POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Linking words

Bardzo często podczas tworzenia rozbudowanych wypowiedzi konieczne jest wprowadzenie do nich dodatkowych łączników, tak aby poszczególne elementy zdania były ze sobą w sposób sensowny połączone. Konieczne jest więc wykorzystanie funkcjonujących w języku angielskim tak zwanych linking words, czyli słówek łączących. Poniżej przedstawiam najistotniejsze z nich.

 

Linking word (ANG)

Słówko łączące (PL) Zastosowanie w zdaniu

Cel użycia

Podawanie informacji dodatkowych

And

I He went to the bar and ordered a drink Dodanie do zdania informacji dodatkowej.
As well as Jak również Tom wanted a car, as well as a boat

Uzupełnienie wypowiedzi o nowe dane.

Also

A także … Since you are having another cup of coffee, I will have one also.

Przedstawienie aspektów dodatkowych zagadnienia.

Besides

Oprócz tego Besides, I promised Tom and his whole family that we would come.

Wprowadzenie do wypowiedzi faktów uzupełniających.

Firstly …

Po pierwsze … Firstly, you must open the window in a proper manner.

Wymienianie w kolejności. Podanie pierwszego z argumentów.

Secondly, thirdly, etc. …

Po drugie/ po trzecie/ itp. … Secondly, move your hand upwards.

Przedstawienie argumentów kolejnych.

Next

Następnie

You must sit straight. Next, stop talking and start writing.

Prezentowanie kolejnego z faktów.

Lastly

W końcu Lastly, he put on his jacket and left.

Podawanie ostatniej z istotnych informacji.

Finally

Ostatecznie Finally, he found his dog in the woods.

Podsumowywanie wypowiedzi.

Furthermore

Co więcej Furthermore, do not disturb me when I am working.

Uzupełnianie zdania poprzedniego w sposób logiczny o nowe informacje.

What is more

Dodatkowo What is more, you must add a cup of flour to the pastry.

Rozszerzanie treści zdania poprzedzającego.

Moreover

Ponadto Moreover, you are also required to do all your house chores today.

Podkreślanie istotności wypowiedzi poprzez dodanie do niej dodatkowych danych.

Not only … but also …

Nie tylko … ale również …

He not only used a fictitious example, but he also reproduced it.

Utarta konstrukcja pozwalająca na podkreślenie, że została wykonania nie tylko czynność podstawowa, ale także dodatkowa.

Another point is that

Inną istotną kwestią jest … Another point is that you should stop smoking.

Podawanie informacji uzupełniających.

In addition to that

W dodatku … In addition to that, you should put this cigarette away.

Wzbogacanie wypowiedzi o dodatkowe dane.

To conclude

Kończąc …

To conclude, my work concerned mainly…

Podsumowywanie wypowiedzi.

In conclusion

Na zakończenie …

In conclusion, I do not really like summer resorts.

Podawanie ostatnich informacji w wypowiedzi, będących swoistym zakończeniem monologu / tekstu pisanego.

To sum up

Reasumując To sum up, last 15 minutes I have been talking about…

Sygnalizowanie, iż wypowiedź lub materiał pisemny zmierza ku swej końcowej fazie.

Summarizing …

Podsumowując … Summarizing, the ozone layer is gradually disappearing.

Kończenie wypowiedzi poprzez zebranie najistotniejszych informacji.

Wskazywanie kontrastu

However

Jednakże However much you spend, I will reimburse you.

Wskazanie, iż wcześniejsze zdanie nie może być traktowane jako prawda ostateczna / określenie zakresu do jakiego zamierzamy coś zrobić.

Nevertheless

Niemniej jednak

It was a small but nevertheless important change.

Uzupełnienie wypowiedzi lub tekstu pisanego o dodatkowe informacje, stojące w sprzeczności ze zdaniami wcześniejszymi.

Nonetheless

Tym niemniej

I know it’s dangerous, nonetheless, I still want to go

Dodanie informacji, które w sposób logiczny zaprzeczają wcześniej określonemu stanowi rzeczy.

Still

Niemniej I like you, but still – you must work harder.

Wskazanie, iż stan obecny może ulec poprawie lub że konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian.

Although / even though

Chociaż / aczkolwiek

Even though he got an A, he was still dissatisfied with his overall results.

Wskazanie, iż mimo, że zaistniała pewna sytuacja, wykonane zostało działanie przeciwne do spodziewanego.

Though

Mimo, iż

Though he tried very hard, he failed the course.

Wypowiedzenie pokazujące, iż niezależnie od podjętych działań wynik czynności był przeciwny do zakładanego.

But

Jednakże He was there at that time, but he did not manage to take any photos.

Wskazanie, iż mimo wstępnych czynności wykonana została czynność inna lub całkowicie odwrotna od pierwotnej.

Yet

Jeszcze, dotychczas, już The journalist has not left yet.

W zależności od kontekstu: wyrażenie, iż dana czynność ma nadal miejsce lub też – że została zakończona.

Despite / in spite of

Mimo to

Despite her ill health, she took part in the marathon.

Wskazanie, iż mimo zaistniałych przeszkód lub trudności czynność udało się wykonać.

In contrast (to) / in comparison

W porównaniu do …

In contrast to his brother, Tom is a very calm man.

Dokonywanie porównań w celu zaprezentowania istotnych różnic pomiędzy stanami, osobami lub rzeczami.

While

Podczas, gdy

The floor was strewn with books, while magazines covered the tables.

Określenie, iż druga z czynności miała miejsce niemal równolegle z pierwszą.

Whereas

Tymczasem

One arrived promptly, whereas the others hung back.

Poinformowanie rozmówcy o dwóch różnych wydarzeniach mających miejsce w tym samym czasie.

On the one hand

Z jednej strony

On the one hand, your arguments are worth considering.

Przedstawienie pierwszego z punktów widzenia.

On the other hand

Z drugiej strony On the other hand, they have nothing to do with the case.

Konfrontacja przedstawionego punktu widzenia z innym.

On the contrary

Przeciwnie

I am not sick; on the contrary, I am in the peak of health.

Wykazanie przeciwieństw pomiędzy aspektami danej kwestii.

Wskazywanie przyczyn/skutków zdarzenia

Because

Ponieważ Tom stayed home because he felt terrible.

Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego.

As

Gdyż You are not allowed to park here, as this is the spot for handicapped individuals.

Zaprezentowanie powiązania pomiędzy zdaniem pierwszym (rezultat) a drugim (przyczyna).

Since

Albowiem

Since you are already here, you might as well stay.

Wskazanie wyniku danej czynności lub zdarzenia.

This is why

Oto, dlaczego This is why you cannot touch the wire.

Poprzedzenie informacji o charakterze informacyjnym lub pouczającym.

Because of

Z powodu Because of her poor condition, she failed to pass the test.

Wyrażenie powodu dla którego dane zdarzenie lub sytuacja ma miejsce.

Due to

Z uwagi na Due to the increase in gas prices, we have decided to start walking to work.

Wskazanie przyczyn określonego stanu rzeczy.

Owing to

Wskutek Owing to a mistake in the payroll department, some of us were issued incorrect checks.

Określenie czynności będącej przyczynkiem zdarzenia późniejszego.

For this reason

Z tego powodu For this reason, you are not allowed to talk during lectures.

Określenie powodów, dla którego zaszła lub zachodzi dana sytuacja.

So

A więc

He had not played this game for a long time, so it was obvious that he would lose.

Przedstawienie logicznego związku pomiędzy zdaniami.

So … that

Tak … że … So beautiful were the flowers that we decided to take them with us.

Określenie dotkliwości danego stanu / jakości danego przedmiotu lub stanu.

As a result

W rezultacie

As a result, he quit his job and left his family.

Określenie wyniku danej czynności.

Not enough for … to …

Niewystarczająco … dla (kogoś, czegoś) … aby … It is not enough for me to pay my bills.

Wskazanie zaistnienia niewystarczających warunków do spełnienia określonych wymogów.

As a consequence (of)

Wskutek …

As a consequence of her actions, the company went bankrupt.

Zaprezentowanie skutków podjętych wcześniej działań.

Therefore

Dlatego

I think; therefore I am.

Zaprezentowanie logicznego powiązania pomiędzy kolejnymi elementami zdania.

Thus

Tak więc He was having trouble moving his neck and thus stayed for more testing

Wskazanie, iż pierwsza oraz druga część wypowiedzi są ze sobą w sposób jasny powiązane.

Consequently

A więc Hector decided not to use a map; consequently, he got lost and never found his way out of the forest.

Przedstawienie skutków podjętych decyzji lub wcześniej powziętych działań.

Hence

Skutkiem tego He had no money in his account, and would not get paid until next week, hence he was broke.

Przekazanie odbiorcy komunikatu logicznych przyczyn zaistnienia określonej sytuacji.

For

Ponieważ He was elected mayor, for he dealt away with the crisis in the city once and for all.

Wyrażenie powodu, dla którego dane zdarzenie lub sytuacja ma miejsce.

Podawanie przykładów

This includes

W skład tego wchodzi

You are hired! This position includes you being punctual and performing all the actions your superiors will set for you.

Przedstawienie aspektów nierozerwalnie związanych z daną sytuacją lub wydarzeniem.

Such as

Tak jak

There are numerous types of birds, such as eagles or hawks.

Wymienianie poszczególnych elementów zbioru.

For example (e.g.)

Na przykład You may order numerous dishes,  for example – a bowl of spaghetti or a plate of chicken wings.

Podawanie przykładowego element danego zbioru przedmiotów, osób lub zwierząt.

For instance

Przykładowo

You may be whoever you want. For instance – you like singing, so you may become a performer in the future.

Powoływanie się na sytuację szczegółową w celu objaśnienia znaczenia kwestii ogólnej.

That is (i.e.) To jest – The survey includes numerous sample groups that is – youngsters, adults, and teenagers. Wymienianie członków grupy nadmienionej na początku zdania.

Including

Włączając w to The group of people, including teens and pregnant women, rushed to the exit.

Przedstawianie specyficznego elementu danej grupy lub zbiorowości.

Namely

Mianowicie There are numerous reasons why you cannot have a car, namely – you are impatient and tend not to focus on the road.

Doprecyzowywanie informacji poprzez podanie dodatkowych danych.

Podkreślanie istotności danej kwestii

Undoubtedly

Bez wątpienia

Undoubtedly, one reason is that, having been raised in this culture, they know little else.

Wskazanie przekonania graniczącego z pewnością.

Indeed

W rzeczy samej You are a good and bright student indeed!

Wyrażenie silnej aprobaty.

Obviously

Oczywiście Obviously, it cannot be made in such a way. Letting this construction to be completed equals a total disaster.

Uznanie danej kwestii za pewną i niewymagającą dalszych wyjaśnień.

Generally

Ogólnie rzecz biorąc

Generally, my results are satisfying, but I must focus on math a bit more.

Dokonywanie uogólnień, przechodzenie z informacji szczegółowych na bardziej ogólne.

Admittedly

Bezsprzecznie Given the state’s budget crisis that is admittedly unlikely.

Stwierdzanie, iż dana kwestia jest wysoce prawdopodobna w opinii mówiącego.

In fact

Rzeczywiście In fact, the prices simply cannot have increased overnight!

Emfatyczne podkreślanie rzeczywistego stanu rzeczy.

Particularly / In particular

Zwłaszcza Some memories, particularly those evoking fear or pain, are best forgotten.

Wyszczególnianie określonego aspektu danej kwestii.

Especially

Szczególnie You must try at least one meal in this restaurant, especially the lobster covered in thyme.

Podawanie wysoce szczegółowego przykładu na prawdziwość poruszanych kwestii.

Clearly

Najwyraźniej

Clearly, this was the hut of a hunter.

Wskazywanie wysokiego prawdopodobieństwa, iż przekonanie rozmówcy ma odbicie w rzeczywistości.

Importantly

Co ważne

If you had apples, you could feed yourself and, perhaps more importantly, make cider.

Wskazanie kwestii w danym zdaniu najistotniejszej.

Streszczanie informacji

Too

Zbyt

I have seen too much to care about the others. Wyrażenie przez nadawcę komunikatu werbalnego, iż ilość określonego rzeczownikiem przedmiotu jest za duża.
The more …. Im więcej/bardziej

The more he learns, the dumber he becomes!

Przedstawienie pozytywnego związku pomiędzy ilością/jakością kwestii pierwszej oraz drugiej.

Whenever

Kiedy tylko Tell me whenever you are ready to leave.

Poinformowanie rozmówcy, iż sytuacja dana ma mieć miejsce w najbliższej nieokreślonej przyszłości.

Whatever

Cokolwiek

Whatever happens, you must not open the door!

Formułowanie nakazów i pouczeń.

Above all

Nade wszystko Above all else, you should remember to keep an eye on your father.

Wskazanie najistotniejszego członu danego zdania.

Naturally

Naturalnie Sweet potatoes are naturally silky textured yet low in fat.

Poinformowanie o naturalnym i wysoce spodziewanym stanie rzeczy.

Particularly

Zwłaszcza There were particularly big price rises in wealthier suburbs.

Zwrócenie uwagi rozmówcy na kwestię o wysokiej istotności.

Especially

Głównie I love sweets, especially ice cream and cake.

Wyszczególnienie aspektu lub aspektów dla mówiącego najważniejszych.

Wyrażanie własnego zdania

I would say that

Powiedziałbym, że

I would say that monkeys are sometimes brighter than humans.

Wprowadzenie do przedstawienia przygotowanego poglądu.

In my opinion,

W mojej opinii In my opinion, homosexual relationships should be forbidden.

Wyrażenie własnego zdania na określony temat.

I think (that)

Myślę, że I think that Joe is a better candidate than Jim.

Przedstawienie przekonań nadawcy komunikatu.

I believe (that)

Uważam, że I believe that one day Mars will be colonized.

Zaprezentowanie przez mówiącego opinii, które nie są uważane za powszechnie przyjęte fakty/prawa natury.

Personally

W moim osobistym przekonaniu Personally, I would never choose this dress.

Wskazanie na subiektywny ton wypowiedzi.

Apparently

Najwyraźniej Apparently, there is a hole in the bridge and repairmen are here to fix it.

Wysnuwanie wniosków na podstawie posiadanych informacji.

Opowiadanie o wydarzeniach

First (of all)

Po pierwsze First of all, you cannot go to school wearing this skirt!

Emfatyczne wskazanie pierwszej z czynności jaka powinna być w danej chwili wykonana. Złożenie stosowane również do formułowania pouczeń.

At first

Na samym początku At first, they gathered some wood to build a hut.

Zaprezentowanie sytuacji, która miała miejsce jako pierwsza.

At the beginning

Na początku

At the beginning of their journey, they decided to go north.

Wyznaczenie początku danej serii czynności.

In the beginning

Początkowo

In the beginning, we did not know what would happen or how long it would go on.

Przedstawienie stanu początkowego, który doprowadził następnie do rozwoju wypadków.

Then

Potem I ate a burger and then went to bed.

Wykazanie następstwa czynności lub zdarzeń.

Next

Następnie

I decided to go to the pub. Next, I went to the post office.

Określenie zdarzenia mającego miejsce po pierwszej z opisanych akcji.

Before

Zanim

Before going to bed, I made myself a little snack.

Wskazanie czynności mającej miejsce przed innym zdarzeniem.

After

Po

After failing the test, he decided to start his career as a postman.

Wskazanie następstwa czynności, gdzie jedna z nich wynika z drugiej.

After that

Po tym

Tom went to the office. After that, we heard a loud scream.

Przedstawianie zdarzeń, które wydarzyły lub wydarzyć się mają po czynnościach lub sytuacjach opisanych jako pierwsze.

Afterwards

Później Remember to wash the dishes. Dry your hands afterwards.

Informowanie o czynnościach, które mają być wykonywane po wcześniejszych działaniach.

When

Kiedy When I was young, these candies were less expensive!

Zaprezentowanie dłuższego okresu czasu w czasie którego dany stan miał miejsce.

While

W momencie, gdy While in the bar, he met two gentlemen and one lady.

Wskazanie dokładnego momentu wykonania określonej czynności.

During

Podczas During the summer, I explored exotic places and tried various dishes.

Opisywanie czynności mających miejsce w określonych ramach czasowych.

Soon

Niedługo

The term is coming to an end. We will have to say goodbye to our friends soon.

Informowanie odbiorcy komunikatu o sytuacji, która wydarzyć ma się w bliżej nieokreślonej, jednak niedalekiej przyszłości.

Prior to

Przed Prior to applying for the job, she spent a year polishing her English.

Zaprezentowanie czynności mającej miejsce przed innym zdarzeniem.

Immediately

Natychmiast He had called the firefighters ten minutes ago, and I must admit that they were here almost immediately!

Przedstawienie sytuacji, która miała miejsce niemal niezwłocznie po zdarzeniu opisywanym jako pierwsze.

Once

Kiedyś

His students once asked him to tell them something about himself.

Powołanie się na sytuację, która miała miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości.

Suddenly

Raptem suddenly realized that the TV was still turned on.

Poinformowanie mówiącego o czynności, która zdarzyła się niespodziewanie.

As soon as

Kiedy tylko Call me as soon as you enter the hotel room.

Wskazanie, iż dana czynność została zakończona / powinna zostać wykonana od razu po spełnieniu danego warunku.

Hardly…when

Kiedy tylko Hardly had I entered home when the bell rang.

Wskazanie przez mówiącego, iż dwie czynności wydarzyły się jedna po drugiej.

No sooner….than

Nie wcześniej niż

He was no sooner graduated than he was on his way to California.

Zilustrowanie następstwa czynności mających miejsce w niedługim okresie czasu.

At the end

Na koniec

He went bankrupt at the end of the year.

Zaprezentowanie, iż dana sytuacja miała miejsce na końcu danego, określonego okresu czasu.

In the end

Na końcu

She went to the police in the end.

Wskazanie czynności, która miała miejsce na samym końcu serii zdarzeń.

At last

W końcu

After an hour, you made it to join us! At last!

Wyrażenie zniecierpliwienia i poinformowanie, iż dana czynność wykonana została później, niż było to pierwotnie zakładane.

To begin with

Zaczynając od …

To begin with, you should not be here at the first place!

Wskazanie pierwszej z szeregu istotnych kwestii. Złożenie może też zostać użyte ironicznie.

Until

Aż / Aż do

I will not do my homework until I eat my dinner

Wskazanie, że jedna z czynności może być wykonana dopiero po zakończeniu drugiej.

 

Mam nadzieję, że podane linking words pozwolą Wam sprawniej połączyć myśli w spójną wypowiedź – czy to pisemną, czy też ustną!