POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Zawody

W ramach dzisiejszego wpisu przyjrzymy się mniej i bardziej znanym zawodom w języku angielskim, poznamy ich polskie odpowiedniki, a dodatkowo – zaznajomimy się z ich definicjami, tak aby raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości z nimi związane.

 

 

Termin angielski

Polski odpowiednik Objaśnienie terminu

Poziom: Podstawowy

Accountant /əˈkaʊntənt/ Księgowy

Osoba specjalizująca się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Actor /ˈæktə(r)/

Aktor Artysta odgrywający swoją
rolę w teatrze lub filmie.

Architect /ˈɑː(r)kɪˌtekt/

Architekt

Ekspert specjalizujący się zarówno w projektowaniu jak i we wznoszeniu budowli.

Author /ˈɔːθə(r)/ Autor / Pisarz

Osoba zarabiająca na życie tworzeniem dzieł literackich.

Baker /ˈbeɪkə(r)/ Piekarz Osoba trudniąca się zawodowo wypiekaniem wszelkiej maści pieczywa.
Bus driver /bʌs draɪvə(r)/ Kierowca autobusu Kierowca zawodowy przewożący pasażerów do wyznaczonego celu autobusem.
Cleaner /ˈkliːnə(r)/ Sprzątacz Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości w danym obiekcie lub na danej przestrzeni.
Dentist /ˈdentɪst/ Dentysta Specjalista dbający o stan jamy ustnej oraz uzębienia swoich pacjentów.
Doctor /ˈdɒktə(r)/ Doktor Lekarz medycyny specjalizujący się w diagnozowaniu oraz leczeniu różnego rodzaju chorób.
Engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/ Inżynier / Technik Osoba z wyższym wykształceniem technicznym wspomagająca swoją wiedzą fabryki i przedsiębiorstwa.
Factory worker /ˈfæktri ˈwɜː(r)kə(r)/ Robotnik / Pracownik fabryki Pracownik fizyczny odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie danego procesu produkcyjnego lub przetwórczego.
Farmer /ˈfɑː(r)mə(r)/ Rolnik Osoba trudniąca się uprawą roli i hodowlą zwierząt gospodarskich.
Fireman /ˈfaɪə(r)mən/ Strażak Osoba zajmująca się zawodowo gaszeniem pożarów oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i wypadków.
Fisherman /ˈfɪʃə(r)mən/ Rybak Osoba specjalizująca się w połowie oraz sprzedaży ryb i owoców morza.
Hairdresser /ˈheə(r)ˌdresə(r)/ Fryzjer Osoba zawodowo zajmująca się strzyżeniem i czesaniem włosów.
Mechanic /mɪˈkænɪk/ Mechanik Specjalista trudniący się naprawami pojazdów, maszyn i urządzeń specjalistycznych.
Nurse /nɜː(r)s/ Pielęgniarka Pracownica służby zdrowia posiadająca uprawnienia umożliwiające pielęgnację osób chorych oraz wykonywanie nieskomplikowanych zabiegów medycznych.
Painter /ˈpeɪntə(r)/ Malarz Artysta specjalizujący się
w malowaniu obrazów.
Również: osoba specjalizująca
się w profesjonalnym malowaniu
wnętrz i elewacji budynków.
Photographer /fəˈtɒɡrəfə(r)/ Fotograf Osoba wykonująca odpłatnie zdjęcia osób, przedmiotów, budowli i wydarzeń społeczno-kulturalnych.
Pilot /ˈpaɪlət/ Pilot Człowiek posiadający uprawnienia do latania statkami powietrznymi.
Policeman /pəˈliːsmən/ Policjant Osoba, której zadaniem jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Politician /ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/ Polityk Osoba dążąca do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
Postman /ˈpəʊs(t)mən/ Listonosz Pracownik poczty, którego zadaniem
jest dostarczanie wysłanych
adresatom listów oraz przesyłek.
Programmer /ˈprəʊˌɡræmə(r)/ Programista Specjalista zajmujący się
tworzeniem, sprawdzaniem, modyfikacją i aktualizacją
programów komputerowych.
Scientist /ˈsaɪəntɪst/ Naukowiec Osoba pracująca umysłowo i będąca ekspertem w danej dziedzinie nauki.
Singer /ˈsɪŋə(r)/ Piosenkarz Artysta wykonujący swoje utwory muzyczne przy
akompaniamencie muzyki
przed zebraną widownią.
Soldier /ˈsəʊldʒə(r)/ Żołnierz Osoba pełniąca służbę w narodowych siłach zbrojnych oraz prawnie zobowiązana do ochrony granic kraju.
Teacher /ˈtiːtʃə(r)/ Nauczyciel Osoba przekazująca uczniom lub studentom widzę z danej dziedziny.
Translator /trænsˈleɪtə(r)/ Tłumacz Specjalista trudniący się przekładem tekstów, materiałów cyfrowych i wypowiedzi z języka obcego na rodzimy lub odwrotnie.
Vet /vet/ Weterynarz Lekarz specjalizujący się w leczeniu zwierząt.
Waiter /ˈweɪtə(r)/ Kelner Osoba zajmująca się kompleksową obsługą klientów w restauracjach i barach.
Poziom: Średniozaawansowany
Bartender /ˈbɑː(r)ˌtendə(r)/ Barman Osoba zajmująca się
kompleksową obsługą
konsumenta w
zakładach gastronomicznych,
szczególnie w kwestii
serwowania napojów
(w tym alkoholowych).
Botanist /ˈbɒtənɪst/ Botanik Naukowiec specjalizujący się
w roślinach i szeroko pojętej florze.
Bricklayer /ˈbrɪkˌleɪə(r)/ Murarz Wykwalifikowany pracownik fizyczny trudniący się budowaniem konstrukcji z takich materiałów jak cegły, kamienie, beton, czy gips.
Butcher /ˈbʊtʃə(r)/ Rzeźnik Osoba zajmująca się ubojem zwierząt, a następnie obróbką ich tusz.
Carpenter /ˈkɑː(r)pɪntə(r)/ Stolarz Rzemieślnik specjalizujący się w wykonywaniu mebli oraz przedmiotów codziennego użytku z drewna.
Chauffeur /ˈʃəʊfə(r)/ Szofer Kierowca zawodowy, odpowiedzialny najczęściej za przewóz ważnych osobistości.
Chef /ʃef/ Kucharz / Szef kuchni Osoba układająca menu restauracji i odpowiedzialna za zarządzanie pracownikami kuchni oraz samodzielne przyrządzanie potraw.
Clerk /klɑː(r)k/ Sprzedawca Osoba specjalizująca się w zarówno bezpośredniej jak i pośredniej obsłudze klientów detalicznych i hurtowych.
Composer /kəmˈpəʊzə(r)/ Kompozytor Artysta specjalizujący się w tworzeniu utworów muzycznych, zarówno poważnych jak i rozrywkowych.
Confectioner /kənˈfekʃ(ə)nə(r)/ Cukiernik Osoba trudniąca się wypiekaniem ciast, ciastek i im podobnych słodkich przysmaków.
Designer /dɪˈzaɪnə(r)/ Projektant Specjalista opracowujący projekty z różnych branż (między innymi informatycznej czy budowlanej).
Developer /dɪˈveləpə(r)/ Deweloper Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu na nabywcę.
Dustman /ˈdʌs(t)mən/ Śmieciarz Osoba zajmująca się odbieraniem odpadków od klientów i ich wywozem w wyznaczone miejsce (najczęściej na wysypisko śmieci).
Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃ(ə)n/ Elektryk Fachowiec specjalizujący się
w montażu i naprawie
instalacji elektrycznych.
Florist /ˈflɒrɪst/ Kwiaciarz Osoba hodująca i/lub
sprzedająca kwiaty.
Foreman /ˈfɔː(r)mən/ Brygadzista / Kierownik Osoba na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialna za zarządzanie określonym działem lub zespołem ludzi.
Gardener /ˈɡɑː(r)d(ə)nə(r)/ Ogrodnik Pracownik, który pielęgnuje trawę, kwiaty, drzewa i krzewy w ogrodach lub parkach, będących własnością publiczną bądź prywatną.
Jeweler /ˈdʒuːələ(r)/ Jubiler Osoba specjalizująca się w obróbce kamieni oraz metali szlachetnych i wyrobie biżuterii.
Journalist /ˈdʒɜː(r)nəlɪst/ Dziennikarz Pracownik redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej, który to
specjalizuje się w
gromadzeniu informacji, przygotowywaniu artykułów
oraz przeprowadzaniu wywiadów.
Judge /dʒʌdʒ/ Sędzia Ekspert z dziedziny prawa zajmujący się prowadzeniem spraw i wydawaniem wyroków w imieniu państwa.
Lawyer /ˈlɔːjə(r)/ Prawnik Osoba z wykształceniem wyższym prawniczym pełniąca funkcje
związane z wyuczonym zawodem.
Librarian /laɪˈbreəriən/ Bibliotekarz Osoba specjalizująca się w katalogowaniu, opisywaniu i klasyfikowaniu zbiorów książek.
Lifeguard /ˈlaɪfˌɡɑː(r)d/ Ratownik Osoba zatrudniona najczęściej na plaży miejskiej lub na basenie, pilnująca bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą.
Midwife /ˈmɪdˌwaɪf/ Akuszerka Kobieta zajmująca się przyjmowaniem porodów.
Miller /ˈmɪlə(r)/ Młynarz Osoba zajmująca się mieleniem
zboża na mąkę.
Optician /ɒpˈtɪʃ(ə)n/ Optyk Specjalista zajmujący się zajmuje się wykonywaniem, konserwacją oraz naprawianiem uszkodzonych okularów.
Paralegal /ˌpærəˈliːɡ(ə)l/ Praktykant adwokacki Asystent prawnika posiadający wykształcenie w zawodzie i mogący wykonywać nieskomplikowane
zadania z dziedziny prawa.
Plumber /ˈplʌmə(r)/ Hydraulik Osoba zajmująca się  montażem, instalacją i naprawą systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.
Receptionist /rɪˈsepʃ(ə)nɪst/ Recepcjonistka Osoba pracująca najczęściej
w hotelu lub pensjonacie, której głównym zadaniem
jest przyjmowanie gości.
Secretary /ˈsekrətri/ Sekretarka Osoba zajmująca się pracami biurowymi związanymi z działalnością danej firmy lub instytucji.
Surgeon /ˈsɜː(r)dʒ(ə)n/ Chirurg Specjalista wykonujący zabiegi operacyjne.
Tailor /ˈteɪlə(r)/ Krawiec Osoba trudniąca się szyciem
ubrań wedle wymogów klientów.
Welder /ˈweldə(r)/ Spawacz Pracownik fizyczny wyspecjalizowany w użytkowaniu i obsłudze spawarki.
Poziom: Zaawansowany
Attorney /əˈtɜː(r)ni/ Prawnik / Mecenas Osoba z wykształceniem wyższym prawniczym pełniąca funkcje
związane z wyuczonym zawodem.
Dermatologist /ˌdɜː(r)məˈtɒlədʒɪst/ Dermatolog Lekarz dbający o kondycję skóry swoich pacjentów.
Dressmaker /ˈdresˌmeɪkə(r)/ Krawcowa Osoba wyspecjalizowana w wyrobie sukni oraz spódnic dla pań.
Embroiderer /ɪmˈbrɔɪdərə/ Hafciarz Artysta specjalizujący
się w wykonywaniu
haftów na zamówienie.
Lecturer /ˈlektʃərə(r)/ Wykładowca Osoba, której zadaniem jest przekazywanie wiedzy z
danej dziedziny uczniom
lub studentom.
Newsreader /ˈnjuːzˌriːdə(r)/ Prezenter wiadomości Osoba zapowiadająca lub prowadząca program o tematyce informacyjnej.
Nutritionist /njuːˈtrɪʃ(ə)nɪst/ Specjalista ds. żywienia Osoba specjalizująca się w dziedzinie odżywiania i zdrowego trybu życia.
Oceanographer /ˌəʊʃəˈnɒɡrəfə(r)/ Oceanolog Naukowiec specjalizujący się w badaniu specyfiki oceanów oraz zamieszkujących je fauny i flory.
Paramedic /ˌpærəˈmedɪk/ Ratownik medyczny Osoba uprawniona do
udzielania pomocy
medycznej, zwłaszcza
w sytuacji bezpośredniego,
nagłego stanu zagrożenia
życia lub zdrowia.
Pharmacist /ˈfɑː(r)məsɪst/ Farmaceuta Osoba udzielająca usług farmaceutycznych, która
ukończyła studia w szkole
wyższej na kierunku farmacja.
Seamstress /ˈsemstrɪs/ Szwaczka Pracownica trudniąca się zawodowo szyciem w zakładzie szwalniczym.
Stonemason  /ˈstəʊnˌmeɪs(ə)n/ Kamieniarz Osoba specjalizująca się
w pozyskiwaniu i obróbce kamienia.
Tanner /ˈtænə(r)/ Garbarz Ekspert zawodowo zajmujący się wyprawianiem i garbowaniem skór.
Taxidermist /ˈtæksɪˌdɜː(r)mist/ Wypychacz zwierząt Ekspert specjalizujący się w sztuce wypychania zwierząt i konserwacji ich skór oraz futer.
Undertaker /ˈʌndə(r)ˌteɪkə(r)/ Właściciel zakładu pogrzebowego Osoba zarządzająca domem pogrzebowym i pracownikami w nim zatrudnionymi.
Upholsterer /ʌpˈhəʊlstərə/ Tapicer Rzemieślnik zajmujący się pokrywaniem tkaniną lub skórą mebli.
Weaver /ˈwiːvə(r)/ Tkacz Osoba specjalizująca się w wyrobie tkanin.
Wheelwright /ˈwiːlˌraɪt/ Kołodziej Rzemieślnik zajmujący się wykonywaniem drewnianych
elementów wozów.

 

 

W ramach tego wpisu pozwoliłem sobie wybrać wyłącznie niektóre najpopularniejsze oraz najciekawsze zawody, których znajomość może okazać się przydatna w codziennej komunikacji z obcokrajowcami. A Wy jakie profesje dodalibyście do tej listy? Piszcie w komentarzach!

 

 

2 Responses to Przydatne zwroty: Zawody