POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Terminologia komputerowa

Dla wielu z nas problematyczne jest zrozumienie komend wyświetlanych przez różnorodne aplikacje, z których korzystamy na co dzień. Dzieje się tak głównie dlatego, że komputer komunikuje się z nami w języku angielskim. Aby nieco ułatwić Wam użytkowanie programów oraz przeglądanie zasobów Internetu, przygotowałem zbiór najpopularniejszych terminów anglojęzycznych funkcjonujących w branży komputerowej wraz z ich polskimi odpowiednikami. Wszystko po to, aby praca z komputerem zmieniła się z katorgi w czystą przyjemność!

 

Termin angielski

Polski odpowiednik

Objaśnienie terminu

Poziom: Podstawowy

Alert /əˈlɜrt/ Powiadomienie Informacja wyświetlana na ekranie komputera, która najczęściej oznacza wystąpienie błędu lub problem z oprogramowaniem.
Application /æplɪˈkeɪʃən/ Aplikacja Program, przy pomocy którego użytkownik komputera wykonać może ściśle określone czynności.
Bit /bɪt/ Bit Najmniejsza ilość informacji wykorzystywana przez komputer.
Może ona przyjmować wyłącznie wartości “1” lub “0”.
Browser /ˈbraʊzər/ Przeglądarka internetowa Aplikacja pozwalająca użytkownikowi przeglądanie zasobów sieci Internet.
Byte /baɪt/ Bajt Jednostka danych składająca się z ośmiu bitów.
Copy /ˈkɒpi/ Kopiowanie danych Przesyłanie danych do schowka lub pamięci podręcznej celem ich późniejszego wykorzystania.
Cursor /ˈkɜrsər/ Kursor Wskaźnik widoczny na ekranie komputera, który kontrolowany jest przy pomocy urządzenia wskazującego (myszki).
Delete /dɪˈlit/ Kasowanie danych Usuwanie danych z dysku komputera.
Download /ˈdaʊnˌloʊd/ Pobieranie danych Przesyłanie danych z
jednego komputera, nośnika
danych lub witryny na
inne urządzenie stacjonarne
czy też mobilne.
File /faɪl/ Plik Aplikacja, dokument, obraz
lub inny zbiór danych stanowiący integralną całość.
Folder /ˈfoʊldər/ Folder Katalog elektroniczny, w którym przechowywane są pliki.
Hacker /ˈhækər/ Haker Osoba włamująca się do komputerów innych użytkowników celem
uzyskania dostępu do ich
poufnych lub zabezpieczonych
danych.
Icon /ˈaɪkɒn/ Ikona Symbol graficzny pliku lub folderu.
Inbox /ˈɪnbɒks/ Skrzynka odbiorcza Katalog, w którym przechowywane są wiadomości przesłane do użytkownika.

Login /ˈlɔgˌɪn/

Dane dostępowe Nazwa użytkownika podawana
celem uzyskania dostępu
do określonych sekcji
programu lub strony internetowej.
Loading /ˈloʊdɪŋ/ Wczytywanie danych Przetwarzanie danych umożliwiających uruchomienie danego procesu lub aplikacji.
Offline /ˈɔfˈlaɪn/ Brak połączenia komputera z siecią Stan, w którym komputer nie jest połączony z innymi urządzeniami tworzącymi sieć.
Online /ˈɒnˈlaɪn/ Połączenie komputera z siecią Stan, w którym komputer
jest połączony z innymi
urządzeniami tworzącymi sieć.
Paste /peɪst/ Wklejanie danych Wstawianie tekstu, obrazu lub innych danych znajdujących się w pamięci podręcznej komputera do dokumentu.
Readme /ridmi/ Plik “Czytaj to” Dokument, w którym zawarte są najistotniejsze informacje dotyczące obsługi i zastosowania danej aplikacji.
Refresh /rɪˈfrɛʃ/ Odświeżanie zawartości Ponowne wczytywanie zawartości danego okna lub strony internetowej.
Save /seɪv/ Zapis danych Zachowywanie danych na dysku.
Script /skrɪpt/ Skrypt Lista komend wykonywanych przez program.
Scroll /skrool/ Przewijanie Przesuwanie zawartości okna w określonym kierunku.
Spam /spæm/ Niechciane wiadomości e-mail Wiadomości o nieistotnej treści lub o charakterze reklamowym.
Trash /træʃ/ Kosz Katalog, w którym przechowywane są pliki usunięte tymczasowo.
Tutorial /tuˈtɔriəl/ Samouczek Interaktywny moduł oprogramowania pozwalający na zapoznanie
się z podstawowymi
funkcjami oferowanymi
przez program główny.
Upload /ˈʌpˌloʊd/ Wysyłanie danych Przesyłanie plików z jednego
urządzenia na drugie
za pomocą sieci komputerowej.
Username /ˈyuzərˌneɪm/ Nazwa użytkownika Indywidualny identyfikator użytkownika.
Virus /ˈvaɪrəs/ Wirus komputerowy Niewielki program usuwający istotne pliki z systemu operacyjnego i tym samym uniemożliwiający jego właściwe działanie.
Poziom: Średniozaawansowany
Algorithm /ˈælgəˌrɪðəm/

 

Algorytm Zestaw instrukcji, które wykorzystywane są przez komputer celem wykonania ściśle określonego działania.
Avatar /ˈævəˌtɑr/ Awatar Graficzna wizytówka użytkownika
danej witryny, aplikacji lub gry komputerowej.
Backup /ˈbækˌʌp/ Kopia zapasowa Wykonywana przez komputer kopia plików lub całych dysków,
która może następnie
zostać wykorzystana po
utracie danych przez użytkownika.
Boot /but/ Uruchomienie komputera Standardowy proces uruchamiania komputera (stacjonarnego lub przenośnego).
Bot /bɒt/ Bot Zautomatyzowany program
wykonujący określone komendy
zamiast użytkownika.
Bug /bʌg/ Błąd programowy/systemowy Błąd popełniony podczas programowania, który sprawia, że
dany program lub system
operacyjny działa w sposób
niewłaściwy.
Cache /kæʃ/

 

Pamięć podręczna Pamięć przechowująca pliki logowania oraz inne podstawowe informacje o działaniach użytkownika, które
mogą być w razie konieczności natychmiast wykorzystane.
Clipboard /ˈklɪpˌbɔrd/ Schowek Miejsce w pamięci komputera, gdzie przechowywane są skopiowane dane w formie obrazów, tekstu, itp.
Compression /kəmˈprɛʃən/ Proces kompresji Procedura polegająca na redukcji wielkości pliku poprzez
usunięcie z niego wszelkich
elementów niepotrzebnych.

Cookie /ˈkʊki/

Pliki cookie/Ciasteczka Pliki przesyłane przez serwer do komputera użytkownika, w których określona jest charakterystyka działań wykonywanych przez użytkownika na danej stronie internetowej.
CPU /si: pi: ju:/ Procesor Główny układ scalony mający na celu przetwarzanie danych.
Crash /kræʃ/ Zawieszenie się komputera Nieprawidłowe funkcjonowanie komputera sprawiające, że
przestaje on działać lub
też musi zostać uruchomiony
ponownie.
Database /ˈdeɪtəˌbeɪs/ Baza danych Zbiór informacji, które następnie
mogą zostać posortowane
wedle określonych przez
użytkownika kryteriów.
Default /dɪˈfɔlt/ Domyślny Wartość standardowa danego parametru.
Defragment /diˈfrægmənt/ Defragmentacja Proces porządkowania danych
na dysku.
Emoticon /ɪˈmoʊtɪˌkɒn/ Emotikona Odpowiednie ułożenie znaków interpunkcyjnych odzwierciedlające ludzką twarz i jej emocje.
FAQ /ˈɛfˈeɪˈkyu/ Zbiór najczęściej zadawanych przez użytkowników pytań Plik, w którym zebrane zostały najczęściej zadawane producentom danego oprogramowania pytania i wątpliwości.
Firewall /ˈfaɪərˌwɔl/ Zapora sieciowa Zapora uniemożliwiająca złośliwemu oprogramowaniu przedostanie się na dysk twardy komputera użytkownika.
Floppy /ˈflɒpi/ Dyskietka Nośnik danych o niewielkiej
pojemności umożliwiający
przenoszenie danych pomiędzy komputerami.
Font /fɒnt/ Czcionka Charakterystyczny krój pisma.
Hardware /ˈhɑrdwɛər/ Osprzęt komputerowy Komponenty wchodzące w skład komputera (takie jak karta graficzna, procesor, czy dysk twardy).
Hard disk drive /hɑrd dɪsk  draɪv/ Dysk twardy Urządzenie pozwalające na zapisywanie danych wykorzystywanych następnie przez inne podzespoły komputera.
Hyperlink /ˈhaɪpərˌlɪŋk/ Hiperłącze Pojedyncze słowo, fraza, lub
obrazek, po kliknięciu którego użytkownik przenoszony
jest do innego dokumentu, strony internetowej lub też
określonego miejsca w tym
samym dokumencie.
Maximize /ˈmæksəˌmaɪz/ Maksymalizacja Powiększenie okna programu poprzez rozciągnięcie go.
Minimize /ˈmɪnəˌmaɪz/ Minimalizacja Ukrycie okna programu bez jego zamykania. Zminimalizowany
program najczęściej
widoczny jest na pasku
zadań systemu operacyjnego.
Multitasking /ˈmʌltiˌtæskɪŋ/ Wielozadaniowość Możliwość uruchamiania wielu programów w tym samym czasie.
Operating system /ˈɒpəˌreɪtɪŋ ˈsɪstəm/ System operacyjny Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie operacjami
wykonywanymi przez komputer.
Overwrite /ˌoʊvərˈraɪt/ Nadpisywanie danych Zastępowanie nieaktualnych danych nowymi.
Path /pæθ/ Ścieżka pliku Miejsce na dysku, w którym znajduje
się dany plik lub folder.

Resolution /ˌrɛzəˈluʃən/

Rozdzielczość Parametr ten określa ilość pikseli jaka może zostać wyświetlona przez monitor.
Save as /seɪv æz/ Zapisz jako… Zapis już utworzonych danych pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie.
Scroll bar /skrool bɑr/ Pasek przewijania Pasek znajdujący się u dołu lub po prawej stronie ekranu, umożliwiający przesuwanie zawartości okna w wybranym przez użytkownika kierunku.
Software /ˈsɔftˌwɛər/ Oprogramowanie Pliki wykonywalne zapisywane
na dysku komputera.
Troubleshooting  /ˈtrʌbəlˌʃutɪŋ/ Wykrywanie i usuwanie usterek Przeprowadzanie ogółu działań mających na celu zwiększenie wydajności lub poprawienie jakości pracy sprzętu komputerowego.
Zip /zɪp/ Kompresowanie plików Zmniejszanie wielkości plików przy pomocy odpowiednich programów (takich jak WinZip czy WinRar).
Poziom: Zaawansowany
Adware /ˈædˌwɛər/ Program typu “adware” Program tego typu jest aplikacją darmową, w której dodatkowo wyświetlane są różnorodne treści reklamowe.

Bitmap /ˈbɪtˌmæp/

Mapa bitowa Mapa składająca się z niewielkich punktów, które po odpowiednim oddaleniu imitują rzeczywisty obraz.
Broadband /ˈbrɔdˌbænd/ Szerokie pasmo internetowe Pasmo pozwalające na przesyłanie znacznych ilości danych z dużą szybkością.

Captcha /ˈkæptʃə/

Kod zabezpieczający Kod zabezpieczający stosowany na witrynach wymagających rejestracji, który weryfikuje rejestracji dokonuje użytkownik lub zautomatyzowany program.
Codec /ˈkəʊˌdɛk/ Kodek Aplikacja pozwalająca
na kodowanie oraz dekodowanie
plików audio i wideo.
Compiler /kəmˈpaɪlər/ Kompilator Program konwertujący kod źródłowy programu na plik wykonawczy.
Driver /ˈdraɪvər/ Sterownik Plik komputerowy określający w jaki sposób komputer ma komunikować się z dodatkowymi urządzeniami do niego dołączonymi (takimi jak drukarka czy skaner).

Drop Down Menu /drɒp daʊn ˈmɛnyu/

Menu rozwijane Poziome menu wyświetlające listę dostępnych opcji.

Emulation /ˌɛmyəˈleɪʃən/

Emulacja Proces imitacji funkcjonalności
aplikacji przez inny program.
Flash /flæʃ/ Technologia Flash Popularna technologia
wykorzystywania do
tworzenia interaktywnych
stron internetowych
oraz animacji graficznych.
Freeware /ˈfriˌwɛər/ Oprogramowanie darmowe Oprogramowanie, które można pobrać, rozpowszechniać i wykorzystywać bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Freeze /friz/ Zawieszenie się komputera Nieprawidłowe działanie komputera uniemożliwiające poruszanie kursorem lub wykonanie jakiegokolwiek działania przy pomocy urządzeń wskazujących.
Hibernate /ˈhɪbərˌneɪt/ Przełączanie komputera w stan wstrzymania Wstrzymanie wykonywania procesów przez komputer przypadku, gdy nie będzie on wykorzystywany przez krótki okres czasu.
Installer /ɪnˈstɔler/ Program instalacyjny Aplikacja pomocnicza,
umożliwiająca zainstalowanie
plików stanowiących bazę
programu głównego.

Interface /ˈɪntərˌfeɪs/

Interfejs Port lub urządzenie, do którego podłączyć można inne komponenty lub podzespoły. Standardowymi interfejsami komputerowymi są: Ethernet, USB, czy Firewire.
Keylogger /ˈkiˌlɔgər/ Program rejestrujący Program, który rejestruje kolejność naciskanych przez użytkownika klawiszy.
Malware /ˈmælˌwɛər/ Złośliwe oprogramowanie Oprogramowanie mające na celu uszkodzenie komputera lub spowodowanie jego
nieprawidłowego działania.
Peripheral device  /pəˈrɪfərəl dɪˈvaɪs/ Urządzenie peryferyjne Urządzenie dodatkowe podłączane do komputera (skaner, drukarka).
Registry /ˈrɛdʒəstri/ Rejestr systemowy Baza danych systemu operacyjnego zawierająca najistotniejsze informacje dotyczące zainstalowanego na dysku oprogramowania.
Shareware /ˈʃɛərˌwɛər/ Program w wersji ograniczonej Program ograniczony czasowo lub funkcjonalnie, który może zostać uaktualniony do pełnej wersji po uiszczeniu opłaty.
Spyware /ˈspaɪˌwɛər/ Program śledzący Program, który umożliwia
rejestrowanie działań
wykonywanych przez użytkownika.
Standalone /ˈstændəˌloʊn/ Osprzęt niezależny Komponent komputerowy, który funkcjonować może w sposób samodzielny.
Template /ˈtɛmplɪt/ Szablon dokumentu Pusty dokument, który może zostać następnie poddany edycji przez użytkownika.
Wizard /ˈwɪzərd/ Kreator konfiguracji Moduł przeprowadzający
użytkownika przez kolejne etapy konfiguracji programu.

 

 

Jak widzicie, terminologia komputerowa nie jest taka trudna! Wystarczy tylko poświęcić jej chwilę czasu i uwagi. Mam nadzieję, że od teraz żadna gra komputerowa, program, czy witryna nie będą miały przed Wami tajemnic!