POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Ciekawostki: Słowa angielskie, które zawdzięczamy Szekspirowi

Hamlet”, „Romeo i Julia”, „Makbet”, „Sen Nocy Letniej” – chyba nie ma wśród nas osoby, która nie dysponowałaby choć pobieżną wiedzą na temat tych wielkich dzieł, które wyszły spod pióra wybitnego angielskiego pisarza jakim bez wątpienia był William Shakespeare. Czy jednak wiecie jak bardzo przysłużył się on rozwojowi języka angielskiego?

 

Wydawać by się mogło, że za wynalazców uznać można wyłącznie osoby, którym zawdzięczamy stworzenie przedmiotów materialnych wcześniej nieznanych ludzkości czy też wyjaśnienie zjawisk uprzednio nierozumianych. Okazuje się jednakże, że również Shakespeare’a uznać możemy za swoistego wynalazcę swoich czasów, bowiem ofiarował on w darze językowi angielskiemu od 1500 do nawet 1700 (zależnie od źródeł) nigdy wcześniej nieużywanych słów!

 

O jego geniuszu świadczy fakt, że nie wymyślał on słów mających sens jedynie w ściśle określonym kontekście, a zamiast tego tworzył nowe jednostki leksykalne łącząc ze sobą dwa już istniejące słowa, przekształcając czasowniki w przymiotniki, rzeczowniki w czasowniki, czy też wzbogacając dobrze wszystkim znane rdzenie wyrazowe o nietypowe przedrostki lub przyrostki.

 

Aby oddać cześć wkładowi Shakespeare’a w rozwój angielszczyzny, postanowiłem zebrać najciekawsze jednostki leksykalne, które po raz pierwszy pojawiły się w jego wybitnych dziełach. Założę się, że znaczną część z Was zaskoczy zapewne jak wielu bezwiednie używanych przez nas obecnie podczas konwersacji wyrazów nie byłoby w słowniku, gdyby nie geniusz Williama.

 

Wyraz wymyślony przez Shakespeare’a Transkrypcja IPA Znaczenie polskie
Accessible /ækˈsɛs ə bəl/ Dostępny, osiągalny
Accommodation /əˌkɒm əˈdeɪ ʃən/ Zakwaterowanie, nocleg
Addiction /əˈdɪk ʃən/ Uzależnienie, nałóg, umiłowanie
Admirable /ˈæd mər ə bəl/ Godny podziwu, zachwycający
Amazement /əˈmeɪz mənt/ Zdumienie, zaskoczenie, osłupienie
Arch-villain /ɑrtʃ ˈvɪl ən/ Arcywróg
Barefaced /ˈbɛərˌfeɪst/ Bezczelny
Belongings /bɪˈlɔŋ ɪŋ/ Dobytek, mienie
Besmirch /bɪˈsmɜrtʃ/ Skalać, oczernić
Bloodstained /ˈblʌdˌsteɪnd/ Zakrwawiony, splamiony krwią
Brisky /brɪskɪ/ Energiczny
Catlike /ˈkætˌlaɪk/ Koci, jak kot
Characterless /ˈkær ɪk tərlɛs/ Bez charakteru, pozbawiony charakteru
Circumstantial /ˌsɜr kəmˈstæn ʃəl/ Szczegółowy, drobiazgowy
Coldhearted /ˈkoʊldˈhɑr tɪd/ Nieczuły, zimny
Countless /ˈkaʊnt lɪs/ Niezliczony
Courtship /ˈkɔrt ʃɪp/ Konkury, zaloty, umizgi
Dauntless /ˈdɔnt lɪs/ Nieustraszony, niezrażony
Disgraceful /dɪsˈgreɪs fəl/ Haniebny
Dwindle /ˈdwɪn dl/ Kurczyć się, zmniejszać się, zanikać
Equivocal /ɪˈkwɪv ə kəl/ Dwuznaczny, niejednoznaczny
Eventful /ɪˈvɛnt fə/ Ciekawy, burzliwy, obfitujący w wydarzenia
Excitement /ɪkˈsaɪt mənt/ Podniecenie, rozemocjonowanie
Exposure /ɪkˈspoʊ ʒər/ Ekspozycja, styczność, narażenie na coś
Fashionmonger /ˈfæʃ ənmʌŋ gər/ Doradca modowy
Featureless /ˈfi tʃər lɪs/ Nijaki, niewyróżniający się
Foregone /fɔrˈgɔn/ Miniony, przesądzony
Fretful /ˈfrɛt fəl/ Drażliwy, niespokojny, płaczliwy
Gallantry /ˈgæl ən tri/ Galanteria, szarmanckość, rycerskość
Heartsore /ˈhɑrtˌsɔr/ Strapiony
Howl /haʊl/ Wycie, ryk, skowyt
Hunchbacked /ˈhʌntʃˌbækt/ Garbaty
Impartial /ɪmˈpɑr ʃəl/ Bezstronny, obiektywny, sprawiedliwy
Indistinguishable /ˌɪn dɪˈstɪŋ gwɪ ʃə bəl/ Nieodróżnialny, nieuchwytny, niedostrzegalny
Jaded /ˈdʒeɪ dɪd/ Znużony, wyczerpany, wybredny
Lackluster /lʌkˈlʌs tər/ Nijaki, bez wyrazu, bez życia
Malignancy /məˈlɪg nən si/ Szkodliwość, złośliwość
Misgiving /mɪsˈgɪv ɪŋ/ Niepokój, obawa, złe przeczucie
Misquote /mɪsˈkwoʊt/ Błędnie zacytować
Mortifying /ˈmɔr təˌfaɪŋ/ Upokarzający, zawstydzający
Motionless /ˈmoʊ ʃən lɪs/ Nieruchomy
Obscene /əbˈsin/ Obsceniczny, nieprzyzwoity, ohydny
Outbreak /ˈaʊtˌbreɪk/ Wybuch czegoś, gwałtowna fala
Overgrowth /ˈoʊ vərˌgroʊθ/ Bujny zarost, przerost, nadmiar
Pageantry /ˈpædʒ ən tri/ Gala, pokaz, widowisko
Pious /ˈpaɪ əs/ Bogobojny, świętoszkowaty, obłudny
Plumpy /plʌmpɪ/ Pulchny, puszysty
Priceless /ˈpraɪs lɪs/ Bezcenny, nieoceniony, wartościowy
Radiance /ˈreɪ di əns/ Blask, promienność, rozpromienienie
Reclusive /ɹɪˈkluːsɪv/ Samotny, pustelniczy, odludny
Reliance /rɪˈlaɪ əns/ Zaufanie do kogoś, ufność w coś
Resolve /rɪˈzɒlv/ Rozwiązywać
Restoration /ˌrɛs təˈreɪ ʃən/ Renowacja, odbudowa, odnowa
Restraint /rɪˈstreɪnt/ Powściągliwość, umiar
Rumination /ˌruːmɪˈneɪʃn/ Obsesyjne rozmyślanie o czymś
Sanctimonious /ˌsæŋk təˈmoʊ ni əs/ Świętoszkowaty
Savage /ˈsæv ɪdʒ/ Okrutny, brutalny, nieokrzesany
Stealthy /ˈstɛl θi/ Ukradkowy, podstępny, przebiegły
Swagger /ˈswæg ər/ Przechwalać się, pysznić się
Tranquil /ˈtræŋ kwɪl/ Cichy, spokojny
Transcendence /trænˈsɛn dəns/ Transcendencja
Unlicensed /ʌnˈlaɪ sənst/ Niezarejestrowany, prowadzony bez zezwolenia
Unrivaled /ʌnˈraɪ vəld/ Bezkonkurencyjny, niezrównany
Unsullied /ʌnˈsʌl id/ Niesplamiony, nieskazitelny, czysty
Vulnerable /ˈvʌl nər ə bəl/ Podatny, bezbronny, wrażliwy
Well-behaved /wɛl bɪˈheɪvd/ Grzeczny, dobrze wychowany
Well-read /wɛl rɛd/ Oczytany
Worn out /wɔrn aʊt/ Wyczerpany, zużyty, zniszczony
Zany /ˈzeɪ ni/ Zwariowany, śmieszny, dziwaczny

 

Cóż za doskonała okazja, aby poszerzyć swój zasób słownictwa, zarówno polskiego jak i angielskiego, nieprawdaż? Jeżeli znacie jeszcze jakieś ciekawe słówka, które dał językowi William Shakespeare, nie wahajcie się ani chwili i napiszcie je w komentarzu  – jednostki leksykalne, które poznaliśmy w ramach dzisiejszego wpisu to bowiem tylko wierzchołek góry lodowej!