POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Opisywanie ilustracji

Opisywanie ilustracji jest nieodłącznym elementem każdego egzaminu maturalnego oraz części ustnej sprawdzianów umiejętności językowych. Specjalnie dla Was zebrałem więc w jednym miejscu najprzydatniejsze zwroty oraz wyrażenia, których użyć możecie, aby zadziwić egzaminatorów oraz powalczyć o możliwie najwyższą ocenę z testu!

 

Podawanie informacji podstawowych o ilustracji
Fraza w języku angielskim Fraza w języku polskim Omówienie frazy
The picture shows/presents … Ilustracja przedstawia … Jeden z najprostszych zwrotów, przy pomocy którego poinformować możemy o temacie przewodnim ilustracji.
In the picture I can see … Na obrazku widzę … Podstawowa formułka, którą zacząć możemy prezentację ilustracji. UWAGA: Pamiętajmy o właściwym przyimku! Użycie na początku zdania wyrazu „on” jest poważnym błędem gramatycznym!
The photo depicts … Zdjęcie przedstawia … Krótkie wprowadzenie dające nam możliwość poinformowania słuchacza o scenie jaką prezentuje ilustracja.
In the foreground/background I can see … Na pierwszym planie / w tle dostrzegam … Gdy już przedstawimy temat przewodni ilustracji, warto wyróżnić elementy znajdujące się na pierwszym i drugim planie.
In the middle/in the upper part/at the top/at the bottom there is … W środku/w górnej części/na górze/na dole obrazka znajduje się … W tym przypadku informujemy interlokutora o dokładnym umiejscowieniu elementów na ilustracji. Pamiętajmy, że jeżeli słuchaczy jest więcej, użyć należy słówka „are”!
It is a black-and-white/colored photo. Ilustracja jest czarno-biała/kolorowa. Niektóre zdjęcia historyczne wykonywane były w czerni i bieli. A może też są to zdjęcia nowoczesne, w których efekt ten zastosowany został celowo? Warto zwrócić na to uwagę.
Behind/In the front of … I can see … Z tyłu/przed … dostrzegam … Wysoko punktowane jest również określenie zależności pomiędzy poszczególnymi postaciami i obiektami.
The photo was taken in/at/ near … Zdjęcie zrobiono w/obok … Kiedy widzimy, że zdjęcie zrobione zostało w danym miejscu lub też obok jakiegoś budynku, nie wahajmy się zastosować tej konstrukcji.
The picture shows the scene from … Ilustracje przedstawia scenę z … Niejednokrotnie ilustracje, które przyjdzie nam omówić są wybranymi fragmentami filmów – o czym również warto byłoby komisję poinformować.
I assume that there is … in the
picture …
Zakładam, że na
ilustracji zaprezentowano …
W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, kto lub co zostało przedstawione na ilustracji, pozostaje nam podkreślić fakt, iż kierujemy się osobistym przeczuciem.
It is an image/portrait/painting of … Jest to zdjęcie/portret/malowidło przedstawiające … Podczas tworzenia opisu warto również scharakteryzować typ ilustracji oraz poinformować co ona przedstawia.
There is a … presented on the photo. Na ilustracji zaprezentowano … Kolejna konstrukcja pozwalająca na gramatycznie poprawne wprowadzenie do wypowiedzi głównego tematu ilustracji.
The scene is presented form a distance/from a bird’s eye view. Scena przedstawiona jest z pewnej odległości/z lotu ptaka. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku zdjęć miast lub panoram, wykorzystywane są nieco inne techniki pozwalające na osiągnięcie zamierzonego efektu. Możemy ten fakt zawrzeć w naszej wypowiedzi.
In my personal opinion/I assume that/As of my opinion the picture presents … W mojej opinii/Zakładam, że/Uważam, że ilustracja przedstawia… Kiedy nie jesteśmy do końca pewni co do tematyki obrazu, uciec się możemy do przedstawienia własnych opinii i przypuszczeń.
I think it must be … To musi być … Kiedy nasze przekonanie co do tematyki zdjęcia lub cech postaci/obiektu graniczy niemalże z pewnością, to krótkie stwierdzenie pomoże nam fakt ten podkreślić.
It might be … because … To może być … ponieważ … Bardzo często stosowana konstrukcja, pozwalająca na zaprezentowanie komisji naszych umiejętności analizy. Stwierdzamy bowiem kim lub czym może być dana osoba/dany obiekt, a następnie uzasadniamy swoją opinię.
The viewer/other spectators may
think that …
Widz/Inne osoby oglądajcie zdjęcie mogą uznać, iż … Jak doskonale wiemy – ile osób, tyle opinii na temat dzieła. Jeżeli wydaje nam się, że ktoś inny mógłby przyglądając się ilustracji dojść do zgoła odmiennych wniosków niż my sami – wykorzystajmy w praktyce tę właśnie konstrukcję.
Informowanie o artyście/fotografie/dacie wykonania zdjęcia (jeżeli je znamy)
The image is entitled … and was painted by … in the year … Obraz nosi nazwę … i został namalowany przez … w roku … Dzięki temu zdaniu przedstawić możemy wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące obrazu, którego datę powstania i twórcę dobrze znamy.
I know the person responsible for creating this piece of art. It is the painting by … Jestem w stanie podać twórcę odpowiedzialnego za powstanie tego dzieła sztuki. Obraz ten stworzył … Jeżeli nie wiemy, gdzie i kiedy obraz powstał, jednakże świadomi jesteśmy kto jest jego twórcą, skorzystajmy z tego oto zestawu dwóch zdań o charakterze informacyjnym.
The photograph seems to be taken in …, because… Wydaje się, że zdjęcie to zrobiono w …, ponieważ … W przypadku, gdy istnieją pewne przesłanki pozwalające sądzić, iż zdjęcie zostało wykonane w określonym miejscu, zdanie to może nam pomóc wyrazić ten stan rzeczy.
I assume I have seen this picture somewhere – it is a painting / photo
by …
Wydaje mi się, że widziałem gdzieś już to zdjęcie. Przedstawia ono obraz/fotografię autorstwa… Jeżeli mamy odrobinę szczęścia, okazać się może, iż przedstawiony nam do analizy obraz lub zdjęcie nie będzie nam obce. Postarajmy się wtedy zabłysnąć wiedzą dodatkową i podać informację na temat autora dzieła.
I am not really sure, but as far as I know, this is the painting by … created in … Nie jestem pewien, ale jeżeli się nie mylę to jest to obraz stworzony przez … w … Niejednokrotnie jednak artysta odpowiedzialny za stworzenie zdjęcia czy obrazu nie jest tak prosty do zidentyfikowania i jeżeli mamy pewne wątpliwości, możemy spróbować odgadnąć miejsce oraz osobę stojącą za jego powstaniem.
It is hard to overlook the fact that it is a famous painting/photo by … Ciężko jest nie zauważyć, iż jest to znany obraz/zdjęcie autorstwa … Wielokrotnie jednak ilustracja przedstawiać będzie twór dobrze znany – możemy wtedy udowodnić swoją szeroką wiedzę wskazując autora.
… became famous because of creating this image. … zyskał sławę dzięki stworzeniu tego dzieła. Zdarzyć się również może, iż posiadamy informacje dodatkowe dotyczące artysty lub po prostu jesteśmy fanami jego twórczości. Warto wtedy użyć podanego złożenia – istnieje bowiem szansa na uzyskanie punktów za wiedzę spoza programu.
The painting/photo is famous for … Rzeczony obraz/zdjęcie jest znany (znane) z uwagi na fakt, iż … Z niejednym dziełem wiąże się niezwykła historia, którą możemy spróbować pokrótce opowiedzieć podczas analizy ilustracji.
I think I might have seen the photo/painting while being in an art gallery. Wydaje mi się, że mogłem widzieć to zdjęcie/obraz podczas wizyty w galerii sztuki. Warto również wskazać, iż ze sztuką jesteśmy za pan brat, a prezentowana ilustracja przywodzi nam na myśl dzieło sztuki lub zdjęcie, które już wcześniej widzieliśmy.
I am not 100 % sure, but this may be …. taken/painted by … Nie jestem w stu procentach pewien, jednak możliwe, iż jest to …
autorstwa …
Kiedy jednak do głowy nie przychodzi żaden konkretny autor, natomiast styl jego stworzenia wydaje nam się znajomy, sięgnijmy do posiadanych informacji i spróbujmy udzielić właściwej odpowiedzi.
Opisywanie wrażeń, jakie towarzyszą nam podczas zapoznawania się z ilustracją
The main character looks as if … Najlepiej widoczna na ilustracji postać wygląda, jakby … Przy pomocy tej konstrukcji wyrazić możemy nasze przypuszczenia co do zawodu/stylu życia/zajmowanego w hierarchii społecznej przez głównego bohatera ilustracji miejsca.
By looking at the photo … Patrząc na to zdjęcie … Nieskomplikowane złożenie pozwalające nam na przedstawienie towarzyszących oglądaniu ilustracji wrażeń.
Taking the presented scene into account, I must say that … Odnosząc się do kwestii zaprezentowanej ilustracji, musze powiedzieć, że … Niejednokrotnie zdarzyć się może, iż wystarczyć będzie jedno spojrzenie na ilustrację, a już będziemy mieć w głowie pewien schemat myślowy, który chcielibyśmy przedstawić komisji. Można tego dokonać przy pomocy niniejszego zdania.
In my opinion … Moim zdaniem … Proste złożenie na poziomie matury podstawowej, pozwalające na przedstawienie słuchaczom naszego punktu widzenia.
In my point of view … W mojej opinii … Kolejne z zestawu niewymagających rozległej wiedzy wypowiedzeń, które stanowić może doskonały początek naszej analizy.
Personally, I believe/assume that … Osobiście uważam/zakładam, że … Doskonale wiemy jak istotne dla słuchaczy są nasze osobiste przemyślenia na temat ilustracji. Przedstawmy im je przy pomocy niniejszego złożenia.
It is striking/shocking to me that … Szokującym/Niezwykłym jest
dla mnie fakt, iż …
Zdarzyć się może, iż otrzymamy do analizy ilustrację, która przedstawia określoną kwestię w sposób niezgodny z naszymi przekonaniami lub jest wysoce kontrowersyjna. Swoje emocje zaprezentować możemy wykorzystując podane wyrażenie.
As far as my opinion about the picture is concerned… Jeżeli chodzi o moją opinię na temat ilustracji… Wyrażenie to jest zaawansowanym wprowadzeniem do przeprowadzanej przez nas analizy ilustracji.
The painting is notably … Ilustracja jest zauważalnie … Każdy obraz czy zdjęcie posiada pewne cechy charakterystyczne i wyróżnia się aspektami, które następnie warto byłoby poruszyć w naszym opisie, zastosujmy tę oto konstrukcję.
The presented characters must
be …, because …
Postać na zdjęciu musi być …, ponieważ … Jeżeli nie mamy wątpliwości, iż dana osoba wykonuje bądź wykonywała określoną czynność czy zawód, zdanie to będzie idealnym wstępem pozwalającym przedstawić tę kwestię w sposób szczegółowy.
The viewer’s/ spectator’s attention is mainly focused on … Uwaga obserwatora/widza skupiona jest w głównym stopniu na … Nie trudno zauważyć, iż w przypadku niektórych ilustracji najistotniejszy ich element jest bezpośrednio zaakcentowany. Jeżeli dostrzegliśmy taki aspekt obrazu, poinformujmy o tym naszych słuchaczy.
Looking at the picture, I have the impression that Patrząc na ilustrację, mam wrażenie, że … Opisywanie ilustracji to w głównej mierze dzielenie się naszymi przemyśleniami z egzaminatorami. Możemy tego dokonać wykorzystując podane obok wyrażenie.
I find it difficult to withdraw my eyes from … Ciężko jest oderwać wzrok od … Nieformalne złożenie, którego celem jest poinformowanie interlokutora, iż pewien aspekt ilustracji w sposób szczególny przykuł naszą uwagę.
The picture makes me feel … Ilustracja ta sprawia, że czuję … Zdarzyć się może, iż dany obraz lub zdjęcie wywołuje w nas silne uczucia. Możemy o tym poinformować naszego słuchacza.
The image somehow forces me to think about … Obraz niejako zmusza mnie do zastanowienia się nad … Niejednokrotnie na egzaminie naszym zadaniem może być przeanalizowanie ilustracji o głębszym znaczeniu, skłaniającym ku zadumie. Doskonale wyrazi to niniejsze wyrażenie.
It cannot be underestimated that
the image …
Nie można zapomnieć, że ilustracja … Zdanie to okazać się może nieodzowne, kiedy chcielibyśmy wprowadzić do opisu ilustracji dodatkową myśl.
I personally think that what the author had in mind was … Osobiście uważam, że tworząc to dzieło, autor miał na myśli … Nie bójmy się również przedstawiać naszych osobistych zapatrywań na motywacje, które kierowały artystą podczas tworzenia analizowanej ilustracji.
The picture is a perfect illustration of … Ilustracja doskonale obrazuje … Dane zdjęcie lub obraz potraktować możemy jako pewnego rodzaju symbol i za jego pomocą odnieść się do kwestii bardziej złożonych związanych z kulturą czy sztuką.
For me, the picture has a hidden/deeper/secret meaning that
is …
Moim zdaniem ilustracja ma ukryte/głębsze znaczenie,
a mianowicie …
Wysoce punktowana jest również umiejętność samodzielnego myślenia i doszukiwania się na ilustracji odniesień nieprzedstawionych odbiorcy wprost.
Although I do not know the intentions of creator, I assume that … Mimo, iż nie wiem, jakie były intencje twórcy, zakładam, że … Jeżeli jednak brakuje nam interesujących pomysłów, którymi moglibyśmy zachwycić komisję, zakończmy tę część analizy wyrażeniem naszych przypuszczeń starając się, aby nie odbiegały one zbytnio od stanu rzeczywistego.
Określanie przekazu ilustracji
The painting addresses the problem
of …
Ilustracja przedstawia problem … Kiedy zapytani zostaniemy o głębsze znaczenie zaprezentowanej ilustracji, nie wahajmy się przedstawić naszych osobistych przekonań co do przesłania jakie chciał w swoim dziele zawrzeć autor.
The issue of … is clearly visible in my opinion. Kwestia … jest moim zdaniem doskonale widoczna na zdjęciu. Złożenie to pozwoli nam poinformować słuchaczy, iż dostrzegliśmy metaforyczne przedstawienie określonej kwestii na obrazie bądź zdjęciu.
The emphasis is mainly put on … Nacisk położono głównie na … Autor tworząc swoje dzieło zapewne chciał skupić uwagę odbiorcy na jego określonych elementach. Jeżeli uda się nam je zidentyfikować, użyjmy niniejszego zdania w celem podzielenia się naszymi spostrzeżeniami ze słuchaczem.
It seems to me that the focus here is
on …
Moim zdaniem w tym przypadku skupiono się głównie na … Złożenie to pozwoli nam poinformować interlokutora o kwestii naszym zdaniem najistotniejszej w przypadku danej ilustracji.
The artist wanted to show that … Artysta chciał pokazać, że … Interesującym dodatkiem do całości analizy okazać się może nasza własna próba interpretacji treści przedstawionej na ilustracji.
It is obvious that the picture
was created to …
Oczywistym jest, iż obraz stworzono po to, by… Nieformalne stwierdzenie, pozwalające zakomunikować nasze przekonanie co do roli jaką obraz miał spełniać lub spełnia nadal.
The main topic of the picture for
me is …
Moim zdaniem tematyka ilustracji to … W przypadku, gdy temat obrazu nie jest jasny i zmuszeni jesteśmy zgadywać, nie wahajmy się zastosować w praktyce wyrażenia przedstawionego obok.
It is really hard not to notice that … Trudno jest nie zauważyć, że … Jeżeli jakiś aspekt ilustracji szczególnie przykuje naszą uwagę, a dodatkowo ma on istotne znaczenie w kontekście całości, stwórzmy zdanie wykorzystujące niniejsze złożenie.
Considering the cultural background/the additional pieces of information, I
think that …
Biorąc pod uwagę kwestie kulturowe/informacje dodatkowe, pragnę zauważyć, że … Zdanie to pozwala zakomunikować słuchaczom, iż zamierzamy odwołać się do wiedzy spoza zakresu obowiązkowego.
If I was to say what is the meaning of the picture, I would say that … Gdybym miał określić wydźwięk tej ilustracji, powiedziałbym, że … Nie wahajmy się również intepretować sytuacji przedstawionej na ilustracji jako całości. Pomóc nam w tym może niniejsze stwierdzenie.
Podsumowywanie wypowiedzi
I would like to sum up what I have
just said …
Chciałbym podsumować to, co przed chwilą powiedziałem. Kiedy zbliżamy się do końca wypowiedzi, należy poinformować słuchacza o tym fakcie wykorzystując, na przykład, tę właśnie formułkę.
Summing up … Podsumowując … Podstawowy zwrot wskazujący, iż mamy zamiar dokonać syntezy przedstawionych informacji.
Taking all the provided pieces of information together … Łącząc wszystkie przedstawione informacje w spójną całość … Kiedy chcemy w nieco bardziej zaawansowany sposób rozpocząć końcową fazę analizy naszej wypowiedzi – nie wahajmy się wykorzystać tej oto struktury.
Taking everything I have pointed out into consideration … Podsumowując wszystkie kwestie, które wymieniłem … Gdy nasza wypowiedź bogata była w różnego rodzaju przemyślenia, należałoby ją odpowiednio podsumować jako spójną całość.
As it was stated before … Jak powiedziane zostało to już wcześniej … Stwierdzenie to może zostać wykorzystane jako wprowadzenie do podsumowania lub też forma odniesienia się do informacji podanych wcześniej.
I would like to provide a brief summary of my analysis. Chciałbym pokrótce podsumować przeprowadzoną analizę ilustracji. Kiedy zdajemy sobie sprawę, iż synteza którą mamy zamiar przedstawić nie będzie długa, skorzystać możemy z tego oto wyrażenia.
On the whole … Ogólnie rzecz ujmując … Stwierdzenie przydatne przy przechodzeniu od informacji szczegółowych do bardziej ogólnych.
All in all … Ogólnie rzecz biorąc … Przeprowadzając wszelkiego rodzaju generalizacje nie zapomnijmy o poinformowaniu o tym fakcie interlokutora, przykładowo – przy pomocy niniejszej konstrukcji.
The conclusion I would like to present at the end of my speech is that … Podsumowanie, które chciałbym przedstawić na zakończenie mojej wypowiedzi brzmi następująco … Nieco bardziej formalne i zaawansowane złożenie, które zastosować możemy jako początkową część podsumowania przedstawionych podczas wypowiedzi informacji.

 

 

Tak oto przedstawiają się najprzydatniejsze zwroty, z których choć część wykorzystać możecie wykorzystać w praktyce, by ubogacić swoje wypowiedzi. Pamiętajcie bowiem, że aby analiza była spójna i oceniona wysoko, potrzebne jest jej rozbicie na cztery podstawowe części.

Pierwszą z nich jest przedstawienie ogólne ilustracji, a więc tego co widzimy, gdzie znajdują się poszczególne komponenty i co jest najistotniejsze zdaniem mówiącego.

Drugą część stanowią najczęściej nasze przypuszczenia, a więc przedstawienie rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste. Jeżeli bowiem widzimy dwóch ludzi celujących do siebie z pistoletów – przypuszczać możemy, iż ilustracja przedstawia jakiś konflikt. Starajmy się w tym przypadku być możliwie najbardziej szczegółowi w formułowanych opiniach, pokazując związek pomiędzy tym co widzimy, a tym, o czym ilustracja może informować widza.

Kolejny komponent to opis naszych odczuć po zapoznaniu się z ilustracją. Nie zapomnijmy powiedzieć egzaminatorom, jak sami czujemy się patrząc na obrazek i jakie przemyślenia on w nas wzbudza.

Czwartym z istotnych komponentów jest – tak jak w przypadku każdej odpowiedzi ustnej i pisemnej – podsumowanie, a więc zebranie w spójną całość najważniejszych argumentów i przemyśleń, które przedstawiliśmy podczas analizy.