POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Wyrażanie aprobaty

Poprzednio dowiedzieliśmy się jak wyrazić niemożność przystania na argumenty przedstawiane przez rozmówcę. Dzisiejszy wpis ma za zadanie przybliżyć Wam użyteczne wyrażenia, za pomocą których wyrazicie aprobatę podczas rozmów z anglojęzycznymi znajomymi, czy też w czasie wszelkiego rodzaju testów kompetencji językowych. Zapraszam do lektury!

 

Poziom: Podstawowy

Fraza w języku polskim

Fraza w języku angielskim

Omówienie frazy

Muszę się z Tobą zgodzić.

I must agree with you.

Jedna z prostszych fraz, dzięki której możliwe jest wyrażenie naszej aprobaty.

Masz całkowitą rację.

You are completely right.

Jeżeli z argumentami przedstawionymi przez rozmówcę po prostu nie da się nie zgodzić, zdanie to idealnie wpasuje się w kontekst wypowiedzi.

Twojemu argumentowi nie
można odmówić słuszności.

This is an undeniably true statement.

W tym przypadku również pokazujemy, że w pełni zgadzamy się z rozmówcą.

Myślę w identyczny sposób.

That is what I think too.

Miło, gdy nasz rozmówca postrzega pewne kwestie w podobny lub identyczny sposób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce – warto to podkreślić w swojej wypowiedzi.

Podałeś dobry argument.

You have made a good point.

Niekiedy jedna wypowiedź może w pełni zmienić nas sposób postrzegania danej kwestii. Warto wtedy użyć tego właśnie wyrażenia.

Według mnie Twój argument jest jak najbardziej sensowny.

Your argument makes a perfect sense to me.

Kiedy trudno odmówić przedstawionemu punktowi widzenia logiki, warto utwierdzić naszego interlokutora w przekonaniu, iż ma on rację.

Dokładnie! Mój punkt
widzenia przedstawia się identycznie!

Precisely! My point is exactly the same!

Jest to nieformalne wyrażenie wykazujące silne pozytywne emocje związane z podzielaniem przez drugą osobę naszego stanowiska.

Uważam, że nie byłbym w stanie zgodzić się z Tobą jeszcze bardziej.

I think I could not agree with you more.

Kiedy ktoś idealnie wpasuje się swoimi przekonaniami w nasze, tak właśnie możemy wyrazić naszą aprobatę.

Również tak uważam.

I feel that way too.

Proste stwierdzenie pozwalające podkreślić naszą zgodność wobec opinii wyrażanych przez drugą stronę.

Muszę przyznać, że początkowo
nie miałem racji.

I must admit I was wrong at first.

Niejednokrotnie podczas przyjmowania argumentów naszego rozmówcy jako słusznych konieczne jest też przyznanie się do błędu i podkreślenie, iż nasze początkowe przekonania spowodowane były niewystarczającą ilością posiadanych informacji.

Podany przez Ciebie argument rozwiał wszystkie moje wątpliwości.

Your argument answers all my questions.

Wielokrotnie zdarzyć się może, iż wyrażona przez rozmówcę opinia rozwieje wszelkie nasze wątpliwości dotyczące danej kwestii. Nie zapomnijmy go o tym poinformować, stosując podane krótkie lecz wiele mówiące wyrażenie.

Moim zdaniem jest to argument dość sensowny.

That is quite logical to me.

Jeżeli podany argument charakteryzuje się wysokim poziomem spójności, warto to podkreślić podczas rozmowy.

Dokładnie tak samo się na to zapatruję / Rozumiem to w identyczny sposób.

That is exactly the way I see/understand it.

Nieskomplikowana fraza, która pozwala na wyrażenie pełnej akceptacji zaprezentowanego punktu widzenia.

Moje doświadczenia odnośnie
tej kwestii są identyczne.

My experience is exactly the same.

W tym przypadku powołujemy się na własne doświadczenia, które zgodne są opisanymi przez nadawcę wiadomości werbalnej.

Zakładam, iż masz rację.

I assume you are right.

Jeżeli nie jesteśmy w pełni przekonani co do słuszności argumentów drugiej osoby, jednakże większość przesłanek wskazuje, iż się ona nie myli – warto wyrazić naszą aprobatę w ten właśnie sposób.

Zmieniłeś mój punkt widzenia.

You have changed my mind.

Zdarza się, iż dana osoba jest na tyle przekonywująca, że jest w stanie całkowicie zmienić nasze poglądy na daną kwestię. To krótkie zdanie w sposób neutralny informuje o tym fakcie.

Jestem w stanie przyjąć Twój punkt widzenia.

I can accept your point of view.

Jeżeli nie mamy już ukrytych w rękawie jakichkolwiek kontrargumentów, warto przyznać naszemu rozmówcy rację i zaakceptować jego opinię.

Do Twojego stwierdzenia nie mogę dodać nic więcej.

I cannot add anything to your statement.

Tym krótkim zdaniem w sposób nieformalny poinformować możemy o wyczerpaniu tematu.

Nie mam co do tego wątpliwości.

I have no doubt.

Nieformalna fraza, przy pomocy której pokazać możemy, iż nie mamy wątpliwości co do prawdziwości i stwierdzeń formułowanych przez naszego interlokutora.

Muszę przyznać, iż podzielam Twoje poglądy na tę kwestię.

I must say I share your view on that issue.

Zdanie to pozwala na przekazanie, iż poglądy zarówno nasze jak i rozmówcy są wysoce podobne.

Jedyną rzeczą, o którą
wzbogaciłbym Twoją wypowiedź byłoby…

The only thing I can add to your statement is…

Kiedy jesteśmy w stanie zaakceptować czyjś punkt widzenia po wzbogaceniu go o własne przekonania – warto wykorzystać to właśnie zdanie.

Posunąłbym się nawet dalej i powiedział, że…

I would go even further and say that…

Jeżeli w znacznej mierze podzielamy poglądy drugiej osoby, jednakże pragniemy także dodać coś od siebie w danej materii, stwierdzenie to może okazać się najlepszym wyborem podczas prowadzonej rozmowy.

Poziom: Średniozaawansowany

Zakładam, iż każdy by się z tym zgodził.

I think everyone would agree with that

W taki oto sposób pokazać możemy, iż przedstawione przez naszego rozmówcę argumenty są na tyle oczywiste, iż ze świecą szukać można osób, które po ich przedstawieniu wyraziłyby dezaprobatę.

Przekonałeś mnie.

I have persuaded me.

Kiedy zmienimy zdanie z powodu wyrażonej przez naszego rozmówcę opinii, warto użyć tej prostej i pasującej do niemal każdego kontekstu frazy.

W tym momencie zgadzamy się ze sobą całkowicie.

Now we are in a complete agreement.

Gdy po wymianie zdań uda się w końcu dojść do podobnych wniosków, zdanie to może okazać się najlepszym wyborem lingwistycznym.

Nie zdawałem sobie sprawy ze wszystkich szczegółów. Twoje
słowa zmieniły wszystko.

I did not know all the details. What you have said changed everything.

Podczas rozmowy dowiedzieć się możemy o pewnych kwestiach, które zmienią nas sposób zapatrywania na dane zagadnienie. Nie wahajmy się poinformować o tym naszego interlokutora.

Całym sercem się z Tobą zgadzam.

I must wholeheartedly agree.

Nieco poetyckie stwierdzenie, w przypadku którego w pełni aprobujemy przedstawione argumenty.

Przyjęcie Twojego punktu widzenia nie jest dla mnie problematyczne.

I do not have any problems with your view.

Kiedy nie widzimy jakichkolwiek przeciwwskazań, aby przyjąć dany argument za słuszny, warto użyć tego właśnie wyrażenia.

Nigdy nie rozpatrywałem tej kwestii w taki sposób.

I have never thought about that in such a way.

Niektóre wypowiedzi, choć wydawałyby się banalne – mogą przyczynić się do przyjęcia całkowicie odmiennego punktu widzenia.

Miło jest w końcu spotkać
kogoś, kto myśli podobnie.

It is very nice to finally meet someone who thinks that way too.

Nieformalne wyrażenie, którego użyć możemy, gdy po odosobnieniu w swoich poglądach w końcu spotykamy kogoś, kto również je podziela.

Prawdopodobnym jest, iż masz rację.

You could conceivably be right.

Zdanie wykorzystane może zostać w przypadku, gdy wiele przesłanek wskazuje na prawdziwość danego stwierdzenia, a jednak nie jesteśmy w pełni przekonani co do słuszności przedstawionego argumentu.

Wydaje się, że tak właśnie mają się sprawy.

That does seem to be the case.

Zdanie nieformalne, które wskazuje, iż oceniamy daną kwestię jako wysoce prawdopodobną.

Podany przez Ciebie argument zgodny jest z moimi wcześniejszymi doświadczeniami.

That argument matches my own experience.

Niniejsze zdanie idealnie nadaje się do wskazania zgodności pomiędzy wypowiedzią rozmówcy a naszymi wcześniejszymi przeżyciami.

Przedstawiony argument stoi w sprzeczności z tym, co uważałem wcześniej, jednakże…

That is the opposite of what I have thought, but …

Niekiedy warto poinformować drugą osobę, iż nasze poglądy są całkowicie odmienne, jednak mimo wszystko skłonni jesteśmy przyjąć jej punkt widzenia.

To właśnie chciałem przekazać!

That is exactly the point I have been trying to make!

Stwierdzenia należy używać w sytuacjach o niskim stopniu formalności, kiedy podczas kłótni lub ostrej wymiany zdań druga ze stron użyje argumentów podobnych do tych stosowanych wcześniej przez nas.

Wyjąłeś mi to z ust!

You took the words right out of my mouth!

Wyrażenie nieformalne, za pomocą którego wskazać możemy, iż
tok myślenia – zarówno
nasz jak i interlokutora – jest identyczny.

Poparłbym ten argument, gdyby było trzeba.

I would back this argument.

W ten sposób wyrazić możemy silną aprobatę dla opinii wyrażanych przez drugą osobę.

Okazuje się, że mówimy o tym samym, a jedynie w inny sposób.

We seem to be saying the same thing, just in different ways.

Bardzo ciekawe, opisowe stwierdzenie, dzięki któremu położyć można nacisk na fakt, iż zarówno adresat jak i nadawca komunikatu werbalnego są niemal jednomyślni.

Poziom: Zaawansowany

Zauważam pewną logikę w Twej wypowiedzi.

I can spot the logic in that statement.

Jeżeli argumenty naszego rozmówcy są sensowne i uznać mogą za prawidłowe, warto użyć tego oto zdania charakteryzującego się niego wyższym poziomem zaawansowania.

Nie jestem w stanie odnaleźć jakichkolwiek istotnych
luk w przedstawionej
przez Ciebie opinii.

I cannot find any significant holes in your argument.

Wyrażenie wskazujące, że mimo iż bardzo byśmy tego chcieli, nie jesteśmy w stanie odmówić słuszności przedstawionego punktu widzenia.

Wbrew moim przekonaniom, …

Against my better judgment, …

Zdanie wykorzystujemy w przypadku, gdy mimo posiadanych przez nas informacji, które wydają się być wysoce sprzeczne z głoszoną opinią, konieczne jest przyznanie słuszności drugiej ze stron.

Zakładam, iż nie byłbym w stanie wyrazić tego lepiej.

I could not have said it better myself, I assume.

Nieformalny sposób wyrażenia aprobaty poprzez wskazanie, iż nasze przekonania odnośnie danej kwestii są niemal identyczne jak te prezentowane przez nadawcę komunikatu.

Możliwe, iż dam się przekonać do Twojego punktu widzenia

I may be coming round to your way of thinking.

Zdanie okazać się może bardzo przydatne, jeżeli nie jesteśmy do końca pewni słuszności punktu widzenia interlokutora, jednak pewne przesłanki pozwalają twierdzić, iż jest on jak najbardziej słuszny.

Martwiłem się, iż jestem jedyną osobą, która postrzega tę kwestię w taki właśnie sposób.

I have been worried that I am the only person to see it in such a way.

Nieformalne złożenie, które kierować możemy do znajomych i bliskich z naszego otoczenia, które poprą prezentowane przez nas poglądy.

Poprę Cię w tej kwestii.

I will back you up on that one.

Kolejne ze stwierdzeń o niskim stopniu formalności, kierowane do znajomych i wyrażające solidarność z ich poglądami.

Daję Ci przywilej wątpliwości.

I will give you the benefit of the doubt.

Niniejszym formalnym stwierdzeniem wyrażamy, iż nie mamy powodów aby sądzić inaczej, mimo że nie wszystkie aspekty danej kwestii są jasne i zrozumiałe.

Jeżeli przedstawiasz to w taki właśnie sposób, zakładam, że…

If you put it that way, then I suppose that…

Po właściwym rozwinięciu, nawet najbardziej nietypowa myśl okazać się może wysoce wartościowym argumentem w dyskusji. W takim przypadku nie wahajmy się wykorzystać tego właśnie zdania.

Teraz w pełni rozumiem Twój punkt widzenia.

Now I can clearly see it from your point of view.

Po jasnym przedstawieniu wszystkich najistotniejszych argumentów, przyjąć możemy punkt widzenia drugiej osoby za własny przy pomocy tego oto zdania.

Muszę szczerze przyznać, iż to najbardziej przekonywujący argument jaki kiedykolwiek słyszałem.

This is the most convincing argument I have ever heard, I must frankly admit.

Stwierdzenie, które ma zastosowanie, gdy usłyszeliśmy argument lub opinię, która całkowicie zmieniła nasze spojrzenie na daną kwestię.

To rzuca na tę kwestię zupełnie nowe światło.

That shines a completely different light on the matter.

Wyrażenie metaforyczne, dzięki któremu wskazać możemy rozmówcy, iż przedstawione przez niego opinie przyczyniły się do zmiany naszego punktu widzenia.

Przedstawiony argument jest zgodny z posiadanymi przeze mnie informacjami.

That tallies with the information I have.

Niejednokrotnie zdarzyć się może, że komunikat, z którym się zapoznamy pokrywa się z wiedzą już posiadaną o danej kwestii. W takim przypadku zastosowanie niniejszego zdania jest wysoce wskazane.

Wydaje mi się, iż nadajemy na podobnych falach.

We seem to be on the same wavelength.

Zdanie o niskim stopniu formalności, które kierujemy do dobrze znanego nam interlokutora, aby wyrazić wysokie podobieństwo prezentowanych poglądów.

Zgodzę się z tym z pewnymi zastrzeżeniami.

With reservations, I am going to accept that.

Nie każde stwierdzenie lub argument da się zaakceptować w pełni i bez dodatkowych wątpliwości. Jeżeli taka niejasna sytuacja ma miejsce, zalecamy wykorzystanie w praktyce podanego tu zdania.

Nie najgorzej podsumowałeś
moje poglądy.

You have summarized my views very well.

Gdy dana osoba dokładnie omówi i podsumuje swój tok myślenia, który to dodatkowo zgodny jest z naszymi opiniami – nie wahajmy się skorzystać z niniejszego złożenia.

 

Tak oto przedstawiają się najczęściej używane frazy dotyczące wyrażania aprobaty w języku angielskim. Chcielibyście wzbogacić tę listę o Wasze ulubione słówka lub zdania? Możecie to zrobić w komentarzach!