Cielesny
Currere Biec Current / Occurring Bieżący / Wystąpienie
Densa Gęsty Dense / Density Gęsty / Gęstość
Dentis Ząb Dentist / Dental Dentysta / Stomatologiczny
Deportare Usuwać Deportation / Deport Deportacja / Deportować
Desidare Chcieć Desire / Desirable Ochota / Pożądany
Deus Bóg Deity / Deism Bóstwo / Deizm
Docere Uczyć Doctrine / Document Doktryna / Dokument
Donum Prezent Donor / Donation Dawca / Dotacja
Dormire Spać Dormitory / Dormant Sala sypialna / Uśpiony
Draco Smok Dragon / Dragonfly Smok / Ważka
Dubium Wątpliwość Dubious / Doubt Podejrzany / Wątpliwość
Edere Jeść Edible / Inedible Zjadliwy / Niezjadliwy
Evadere Uciekać Evasion / Evade Wykręt / Uchylać się
Extra Poza Extramural / Extraneous Pozauniwersytecki / Zewnętrzny
Fama Sława Fame / Infamous / Famous Sława / Niechlubny / Sławny
Femina Kobieta Feminine / Effeminate Kobiecy / Zniewieściały
Ferus Zażarty Fierce / Ferocious Zażarty / Dziki
Fidus Wierny Fidelity / Infidelity Wierność / Niewierność
Figura Figura, kształt Figure / Figurine Sylwetka / Figurka
Finis Koniec Finish / Finite Kończyć / Skończony
Flamma Płomień Flame / Flammable Płomień / Palny
Fluere Płynąć Fluent / Fluid Biegły / Płyn
Folium Liść Foliage / Foliar Listowie / Liściowy
Grata Miły Grateful / Gratitude Wdzięczny / Wdzięczność
Habitare Żyć Habitat / Habitable Habitat / Nadający się do zamieszkania
Herba Zioło Herb / Herbivorous Zioło / Roślinożerny
Hora Godzina Hour / Hourglass Godzina / Klepsydra
Hostis Wróg Hostile / Hostility Wrogi / Wrogość
Ignis Ogień Ignite / Ignition Zapalać / Zapłon
Imperium Imperium Imperial / Empire Monarszy / Imperium
Initium Początek Initial / Initiation Wstępny / Inicjacja
Invadere Najeżdżać Invade / Invasion Najeżdżać / Inwazja
Lata Szeroki Latitude / Lateral Szerokość geograficzna / Boczny
Legis Prawo Legal / Legality Legalny / Prawomocność
Libera Wolny Liberal / Liberate Liberalny / Wyzwalać
Lingua Język Language / Linguistics Język / Lingwistyka
Locus Miejsce Location / Locate Lokalizacja / Lokować
Longa Długi Long / Longevity Długi / Długowieczność
Luna Księżyc Lunar / Lunatic Księżycowy / Lunatyk
Magna Wielki Magnificent / Magnitude Wspaniały / Ogrom
Major Większy Majority / Major Większość / Główny
Male Źle Malnutrition / Malpractice Niedożywienie / Zaniedbanie
Mater Matka Matriarchal / Maternal Matriarchalny / Matczyny
Medius Środek Medium / Mediocre Środek / Przeciętny
Meminsse Pamiętać Remember / Memory Pamiętać / Pamięć
Militis Wojownik Military / Militarism Wojskowy / Militaryzm
Mille Tysiąc Millennium / Millimeter Tysiąclecie / Milimetr
Minor Mniejszy Minor / Minority Niewielki / Mniejszość
Mira Dziwny Miracle / Miraculous Cud / Cudowny
Misera Smutny Misery / Miserable Cierpienie / Przygnębiony
Morbus Choroba Morbid / Morbidity Chorobliwy / Zachorowalność
Mortis Śmierć Mortal / Mortality Śmiertelny / Śmiertelność
Mortuus Martwy Mortician / Mortality Właściciel zakładu pogrzebowego / Śmiertelność
Multa Wiele Multitude / Multiple Mnogość / Liczny
Narrare Mówić Narrative / Narrator Narracja / Narrator
Necese Istotny Necessary / Unnecessary Ważny / Nieistotny
Negotium Biznes Negotiate / Negotiator Negocjować / Negocjator
Nota Notatka Note / Notable / Notice Notatka / Warty uwagi / Zawiadomienie
Nova Nowy Novice / Novel / Novelty Nowicjusz / Nowela / Nowinka
Nuntiare Ogłaszać Announce / Announcement Ogłosić / Ogłoszenie
Obtinere Otrzymywać Obtain / Obtainable Uzyskać / Osiągalny
Omnia Wszystko Omnipotent / Omniscient Wszechmocny / Wszechwiedzący
Pacis Pokój Pacifist / Pacifier Pacyfista / Rozjemca
Pars Część Partial / Part Częściowy / Część
Pater Ojciec Paternal / Paternity Ojcowski / Ojcostwo
Patria Ojczyzna Patriotism / Expatriate Patriotyzm / Wygnaniec
Pen Pióro Pen / Pencil Długopis / Ołówek
Pictura Obraz Picture / Picturesque Obraz / Malowniczy
Poena Kara Penalty / Penalize Kara / Karać
Populus Ludzie Popular / Population Popularny / Populacja
Post Po Postnatal / Postpone Poporodowy / Odłożyć
Potentia Moc Potential / Potency Potencjał / Potęga
Prima Pierwszy Prime / Primitive / Primeval Zasadniczy / Prymitywny / Pradawny
Protegere Chronić Protect / Protection Chronić / Ochrona
Provincia Prowincja Province / Provincial Prowincja / Prowincjonalny
Provocare Prowokować Provoke / Provocative Wywoływać / Prowokatorski
Proximus Najbliższy Proximity / Approximate Bliskość / Przybliżony
Punire Karać Punishment / Punitive Kara / Karny
Quaerere Szukać Inquiry / Inquisitive Zapytanie / Dociekliwy
Radius Promień Radial / Radiation Promienisty / Promieniowanie
Recipere Brać Recipient / Recipe Odbiorca / Przepis
Regia Pałac Regal / Regalia Królewski / Insygnia
Ridere Śmiać się Ridiculous / Ridicule Śmieszny / Wyśmiewać
Sacra Święty Sacrament / Sacred Sakrament / Święty
Schola Szkoła School / Scholar Szkoła / Naukowiec
Scientia Nauka Scientist / Science Naukowiec / Nauka
Servare Zachować, oszczędzać Conserve / Preserve Zachowywać / Zabezpieczać
Servus Sługa Serve / Servant Służyć / Sługa
Socius Towarzystwo Social / Antisocial Towarzyski / Nietowarzyski
Solis Słońce Solar / Solarium Słoneczny / Solarium
Spectare Oglądać Spectator / Spectacular Widz / Wyjątkowy
Stella Gwiazda Stellar / Constellation Gwiezdny / Konstelacja
Sub Pod Subway / Submarine / Suboptimal Metro / Łódź podwodna / Poniżej optymalnego poziomu
Temptare Próbować Temptation / Attempt Pokusa / Próba
Tempus Czas Temporal / Temporary Chwilowy / Przejściowy
Terra Ziemia Terrestrial / Terrain Ziemski / Teren
Territa Wystraszony Terrific / Terrified Niesamowity / Przerażony
Totus Cały Total / Totality Całkowity / Ogół
Trans Przez Transport / Transmit Transport / Transmitować
Urbs Miasto Urban / Suburb Miejski / Przedmieścia
Verbum Słowo Verbal / Verb Ustny / Czasownik
Videre Widzieć Video / Visible Wideo / Widoczny
Villa Dom Village / Villager Wioska / Mieszkaniec wsi
Vir Mężczyzna Virile / Virility Krzepki / Męskość
Vita Życie Vital / Vitality Istotny / Witalność
Vitare Unikać Inevitable / Inevitability Nieuchronny / Nieuchronność
Vocare Wołać Vocal / Evocative Głosowy / Sugestywny
Vulnerare Ranić Vulnerable / Invulnerable Wrażliwy / Niewrażliwy

 

Jak zapewne doskonale zdajecie sobie sprawę, w dzisiejszym artykule przytoczyłem jedynie niektóre, najprzydatniejsze oraz najciekawsze słówka pochodzenia łacińskiego. Naukowcy szacują, iż ponad sześćdziesiąt procent używanego obecnie słownictwa angielskiego ma swoje korzenie właśnie w języku łacińskim. Jeżeli Waszym zdaniem w powyższym spisie brakuje jakichś kluczowych jednostek leksykalnych – nie wahajcie się ich dodać w komentarzu wraz z wyjaśnieniem! Poszerzajmy swoje horyzonty wspólnie!

2 Responses to Ciekawostki: angielskie słówka pochodzenia łacińskiego