POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Słowniczek gracza

Uwielbiacie spędzać weekendowe wieczory oddając się grze na komputerze lub konsoli? A może jesteście po tej drugiej stronie barykady i nie macie pojęcia o czym mówi osoba Wam bliska, gdy zacznie opowiadać o swojej ulubionej produkcji? Założę się, że obydwie grupy z radością zagłębią się w lekturze przygotowanego specjalnie dla nich słowniczka terminologii ściśle związanej z grami komputerowymi!

 

Termin angielski Polski odpowiednik Objaśnienie terminu
Poziom: Podstawowy
Achievement /əˈtʃiv mənt/ Osiągnięcie Nagroda (najczęściej w postaci odznaki) otrzymywana za wykonanie określonych czynności w grze.
Action /ˈæk ʃən/ Gra akcji Gra zorientowana przede wszystkim na strzelanie i / lub walkę.
Attribute /ˈæ trəˌbyut/ Atrybut Jedna ze statystyk opisujących postać sterowaną przez gracza.
Belt /bɛlt/ Pasek Część ekwipunku gracza, w którym umieszcza się mikstury magiczne lub najniezbędniejsze przedmioty.
Boss /bɔs/ „Szef”, boss Główny przeciwnik na danym poziomie, najczęściej o wiele silniejszy od pozostałych.
Bot /bɒt/ Bot Zautomatyzowana postać w świecie gry, której celem jest imitowanie rzeczywistego gracza.
Button /ˈbʌt n/ Przycisk, klawisz Element klawiatury lub joysticka pozwalający na sterowanie postacią.
Chat /tʃæt/ Czat Moduł gry pozwalający użytkownikom na komunikowanie się między sobą.
Coins /kɔɪn/ Monety Waluta w grze, za którą dokupić można dodatkowe ulepszenia.
Console /kənˈsoʊl/ Konsola Urządzenie zaprojektowane z myślą o obsłudze gier komputerowych.
Controller /kənˈtroʊ lər/ Kontroler Urządzenie wskazujące pozwalające na kierowanie postacią w czasie rozgrywki.
Emote /ɪˈmoʊt/ Emotikona Element graficzny pozwalający graczom komunikować się ze sobą.
Experience /ɪkˈspɪər i əns/ Doświadczenie Punkty gromadzone przez gracza, pozwalające mu zwiększyć poziom postaci.
Faction /ˈfæk ʃən/ Frakcja Grupa graczy lub postaci
niezależnych, do których dołączyć
może użytkownik podczas rozgrywki.
Game over /geɪm ˈoʊ vər/ Koniec gry Zakończenie rozgrywki niepowodzeniem.
Guild /gɪld/ Gildia Grupa graczy lub postaci
niezależnych, do których
dołączyć może użytkownik
podczas rozgrywki.
Heart /hɑrt/ Serce, serduszko Wizualna reprezentacja punktów życia pozostałych graczowi.
Level /ˈlɛv əl/ Poziom Stopień zaawansowania postaci w grze.
Load /loʊd/ Wczytanie Załadowanie do pamięci
stanu uprzednio zapisanej rozgrywki.
Mini-map /ˈmɪn i mæp/ Minimapa Zminiaturyzowana wersja
mapy, najczęściej mieszcząca
się w rogu ekranu.
Noob /nub/ Żółtodziób Osoba niepotrafiąca grać w daną produkcję.
Potion /ˈpoʊ ʃən/ Mikstura Element wyposażenia odnawiający punkty życia lub energii magicznej.
Quest /kwɛst/ Misja, zadanie Zadanie powierzone graczowi przez postać niezależną, za którego wykonanie uzyska on odpowiednią gratyfikację.
Respawn /riˈspɔn/ Odrodzenie się Powrót (po określonym przez grę czasie) do rozgrywki gracza, który został z niej wyeliminowany przez przeciwników.
Save /seɪv/ Zapis Zachowanie stanu gry celem jej późniejszej kontynuacji.
Simulation /ˌsɪm yəˈleɪ ʃən/ Symulator Gra starająca się jak najwierniej odwzorować dany obszar życia.
Skill /skɪl/ Umiejętność Unikatowy atrybut prowadzonej przez gracza postaci.
Stamina /ˈstæm ə nə/ Wytrzymałość Atrybut określający, jak długo dana postać może biec bez zmęczenia.
Strafe /streɪf/ Chodzić „bokiem” Poruszać się w lewo lub prawo w linii prostej poprzez naciskanie prawego lub lewego przycisku kierunkowego.
Stun /stʌn/ Ogłuszenie Status gracza lub przeciwnika, w przypadku którego nie może
on poruszać się lub
używać swoich umiejętności.
Troll /troʊl/ Troll Osoba, która celowo uprzykrza innym użytkownikom rozgrywkę.
Poziom: Średniozaawansowany
Admin /ædˈmɪn/ Administrator Osoba nadzorująca zachowanie
graczy na danym serwerze
gry i mogąca ich upominać
lub blokować ich konta.
AI (Artificial Intellignence /ˌɑr təˈfɪʃ əl ɪnˈtɛl ɪ dʒəns/) Sztuczna inteligencja Zestaw algorytmów mających sprawić wrażenie, że postacie niezależne w grze zachowują się w sposób racjonalny i „inteligentny”.
Alpha /ˈæl fə/ Wersja alfa Testowa wersja gry lub oprogramowania prezentująca jedynie jego podstawowe funkcje.
Arcade machine /ɑrˈkeɪd məˈʃin/ Automat do gier Automat, który umożliwia grę po umieszczeniu w nim monety lub naciśnięciu przycisku.
Avatar /ˈæv əˌtɑr/ Awatar Reprezentacja wizualna uczestnika gry lub czatu.
Bestiary /ˈbɛs tʃiˌɛr i/ Bestiariusz Zbiór danych dotyczących wszystkich potworów i przeciwników, jakich napotkać można podczas rozgrywki.
Beta /ˈbeɪ tə/ Wersja beta Poprawiona wersja gry lub oprogramowania publikowana jeszcze przed udostępnieniem wersji finalnej.
Buff /bʌf/ Wzmocnienie Mechanizm pozwalający na zwiększenie siły danego przedmiotu lub postaci.
Bug /bʌg/ Błąd Błąd występujący w grze, który sprawia, że działa ona w sposób nieprawidłowy.
Campaign /kæmˈpeɪn/ Kampania Linia fabularna gry składająca się z serii powiązanych ze sobą zadań; przeciwieństwo rozgrywki sieciowej.
Casual gamer /ˈkæʒ u əl ˈgeɪ mər/ Niedzielny gracz Osoba grająca w gry komputerowe jedynie okazjonalnie i nieposzukująca w nich specjalnego wyzwania.
Character class /ˈkær ɪk tər klæs/ Klasa postaci Rodzaj postaci opisany typowymi
dla niej umiejętnościami
i atrybutami.
Cheat code /tʃit koʊd/ Kod Ciąg znaków lub kombinacja klawiszy umożliwiająca aktywację niedostępnych w inny sposób funkcji gry.
Clan /klæn/ Klan Grupa graczy wzajemnie się wspierających i
wspólnie uczestniczących
w rozgrywkach.
Combo /ˈkɒm boʊ/ Kombo, ruch kombinacyjny Występuje najczęściej w bijatykach oraz grach sportowych i polega na umiejętnym połączeniu ze sobą ruchów postaci w jedną, o wiele bardziej efektywną całość.
Co-op /ˈkɒm boʊ/ Gra kooperacyjna Gra polegająca na współpracy z innymi użytkownikami.
Cut scene /kʌt sin/ Przerywnik filmowy Materiał filmowy lub wygenerowany na silniku gry, pozwalający lepiej zrozumieć fabułę produkcji.
Damage /ˈdæm ɪdʒ/ Obrażenia Ciosy zadawane przeciwnikowi lub graczowi, najczęściej wyrażane w formie liczbowej.
Dungeon /ˈdʌn dʒən/ Loch, instancja Zespół pomieszczeń, w których gracz musi walczyć z coraz to nowymi falami przeciwników.
Easter egg /ˈi stər/ Niespodzianka Wiadomość, najczęściej o charakterze humorystycznym, ukryta
przez twórców w świecie gry.
Emulator /ˈɛm yəˌleɪtə/ Emulator Oprogramowanie umożliwiające urządzeniu obsługę gier
stworzonych pierwotnie
z myślą o innych platformach.
FPS (First Person Shooter /fɜrst ˈpɜr sən ˈʃu tər/) Strzelanka pierwszoosobowa Gra akcji, w której otoczenie obserwujemy „z oczu” bohatera.
FPS (Frames per Second /freɪmz pɜr ˈsɛk ənd/) Klatki na sekundę Ilość klatek animacji wyświetlanych na sekundę przez komputer lub konsolę.
God mode /gɒd moʊd/ Tryb nieśmiertelności Tryb gry, w którym postać kontrolowana przez gracza nie może zginąć.
GUI (Graphical User Interface /ˈgræf ɪkɛl ˈyu zər ˈɪn tərˌfeɪs/) Graficzny interfejs użytkownika Określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer
oraz interakcji z użytkownikiem.
Hand-held /ˈhændˌhɛld/ Konsola przenośna Konsola, która umożliwia prowadzenie rozgrywki niezależnie od miejsca, w którym znajduje się gracz.
Healer /ˈhi lər/ Jednostka lecząca, medyk Gracz odpowiedzialny za
leczenie innych graczy w drużynie.
Health /hɛlθ/ Zdrowie Ilość punktów życia postaci.
HP (Health Points /hɛlθ pɔɪntz/) Punkty życia Ilość punktów dzielących postać gracza od śmierci.
HUD (Heads-up Display /hɛdz ʌp dɪˈspleɪ/) Zbiór danych o grze Dane wyświetlane na
ekranie komputera, obrazujące
np. życie, ilość amunicji,
mapę itp.
Joystick /ˈdʒɔɪˌstɪk/ Dżojstik Jeden z rodzajów kontrolerów do gier.
Lag /læg/ Lag Nieprawidłowe działanie gry, na skutek którego nie odpowiada ona precyzyjnie na polecenia wydawane przez użytkownika.
LAN (Local Area Network /ˈloʊ kəl ˈɛər i ə ˈnɛtˌwɜrk/) Sieć lokalna Sieć powstała przez połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu komputerów zlokalizowanych w niedużej odległości od siebie.
Let’s Play /lɛts pleɪ/ Zapis rozgrywki z komentarzem, „letslpej” Zapis rozgrywki publikowany w Internecie, najczęściej opatrzony komentarzem samego gracza.
Main /pleɪ/ Postać główna Postać, którą dany użytkownik gra najczęściej / najchętniej.
Mana /ˈmɑ nɑ/ Energia magiczna Ilość energii magicznej postaci.
Mini-boss /ˈmɪn i bɔs/ Mini-boss Przeciwnik silniejszy od pozostałych, jednak słabszy od najpotężniejszego przeciwnika na danym poziomie.
Mini-game /ˈmɪn i geɪm/ „Minigierka” Niewielki, znacznie różniący się
od gry właściwej element
rozgrywki, najczęściej
wysoce nieskomplikowany.
MMO (Massively Multiplayer Online game /ˈmæs ɪvlɪ ˈmʌl tiˌpleɪ ər ˈɒnˈlaɪn geɪm/) Sieciowa gra wieloosobowa Gra polegająca na rozgrywce wieloosobowej zrzeszająca graczy z całego świata łączących
się z tym samym serwerem.
Mob /mɒb/ “Szeregowy” przeciwnik Słaby przeciwnik,
występujący najczęściej w
dużych grupach.
NPC (Non-player Character /nʌnˈpleɪ ər ˈkær ɪk tər/) Postać niezależna Postać w grze sterowana
całkowicie przez komputer i
często oferująca użytkownikowi
zadania do wykonania.
OP (Overpowered /ˌoʊ vərˈpaʊ ərd/) Nadmiernie silny Postać lub przedmiot obdarzony przez twórców nadmierną siłą.
Patch /pætʃ/ Łatka Poprawka kodu gry, mająca
usprawnić jej działanie lub wyeliminować błędy.
PvP (Player vs. Player /ˈpleɪ ər ˈvɜr səs ˈpleɪ ər/) Tryb gry „gracz kontra gracz” Rodzaj rozgrywki, w której
ramach gracze mierzą się
bezpośrednio ze sobą.
Raid /reɪd/ Zmasowany atak Strategia polegająca na połączeniu się graczy w grupę celem pokonania bardzo silnego przeciwnika.
RPG (Role-playing Game /roʊl pleɪŋ geɪm/) Gra polegająca na wcielaniu się w określone role Rozgrywka, w której gracze utożsamiają się z prowadzonymi postaciami i rozwijają ich atrybuty wraz z postępami w fabule.
RTS (Real-time Strategy /ˈri əl taɪm ˈstræt ɪ dʒi/) Strategia czasu rzeczywistego Gra, w której zadaniem użytkownika jest zarządzanie jednostkami, budynkami lub całymi obszarami.
Screenshot /ˈskrinˌʃɒt/ Zrzut z ekranu Obraz pochodzący z gry, wykonany przez gracza po naciśnięciu klawisza Print Screen.
Scrub /skrʌb/ Żółtodziób Osoba niepotrafiąca grać w daną produkcję.
Side quest /saɪd kwɛst/ Zadanie poboczne Zadanie, którego wykonanie jest nieobowiązkowe do ukończenia gry.
Skill tree /skɪl tri/ Drzewko umiejętności Zbiór wszystkich umiejętności postaci, które można rozwijać.
Spawn /spɔn/ Miejsce odrodzenia Miejsce, w którym odradzają się zabici gracze i/lub wrogowie.
Turn-based /tɜrn beɪsd/ Turowy Oparty na wykonywaniu poszczególnych czynności w turach.
Poziom: Zaawansowany
AFK (Away From Keyboard /əˈweɪ frʌm ˈkiˌbɔrd/) Z dala od klawiatury Komunikat używany przez graczy
w sytuacji, gdy muszą oni
na dłuższą chwilę
odejść od komputera.
Aggro /ˈæg roʊ/ Ściągać uwagę przeciwnika Zachowywać się w określony sposób wobec postaci niezależnej lub przeciwnika, sprawiając by zmienił on swój schemat zachowania i (najczęściej) zaatakował gracza.
Aimbot /eɪmbɒt/ Wspomagacz celowania Zewnętrzne
oprogramowanie ułatwiające
celowanie i strzelanie
w grach akcji.
AOE (Area of Effect /ˈɛər i ə  ɒv ɪˈfɛkt/) Obszar działania Obszar, na którym działa
zaklęcie / czar / wspomagacz
użyty przez gracza.
Backwards compatibility / ˈbæk wərdz kəmˌpætɪˈbɪlɪti/ Kompatybilność wsteczna Zdolność danego urządzenia do odtwarzania oprogramowania i gier przygotowanych z myślą o jego wcześniejszych wersjach.
Bonus level /ˈboʊ nəs ˈlɛv əl/ Poziom bonusowy Poziom, do którego gracz
uzyskuje dostęp po uzbieraniu odpowiedniej liczby przedmiotów
lub osiągnięciu określonego wyniku.
Camping /kæmpɪn/ „Kampienie” Przebywanie w trudno dostępnym miejscu i eliminowanie z niego niedoświadczonych lub niespodziewających się niczego graczy.
Cel shading /sɛl ˈʃeɪ dɪŋ/ Cieniowanie „kreskówkowe” Technika renderowania grafiki pozwalająca wywołać wrażenie, że trójwymiarowe postacie są tak naprawdę dwuwymiarowe i wyglądają jak w kreskówkach lub komiksach.
Checkpoint /ˈtʃɛkˌpɔɪnt/ Punkt zapisu Moment rozgrywki, w którym jej stan zostaje zapisany (zachowany) automatycznie.
Craft /kræft/ Wytwarzać Tworzyć broń lub ekwipunek wykorzystując w tym celu zgromadzone podczas gry materiały.
Crit  /krɪt/ Cios krytyczny Cios zadający więcej obrażeń niż uderzenia standardowe.
CTF (Capture the Flag /ˈkæp tʃər ðə flæg) Zdobądź flagę Tryb rozgrywki, w której gracze
starają się wykraść flagę z bazy przeciwnika jednocześnie
chroniąc swoją własną.
De-buff /dɪbʌf/ Osłabienie Status, który zauważalnie pogarsza statystyki i skuteczność postaci.
Downtime /ˈdaʊnˌtaɪm/ Przerwa Okres, w jakim gracz nie będzie w stanie zalogować się na serwer z uwagi na jego konserwację lub usterkę.
D-pad /di pæd/ Pad kierunkowy Klawisz kontrolera poruszający się w czterech głównych kierunkach.
DPS (Damage per Second /ˈdæm ɪdʒ pɜr ˈsɛk ənd/) Obrażenia na sekundę Ilość obrażeń, jaką dana broń jest w stanie zadać przeciwnikowi w czasie jednej sekundy.
Drop /drɒp/ Łup, zdobycz Wartościowe przedmioty „wypadające” z przeciwnika po śmierci.
Expansion /ɪkˈspæn ʃən/ Rozszerzenie Dodatek rozbudowujący treść gry, najczęściej dostępny w formie płatnej.
Farming /ˈfɑr mɪŋ/ „Farmienie” Długotrwałe przebywanie w jednym obszarze gry celem zgromadzenia możliwie największej ilości wirtualnej waluty, ekwipunku lub punktów doświadczenia.
First blood /fɜrst blʌd/ Pierwsza krew Pierwsze zabójstwo w wieloosobowej grze akcji.
Frag /fræg/ Frag Eliminacja gracza w wieloosobowej
grze akcji.
Gank /gʌŋk/ „Gankować” Atakować pojedynczego
gracza grupowo, najczęściej bez
ostrzeżenia lub bez przyczyny.
Grinding /graɪndɪŋ/ „Grindowanie” Wielokrotne powtarzanie określonych etapów gry celem maksymalnego podniesienia poziomu postaci lub zdobycia jak najlepszego ekwipunku.
Hack and slash /hæk ænd slæʃ/ „Rąbanka” Gra akcji polegająca na eliminacji zastępów wrogów poprzez ich zabijanie przy użyciu broni białej.
Instance /ˈɪn stəns/ Instancja Zespół pomieszczeń, w których gracz musi walczyć z coraz to nowymi falami przeciwników.
Jump scare /dʒʌmp skɛər/ „Straszak” Motyw stosowany w horrorach,
mający na celu wystraszenie gracza
poprzez wygenerowanie głośnego dźwięku lub wyświetlenie niespodziewanego obrazu.
KDR (Kill-death Ratio /kɪl dɛθ ˈreɪ ʃoʊ/) Stosunek zabójstw do śmierci Korelacja pomiędzy liczbą przeciwników wyeliminowanych przez gracza a liczbą jego własnych zgonów.
Key binding /ki ˈbaɪn dɪŋ/ Przypisywanie klawiszy Przypisywanie danym klawiszom klawiatury, myszki lub kontrolera określonych funkcji.
Loot /lut/ Łup, zdobycz Wartościowe przedmioty „wypadające” z przeciwnika po śmierci.
Machinima /məˈʃi nə mə/ Machinima Sztuka polegająca na
tworzeniu animacji i całych
filmów korzystając z ujęć
z gier komputerowych.
Microtransaction /ˈmaɪ kroʊ trænˈsæk ʃən/ Mikrotransakcja Niewielka płatność dokonywana w grze za zakup dodatkowych jej elementów.
Nerf /nɜrf/ „Nerfienie” Zmiana atrybutów postaci / ekwipunku / umiejętności mająca na celu ich wzmocnienie lub osłabienie.
QTE (Quick Time Event /kwɪk taɪm ɪˈvɛnt/) Krótkie sekwencje „na szynach” Sekwencje, których akcja gry
rozgrywa się przy minimalnej
ingerencji gracza, bowiem musi
on w odpowiednim momencie
nacisnąć właściwy klawisz.
Ragequit /reɪdʒkwɪt/ Zakończenie gry „w nerwach” Zakończenie gry po wielokrotnych nieudanych próbach wykonania określonego zadania, najczęściej połączone z gniewem lub frustracja.
Sandbox /ˈsændˌbɒks/ Gra z otwartym światem Produkcja, w przypadku której gracz ma pełną dowolność podejmowania kolejnych zadań i wyzwań oferowanych przez grę.
Tank /tæŋk/ „Gąbka na pociski” Postać, której główną rolą jest przyjmowanie obrażeń, umożliwiając innym graczom wykorzystanie swoich unikatowych umiejętności w walce.

 

Choć wiele z powyższych wyrażeń nie ma swoich polskich odpowiedników, starałem się jak najdokładniej je zdefiniować, tak aby ich znaczenie zrozumiał zarówno małoletni gracz jak i jego wiekowa babcia. Jeżeli Waszym zdaniem na liście brakuje jakiejś pozycji – dodajcie ją w komentarzach wraz z wyjaśnieniem!