POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: terminologia militarna

Z uwagi na fakt, że w narodzie zainteresowanie militariami oraz szeroko pojętą wojskowością nieprzerwanie rośnie, postanowiłem w ramach niniejszego artykułu zebrać najczęściej używane oraz najprzydatniejsze słówka i wyrażenia dotyczące właśnie tej tematyki. Miłej nauki!

 

Termin angielski

Polski odpowiednik

Objaśnienie terminu

Poziom: Podstawowy

Aim /eɪm/

Cel Punkt lub obiekt, w kierunku którego oddawane są strzały.
Ammunition /ˌæm yəˈnɪʃ ən/ Amunicja

Ogół nabojów stosowanych do broni strzeleckiej.

Armor / ˈɑr mər/

Zbroja, opancerzenie Osłona pokrywająca ciało żołnierza lub część pojazdu w celu zabezpieczenia go przed pociskami.
Artillery /ɑrˈtɪl ə ri/ Artyleria

Jeden z podstawowych rodzajów wojsk, na uzbrojenie którego składają
się działa i wyrzutnie rakietowe.

Barracks /ˈbæɹəks/

Koszary Budynek, w którym zakwaterowane jest wojsko.
Battle /ˈbæt l/ Bitwa, bój

Zbrojne starcie sił wojskowych stron prowadzących pomiędzy sobą wojnę.

Battlefield /ˈbæt lˌfild/

Pole bitwy Obszar, na którym odbywają
się działania wojenne.
Canteen  /kænˈtin/ Kantyna wojskowa

Niewielki sklep wojskowy, sprzedający żołnierzom podstawowe produkty.

Captain /ˈkæp tən/

Kapitan Pojęcie wojskowe oznaczające rangę, stopień, bądź pełnioną funkcję.
Combat /ˈkɒm bæt/ Walka, bój

Zbrojne starcie sił wojskowych stron prowadzących pomiędzy sobą wojnę.

Defense /dɪˈfɛns/

Obrona Rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika określonego terenu.
Firearms /ˈfaɪərˌɑrmz/ Broń palna

Każda przenośna broń
wyposażona w lufę.

Grenade /grɪˈneɪd/

Granat ręczny Pocisk rażący odłamkami i energią wybuchu.

Gun /gʌn/

Pistolet

Krótka ręczna broń palna.

Invade /ɪnˈveɪd/ Wtargnąć, najechać

Zbrojne wkroczenie nieprzyjacielskich wojsk na określone terytorium.

Jet /dʒɛt/

Samolot odrzutowy Samolot, którego napęd stanowi silnik odrzutowy lub rakietowy.
Mortar /ˈmɔr tər/ Moździerz

Rodzaj prostego działa.

Offensive /əˈfɛn sɪv/

Ofensywa, atak Natarcie sił wojska na pozycje przeciwnika na danym odcinku frontu.
Officer /ˈɔ fə sər/ Oficer

Pojęcie wojskowe oznaczające rangę, stopień, bądź pełnioną funkcję.

Raid  /reɪd/

Najazd Zbrojne wtargnięcie nieprzyjacielskich wojsk na określone terytorium.
Rifle /ˈraɪ fəl/ Karabin, strzelba

Długa broń strzelecka o znacznym zasięgu.

Sabotage /ˈsæb əˌtɑʒ/

Sabotaż Forma walki z wrogiem polegająca na uchylaniu się od pracy lub na uszkadzaniu maszyn i narzędzi.
Shell /ʃɛl/ Pocisk

Nabój wystrzeliwany z broni
palnej lub wyrzutni.

Shelter /ˈʃɛl tər/

Schronienie Miejsce, w którym można
się bezpiecznie ukryć.
Shotgun /ˈʃɒtˌgʌn/ Strzelba, dubeltówka

Długa broń palna z dwoma komorami nabojowymi.

Soldier /ˈsoʊl dʒər/

Żołnierz Osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych.
Submarine /sʌb məˈrin/ Łódź podwodna

Wojskowa jednostka pływająca  przystosowana do prowadzenia działań zarówno na powierzchni, jak i pod wodą.

Tank /tæŋk/

Czołg Pojazd bojowy poruszający się na gąsienicach.
Trooper /ˈtru pər/ Żołnierz

Osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych.

War /wɔr/

Wojna Zorganizowany konflikt zbrojny między państwami.
Weapon /ˈwɛp ən/ Broń

Przedmioty do walki zbrojnej, zarówno zaczepnej jak i obronnej.

Poziom: Średniozaawansowany

Adversary /ˈæd vərˌsɛr i/

Wróg Przeciwnik, z którym prowadzona jest walka.
Air force /ɛər fɔrs/ Siły powietrzne

Siły wojskowe, których celem jest uzyskanie militarnej przewagi w przestrzeni powietrznej.

Ambush /ˈæm bʊʃ/

Zasadzka Zaskakujące uderzenie na będące w ruchu lub zatrzymane siły wroga.
Barge /bɑrdʒ/ Barka

Rodzaj statku służącego do transportu ładunków.

Barricade /ˈbær ɪˌkeɪd/

Barykada Fortyfikacja zagradzająca w całości przejazd danym szlakiem komunikacyjnym.
Bomb shelter /bɒm ˈʃɛl tər/ Schron przeciwbombowy

Budowla lub pomieszczenie przystosowane do ochrony żołnierzy przed bombardowaniem
w czasie wojny.

Bombardment /bɒmˈbɑrdmənt/

Bombardowanie Zrzucanie bomb lub innych ładunków wybuchowych i zapalnych
na dany teren
Booty /ˈbu ti/ Zdobycz, łup

Wartościowa rzec zdobyta podczas działań wojennych.

Border /ˈbɔr dər/

Granica Linia oddzielająca od siebie
dwa obszary.
Butt /bʌt/ Kolba karabinu lub pistoletu

Tylna część broni palnej.

Camouflage /ˈkæm əˌflɑʒ/

Kamuflaż Sposób maskowania minimalizujący szanse wykrycia żołnierza lub pojazdu.
Commander /kəˈmæn dər/ Dowódca

Osoba sprawująca pieczę nad daną jednostką wojskową.

Conquer /ˈkɒŋ kər/

Zwyciężyć, podbić Zająć terytorium po wygranej walce zbrojnej.
Convoy /ˈkɒn vɔɪ/ Konwój

Grupa wspólnie przemieszczających się pojazdów formowana ze względów logistycznych i dla zwiększenia bezpieczeństwa podróży.

Defeat /dɪˈfit/

Porażka, klęska Zakończone niepowodzeniem działanie wojenne.
Ditch /dɪtʃ/ Rów, okop

Polowa fortyfikacja ziemna chroniąca przed ostrzałem nieprzyjaciela.

Division /dɪˈvɪʒ ən/

Dywizja Podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych.
Drill /drɪl/ Musztra

Trening mający na celu wyszkolenie żołnierzy w sprawnym wykonywaniu rozkazów.

Explosives /ɪkˈsploʊ sɪvz/

Materiały wybuchowe Związki chemiczne, które
w określonych warunkach
ulegają nagłemu wybuchowi.
Fortress /ˈfɔr trɪs/ Forteca

Miejsce odpowiednio
ufortyfikowane i chronione
przed najazdem nieprzyjaciela.

Frontier /frʌnˈtɪər/

Granica Linia oddzielająca od
siebie dwa obszary.
Garrison /ˈgær ə sən/ Garnizon

Korpus wojsk stacjonujących w określonym miejscu.

Gunner /ˈgʌn ər/

Artylerzysta Żołnierz, którego podstawowym uzbrojeniem są działa lub broń rakietowa.
Holster /ˈhoʊl stər/ Pochwa na broń, kabura

Futerał na rewolwer lub pistolet.

Infantry /ˈɪn fən tri/

Piechota Rodzaj wojsk prowadzący walkę lądową.
Maim /meɪm/ Okaleczyć

Spowodować znaczny uszczerbek na zdrowiu.

Marine /məˈrin/

Żołnierz marynarki wojennej Żołnierz służący w oddziałach piechoty morskiej.
Maritime /ˈmær ɪˌtaɪm/ Morski

Związany z morzem.

Navy /ˈneɪ vi/

Marynarka wojenna Rodzaj wojsk specjalizujący
się w obronie granic
morskich i wybrzeża.
Occupation /ˌɒk yəˈpeɪ ʃən/ Okupacja

Zajęcie przez wojsko terytorium nieprzyjacielskiego i wprowadzenie
tam swojej władzy.

Refuge /ˈrɛf yudʒ/

Schronienie Miejsce, w którym można
się bezpiecznie ukryć.
Reinforcements /ˌri ɪnˈfɔrs mənts/ Posiłki, wsparcie

Grupa wojska przysłana na pomoc.

Retreat /rɪˈtrit/

Odwrót Wycofywanie się wojska.
Skirmish /ˈskɜr mɪʃ/ Potyczka

Niewielkie starcie dwóch armii.

Stronghold /ˈstrɔŋˌhoʊld/

Twierdza Miejsce odpowiednio ufortyfikowane
i chronione przed
najazdem nieprzyjaciela.
Supply /səˈplaɪ/ Zaopatrzenie

Produkty, surowce i sprzęt dostarczane wojsku.

Territory /ˈtɛr ɪˌtɔr i/

Obszar, teren Ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów.
Turret /ˈtɜr ɪt/ Działko, wieżyczka

Broń palna o dużym kalibrze

U-boat /ˈyuˌboʊt/

Łódź podwodna Łódź przystosowana do prowadzenia działań pod powierzchnią wody.
Unarmed /ʌnˈɑrmd/ Nieuzbrojony

Niewyposażony w broń.

Warfare /ˈwɔrˌfɛər/

Działania wojenne

Akcje militarne mające na celu wypracowanie przewagi nad nieprzyjacielem.

Poziom: Zaawansowany

Accoutrements /əˈku tər məntz/

Oporządzenie Ogół przedmiotów składających się na umundurowanie i uzbrojenie żołnierza.
Aircraft carrier /ˈɛərˌkræft ˈkær i ər/ Lotniskowiec

Okręt bojowy pełniący rolę
pływającego lotniska.

Allied /əˈlaɪd/

Sprzymierzony, aliancki Sojuszniczy.
Annihilate /əˈnaɪ əˌleɪt/ Zniszczyć, unicestwić

Spowodować pogorszenie stanu lub całkowicie zlikwidować.

Aerodrome /ˈɛər əˌdroʊm/

Lotnisko Przestrzeń, na której lądują i z której startują statki powietrzne.
Battue /bæˈtu/ Rzeź

Masowy mord ludności.

Besiege /bɪˈsidʒ/

Oblegać Otoczyć fortecę wojskiem celem jej zdobycia.
Boatswain /ˈboʊtˌsweɪn/ Bosman

Pojęcie wojskowe oznaczające rangę, stopień, bądź pełnioną funkcję.

Capitulation  /kəˌpɪtʃ əˈleɪ ʃən/

Kapitulacja Warunkowe lub
bezwarunkowe poddanie się.
Colonel /ˈkɜr nl/ Pułkownik

Pojęcie wojskowe oznaczające rangę, stopień, bądź pełnioną funkcję.

Deserter /dɪˈzɜːtə(ɹ)/

Dezerter Osoba, która uciekła z wojska  lub z linii frontu.
Entrenchment /ɛnˈtrɛntʃ mənt/ Okop

Polowa fortyfikacja ziemna chroniąca przed ostrzałem nieprzyjaciela.

Firing range /ˈfaɪər ɪŋ reɪndʒ/

Poligon wojskowy Teren przeznaczony do ćwiczeń wojskowych.
Hemorrhage /ˈhɛmərɪdʒ/ Krwotok

Obfita utrata krwi.

Intelligence /ɪnˈtɛl ɪ dʒəns/

Wywiad Instytucja mająca na celu zbieranie tajnych informacji.
Lieutenant /luˈtɛn ənt/ Porucznik

Pojęcie wojskowe oznaczające rangę, stopień, bądź pełnioną funkcję.

Mutiny /ˈmyut n i/

Bunt Sprzeciw przeciwko czemuś.
Muzzle /ˈmʌz əl/ Wylot lufy

Element broni, z którego wylatuje wystrzelony pocisk.

Pillage /ˈpɪl ɪdʒ/

Plądrować Przeszukiwać dany
teren przywłaszczając
znalezione w jego obszarze
wartościowe przedmioty.
Quota /ˈkwoʊ tə/ Kontyngent

Przydział, określona ilość czegoś.

Rampart /ˈræm pɑrt/

Nasyp Wał usypany z ziemi.
Reconnaissance /rɪˈkɒn ə səns/ Zwiad, rozpoznanie

Zbieranie informacji o działaniach nieprzyjaciela.

Slaughter /ˈslɔ tər/

Rzeź Masowy mord ludności.
Trench /trɛntʃ/ Okop

Polowa fortyfikacja ziemna chroniąca przed ostrzałem nieprzyjaciela.

Truce /trus/

Zawieszenie broni, rozejm Odstąpienie od prowadzonych działań wojennych.
Vanguard /ˈvænˌgɑrd/ Straż przednia

Oddział żołnierzy ubezpieczający maszerującą kolumnę.

 

 

Tak oto prezentują się jednostki leksykalne, które z dużą dozą prawdopodobieństwa usłyszymy na szkoleniach wojskowych, podczas wizyty w jednostce, czy w końcu na polu walki. Jako, że sytuacja polityczna w różnych zakątkach świata staje się coraz bardziej napięta, warto choć część z dzisiejszych słówek sobie przyswoić – ot, tak na wszelki wypadek! Jeżeli natomiast wystąpi potrzeba wykonania tłumaczenia związanego z tematyką militarną, zapraszam do zapoznania się z ofertą i skorzystania z usług Biura Tłumaczeń Polglish!